Øns­ker å stan­se ri­ving

Kris­tian­sand­po­li­ti­ker­ne sa ja til å rive den høy­reis­te trafo­sta­sjo­nen fra 1920, men nå gri­per Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren inn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Det er en vik­tig og mo­nu­men­tal byg­ning som man leg­ger mer­ke til på E 18 øst­fra. Den er et gans­ke stort lande­mer­ke, sier fyl­kes­kon­ser­va­tor Yvon­ne Fern­mar Wil­lum­sen til Fædre­lands­ven­nen. Sist tors­dag ved­tok byog miljø­ut­val­get med knap­pes­te mar­gin (5-4) å imøte­kom­me ei­er­ne av Od­der­nes Gart­ne­ri, som hev­der Gam­le Lund Trafo­sta­sjon står i vei­en for ar­beids­plas­ser og vi­de­re eks­pan­sjon.

Trafo­sta­sjo­nen ved fo­ten av Preste­heia ble bygd i 1920 og til­hø­rer Ag­der Ener­gi Nett.

FOR­VEN­TET AVSLAG

Po­li­ti­ker­ne sa ja til ri­ving, stikk i strid med an­be­fa­lin­ger fra by­an­tik­var og fyl­kes­kon­ser­va­tor.

Nå har fyl­kes­kom­mu­nen be­stemt seg for å be­nyt­te sin rett til å kla­ge på ved­ta­ket.

– Er du over­ras­ket over rive­til­la­tel­sen?

– Litt. Det er ikke så len­ge si­den den sist var oppe til vur­de­ring, og man be­slut­tet at den ikke skul­le ri­ves. Jeg had­de kan­skje trodd at de nå vil­le stå fast på det for­ri­ge ved­ta­ket, sva­rer Yvon­ne Fern­mar Wil­lum­sen.

Si­den byg­nin­gen først og fremst an­ses å ha re­gio­nal, og ikke na­sjo­nal ver­di, vil nep­pe Riks­an­tik­va­ren en­ga­sje­re seg i sa­ken.

Det er Fyl­kes­man­nen som der­med av­gjør klage­sa­ken.

– Men hva om byg­get ikke kan bru­kes til noe, som hus­ei­er hev­der?

– Jeg ten­ker det bes­te er om man fin­ner ny bruk, men er usik­ker på hvor mye slike mu­lig­he­ter er ut­re­det. Ser man nær­me­re på byg­get had­de det tålt en del til­pas­nin­ger hvis det er nød­ven­dig, even­tu­elt med til­bygg, sva­rer Wil­lum­sen.

Al­le­re­de i 2013 vil­le kraft­le­ve­ran­dø­ren gjø­re kort pro­sess med den høy­reis­te trafo­sta­sjo­nen, som ikke har vært i bruk si­den en ny ble bygd på bak­si­den i 2001.

De me­ner den er ubru­ke­lig til and­re for­mål, og be­bo­el­se er uak­tu­elt grun­net nær­het til høy­spent­lin­ja.

By­ut­vik­lings­sty­ret sa den gang et klart nei (7-2), til tross for at da­væ­ren­de by­an­tik­var var po­si­tiv til ri­ving. Fyl­kes­man­nen av­vis­te nett­sel­ska­pets kla­ge på ved­ta­ket.

Da­gens ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp) stem­te for ri­ving, den­ne gang som sist.

– Vi er på vil­le vei­er om vi tror byg­get skal få en an­nen bruk, det hå­per jeg Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren som le­ga­li­tets­kon­trol­lør er seg be­visst, sier Stor­buk­ås til Fædre­lands­ven­nen. Han me­ner den type inn­gri­pen fra over­ord­ne­de myn­dig­he­ter skal til­leg­ges mind­re vekt enn det lo­ka­le selv­sty­ret, i tråd med stats­råd Jan Tore San­ners (H) hold­ning.

– FALT MEL­LOM STOLER

– Jeg er mer opp­tatt av ei­er­for­hol­det til tom­ta, med av­ta­len fra gam­melt av som sier at grun­nen skal til­ba­ke til Røs­stad-fa­mi­li­en når bru­ken er opp­hørt. Man kan fab­le om kafé, men for det førs­te ei­er ikke det of­fent­li­ge tom­ta, og det er ikke mid­ler til å pus­se opp. Et ne­ga­tivt ved­tak blir å sen­de byg­get ut på en lang ør­ken­vand- ring, me­ner Frp-re­pre­sen­tan­ten.

Trafo­sta­sjo­nen er om­talt som et tids­ty­pisk in­du­stri­bygg i NVE­rap­por­ten «Kraft­over­fø­rin­gens kul­tur­min­ner» fra 2010.

I kul­tur­minne­vern­pla­nen for Kris­tian­sand fra 1991 er sta­sjo­nen re­gist­rert uten kon­kret verne­ver­di.

– Den har egent­lig falt mel­lom alle stoler si­den den ikke har fått noe for­melt vern, me­ner Aase Besse­sen, råd­gi­ver for byg­nings­vern hos Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren.

I ved­ta­ket fra by- og miljø­ut­val­get he­ter det at «Til­ta­ket vil fjer­ne be­ho­vet for kost­bar og tid­kre­ven­de flyt­ting av møb­ler. Det vil fri­gjø­re are­al til an­nen virk­som­het. For­de­le­ne ved å gi dis­pen­sa­sjon er klart stør­re enn ulem­pe­ne.»

By- og miljø­ut­val­get sam­men med grønn­kled­de gart­ne­ri­an­sat­te un­der be­fa­rin­gen ved Od­der­nes Gart­ne­ri sist tors­dag. An­tik­va­ris­ke myn­dig­he­ter me­ner trafo­sta­sjo­nen har be­ty­de­lig verne­ver­di som tek­nisk-in­du­stri­elt kul­tur­min­ne og mo­nu­ment over elek­tri­fi­se­rin­gen av Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.