May på de­fen­si­ven

There­sa May ut­lys­te ny­valg for å få styr­ke i brexit-for­hand­lin­ge­ne som star­tet man­dag. I ste­det er det en sterkt svek­ket bri­tisk re­gje­ring som nå for­hand­ler med EU.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Slig av­ta­le. tats­mi­nis­ter There­sa May gikk høyt på ba­nen i valg­kam­pen. Hun kom med kras­se ut­ta­lel­ser om EU, lo­vet en så­kalt hard brexit og at in­gen av­ta­le var bed­re enn en dår- Nå står hun nær­mest på bar bak­ke. Val­get var et ty­de­lig sig­nal om at det ikke er noe folke­krav om en hard brexit. Den sto­re opp­slut­nin­gen om Det bri­tis­ke ar­bei­der­par­ti­et tol­kes av de fles­te som en støt­te til par­ti­ets øns­ke om en my­ke­re løs­ning med unio­nen med blant an­net fort­satt fri ad­gang til det ind­re mar­ke­det. Også in­ternt i Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et er det svært del­te opp­fat­nin­ger om det­te. Par­la­ments­med­lem­me­ne fra Skott­land øns­ker en løs­ning som iva­re­tar mest mu­lig av da­gens sam­ar­beid med EU. Det sam­me gjør de nord-irs­ke unio­nis­te­ne, som May er helt av­hen­gig av for å få fler­tall i par­la­men­tet.

Å for­la­te EU uten å ha et nytt av­tale­verk om han­del vil­le vært en ka­ta­stro­fe – for Stor­bri­tan­nia.

Så svek­ket er den bri­tis­ke re­gje­rin­gens stil­ling at dens mot­part i for­hand­lin­ge­ne, EU, man­dag etter­lys­te kla­re bri­tis­ke krav. I Brus­sel er man usik­re på hvil­ken lin­je den bri­tis­ke re­gje­rin­gen vil leg­ge seg på. Som en kor­re­spon­dent for BBC sa det: Eu-top­pe­ne le­ser alt de kom­mer over av bri­tis­ke avi­ser for å prø­ve å for­stå hva uli­ke lei­re i Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et me- ner, og hvor den bri­tis­ke re­gje­rin­gen vil leg­ge seg. Den bri­tis­ke brexit-mi­nis­te­ren Da­vid Davis had­de hel­ler ikke noen over­be­vi­sen­de svar på dis­se spørs­må­le­ne på presse­kon­fe­ran­sen i Brus­sel man­dag kveld.

Brexit-for­hand­lin­ge­ne må være slutt­ført in­nen ut­gan­gen av mars 2019. Da må bri­te­ne ut av unio­nen. Fore­lig­ger det in­gen av­ta­le til da, må There­sa May fyl­le sin fra­se om at «in­gen av­ta­le er bed­re enn en dår­lig av­ta­le» med kon­kret inn­hold. Få tror li­ke­vel at det kom­mer til å skje. Å for­la­te EU uten å ha et nytt av­tale­verk om han­del vil­le vært en ka­ta­stro­fe – for Stor­bri­tan­nia. Slik det nå ser ut, er det langt stør­re sann­syn­lig­het for at for­hand­lin­ge­ne med EU blir så kom­pli­ser­te at May ikke kla­rer å slutt­føre dem.

May gam­blet ved å skri­ve ut ny­valg. Og tap­te. Det må Stor­bri­tan­nia be­ta­le pri­sen for i for­hand­lin­ge­ne som nå har be­gynt.

There­sa May uten­for stats­mi­nis­ter­bo­li­gen Dow­ning Stre­et num­mer 10.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.