Let­tet over God­ske­sens ut­mel­del­se

– Det er jo trist, men jeg er i grun­nen bare glad. Hun har bare sjau­et det sis­te halve året.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Inge­bjørg God­ske­sen (Frp) meld­te seg ut av par­ti­et natt til tirs­dag. – Det er jo trist, men jeg er i grun­nen bare glad, sier parti­kol­le­ga Odd Gun­nar Tveit.

Det sier or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der i Aust-ag­der Frp, Odd Gun­nar Tveit til Fædre­lands­ven­nen et­ter at Inge­bjørg God­ske­sen meld­te seg ut av par­ti­et natt til tirs­dag.

– Jeg har i grun­nen bare ven­tet på det. Hun har vært vold­somt bit­ter i det sis­te. Og når hun ikke vil job­be for par­ti­et, er det jo like greit, me­ner Tveit.

Tveit var en av God­ske­sens støtte­spil­le­re da den in­ter­ne stri­den ras­te som verst i vin­ter, og han had­de selv et eks­klu­sjons­krav hen­gen­de over ho­det.

TVILER På MEDLEMSRAS

På det dra­ma­tis­ke, eks­tra­or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­tet i fe­bru­ar der Inge­bjørg God­ske­sen over­ras­ken­de trakk sitt kan­di­da­tur og Ås­hild Bruun-gun­der­sen be­holdt første­plas­sen, ble Tveit no­mi­nert på tredje­plass på par­ti­ets stor­tings­lis­te.

Sam­me helg ble han valgt til or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der i fyl­kes­par­ti­et. Nå har han lagt stri­den bak seg, og for­so­net seg med topp­kan­di­dat Bruun-gun­der­sen. Og han ven­ter ikke noe ras av ut­mel­del­ser et­ter God­ske­sens av­skjed:

– Jeg tip­per det blir et par-tre styk­ker, sier Tveit som tror det blir let­te­re å dri­ve parti­ar­beid i Aust-ag­der Frp nå.

– BARE TRA­GISK

Det tror imid­ler­tid ikke Bjør­nar Solvei, le­de­ren av Aren­dal Frp, lo­kal­la­get som i for­ri­ge uke ble satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av fyl­kes­par­ti­et:

– Hele den­ne sa­ken er bare tra­gisk, og jeg har nes­ten ikke ord for hvor­dan Inge­bjørg er blitt be­hand­let, sier Solvei til Fædre­lands­ven­nen.

Han er imid­ler­tid svært glad for støt­ten God­ske­sen fikk på Stor­tin­get man­dag da et fler­tall stem­te mot å fra­ta hen­ne ver­vet i Nor­disk Råd. Sen­tra­le po­li­ti­ke­re som Kjell In­golf Rop­stad (KRF) og Bård Vegard Sol­hjell (SV), gikk åpent ut og kri­ti­ser­te Frps stor­tings­grup­pe som vil­le straf­fe God­ske­sen ved å fra­ta hen­ne in­ter­na­sjo­na­le verv.

– Det er nes­ten så man får gåse­hud. Den støt­ten treng­te hun vir­ke­lig, sier Solvei.

UN­DER AD­MI­NI­STRA­SJON

Selv har han in­gen pla­ner om å mel­de seg ut, og har sendt kla­ge til Frp sen­tralt på at fyl­kes­par­ti­et i for­ri­ge uke sat­te Aren­dal Frp un­der ad­mi­ni­stra­sjon:

– Det har de in­gen rett til. De be­grun­ner det med dår­lig sam­ar­beid, men det fin­nes in­gen hjem­mel i ved­tek­te­ne som gir grunn­lag for å set­te oss un­der ad­mi­ni­stra­sjon, sier han.

– Nå må de sen­tralt skjøn­ne at de har sat­set på feil hest, un­der­stre­ker Solvei.

– Hvil­ken hest er det?

– Det er de tre som gikk mot par­ti­et og stem­te ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get 13. de­sem­ber, Ås­hild Bruun-gun­der­sen, Pe­ter A. Busch og Chim Kjøl­ner.

AN­DER­SEN ER OVER­RAS­KET

– Jeg må si at jeg umid­del­bart ble litt over­ras­ket, for jeg had­de ikke trodd at hun vil­le mel­de seg ut av par­ti­et.

Det sier Man­dals ord­fø­rer og sen­tral­styre­med­lem i Frp, Alf Erik An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han er tirs­dag for­mid­dag på vei til sen­tral­styre­mø­tet der den be­ten­te si­tua­sjo­nen i Aust-ag­der Frp er et av punk­te­ne på agen­da­en.

Natt til tirs­dag meld­te Aust-ag­ders stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen seg ut av par­ti­et et­ter seks må­ne­ders ind­re tu­mul­ter i fyl­kes­par­ti­et.

Hun har vært med­lem av Frp i 17 år, og sit­tet på Stor­tin­get si­den 2008.

«Det har len­ge vært vans­ke­lig for meg å være med­lem av Frem­skritts­par­ti­et, ikke pga pro­gram, men på grunn av må­ten lo­kal­lag og meg selv blir be­hand­let. Dis­se sis­te da­ger har vært eks­tremt tun­ge, og jeg har måt­tet tvin­ge meg selv til å gå på mø­te­ne.» skri­ver hun i en e-post til Frps ge­ne­ral­sek­re­tær Fred­rik Fãr­ber som ble sendt klok­ken 01.06.

BRUUN-GUN­DER­SEN

Vi­de­re skri­ver hun:

«Det er med tungt hjer­te jeg sen­der inn min ut­mel­ding av FRP, med øye­blik­ke­lig virk­ning. Parti­pro­gram­met jeg har gått til valg på, har nem­lig pas­set meg ut­mer­ket, og helt frem til 13. de­sem­ber 2016, da Ås­hild Bruun-gun­der­sen & co, stem­te imot Aust-ag­der Frps fler­talls­be­slut­ning i fyl­kes­sam­men­slå­ings­sa­ken, trod­de jeg at jeg vil­le være Frp­med­lem hele mitt liv. Sånn ble det ikke. Men jeg kom­mer til å job­be for FRP sine sa­ker, om jeg er med­lem el­ler ikke, da de sam­men­fal­ler med mine me­nin­ger og in­ter­es­ser. »

Alf Erik An­der­sen sier det er for tid­lig å si hva God­ske­sens ut­mel­del­se får å si for par­ti­et:

– Det er for tid­lig å si, jeg har rett og slett ikke hatt tid til å re­flek­te­re så mye over det. God­ske­sen er en dyk­tig po­li­ti­ker som all­tid har stått bak par­ti­ets po­li­tikk, sier han.

STEM­TE MOT NYE LIN­DES­NES

NRK meld­te man­dag at sen­tral­sty­ret på et møte i dag skul­le vur­de­re re­ak­sjons­form mot Inge­bjørg God­ske­sen et­ter at hun 8. juni brøt med par­ti­et og stem­te mot fle­re kom­mune­sam­men­slå­in­ger i Stor­tin­get.

Alf Erik An­der­sen øns­ker ikke å be­kref­te at eks­klu­sjon el­ler sus­pen­sjon var et av al­ter­na­ti­ve­ne:

– Det kan jeg ikke kom­men­te­re, sier han.

– En av sam­men­slå­in­ge­ne God­ske­sen stem­te mot var sam­men­slå­ing av Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes. Hva ten­ker du om det?

– Det har jeg in­gen kom­men-

tar til.

Fædre­lands­ven­nen har for­søkt å få tak i Inge­bjørg God­sk­sen tirs­dag, men hun har ikke svart på hen­ven­del­ser.

TAR TIL ORIENTERING

Stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bru­unGun­der­sen sit­ter tirs­dag på styre­møte i Nye Vei­er, og skri­ver det­te i en sms:

«Har vært på møte i hele går og i dag, og har egent­lig ikke fått med meg så mye av det­te. Re­gist­re­rer at Inge­bjørg har meldt seg ut, og tar det til orientering.»

KJØRT SITT EGET LØP

Fyl­kes­le­der i Aust-ag­der Frp, Pe­ter A. Busch, skri­ver det­te i en epost:

– Sam­ar­bei­det med Inge­bjørg God­ske­sen ble vans­ke­lig et­ter at fler­tal­let i fyl­kes­la­get valg­te en ny første­kan­di­dat på stor­tings­lis­ten. God­ske­sen har kjørt sitt eget løp si­den no­mi­na­sjons­mø­tet i Lil­le­sand i de­sem­ber og hun har ikke bi­dratt til å frem­me vår første­kan­di­dat på en po­si­tiv måte.

Vi opp­le­ver at en­kelt­per­soner har for­søkt å ska­pe kon­flikt i fyl­kes­la­get, og at de i stor grad har lyk­kes. Nå an­ser vi den­ne kon­flik­ten som av­slut­tet, og må­let er å sik­re man­da­tet vårt i Aust-ag­der og få Ås­hild Bruun-gun­der­sen valgt inn på Stor­tin­get.

Om mob­be­an­kla­ge­ne skri­ver Busch:

– Vi kjen­ner oss ikke igjen i an­kla­ge­ne om at God­ske­sen har blitt mob­bet. Be­skyld­nin­ger om uak­sep­ta­bel ad­ferd har blitt hånd­tert in­ternt på en ryd­dig måte. Det har vært sagt og gjort mye som er helt uak­sep­ta­belt av par­te­ne i den kon­flik­ten som har vært.

Nå er fyl­kes­par­ti­et klar for valg­kamp:

– Vi re­gist­re­rer for­øv­rig at God­ske­sen be­grun­ner ut­mel­del­sen med po­li­tisk uenig­het. Det må vi re­spek­te­re. Nå står vi alle sam­let bak Bruun-gun­der­sen som vår første­kan­di­dat og vi er kla­re for å gjø­re en god valg­kamp med fo­kus på po­li­tikk, skri­ver Pe­ter A. Busch.

FOTO: KJARTEN BJELLAND

– Jeg har i grun­nen bare ven­tet på det, sier or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der i Aust-ag­der Frp, Odd Gun­nar Tveit, om Inge­bjørg God­ske­sens ut­mel­del­se.

FOTO: NTB SCANPIX

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen fra Aust-ag­der er fer­dig i Frp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.