– Det­te er et his­to­risk møte

Pro­ses­sen mot en ny stor­kom­mu­ne er i gang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er et his­to­risk møte, sier fyl­kes­mann Stein A. Yt­ter­dahl når han øns­ker kom­mune­sty­re­ne i Søg­ne, Kris­tian­sand og Song­da­len vel­kom­men til det førs­te fellesmøte i Kris­tian­sand.

Som kjent ved­tok Stor­tin­get 8. juni å slå de tre kom­mu­ne­ne sam­men fra 1. ja­nu­ar 2020. Tirs­dag star­tet pro­ses­sen mot en ny stor­kom­mu­ne med et fel­les by - og kom­mune­styre­møte på Scan­dic ho­tell på by­stran­da i Kris­tian­sand.

FELLESNEMNDA

Det var fle­re punk­ter som sku­le drøf­tes og et­ter­på ved­tas av de tre kom­mune­sty­re­ne i se­pa­ra­te mø­ter. Blant an­net stor­kom­mu­ne­nes navn, an­tall med­lem­mer i kom­mune­sty­re og kri­te­ri­er for fellesnemnda.

Alle de tre ord­fø­re­re be­kref­tet at kom­mune­sty­re­ne had­de gått inn for Kris­tian­sand som navn på den nye kom­mu­nen. Hoved­dis­ku­sjo­nen drei­de seg imid­ler­tid om valg og sam­men­set­ting av fellesnemnda.

– Fellesnemnda er det vik­tigs­te or­ga­net etter­som den skal byg­ge det nye Kris­tian­sand. Nå må vi først og fremst lære oss å skri­ve or­det fellesnemnda rik­tig, sier språk­fors­ker og med­lem av Ar­bei­der­par­ti­et Kris­tian­sand, Ernst Håkon Jahr, til lat­ter fra sa­len.

Fellesnemnda blir sam­men­slå­in­gens øvers­te or­gan, og skal fun­ge­re som mid­ler­ti­dig kom­mune­sty­re frem til sam­men­slå­in­gen i 2020. Fellesnemnda vil be­stå av Song­da­len sine syv for­mann­skaps­re­pre­sen­tan­ter, Søg­nes ni for­mann­skaps­med­lem­mer og 15 re­pre­sen­tan­ter fra Kris­tian­sands by­sty­re som skal vel­ges.

– Det er fle­re som har rea­gert på at Kris­tian­sand ikke får fler­tall etter­som vi står for 83 pro­sent av inn­byg­ger­ne. Men vi øns­ker en god og re­spekt­full sam­men­slå­ing, sier ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Ha­rald Fur­re.

Fellesnemnda skal le­des av Ha­rald Fur­re. Ord­fø­rer­ne i Søg­ne og Sogn­da­len vekt­leg­ger vik­tig­he­ten av at fellesnemnda be­står av po­li­ti­ke­re fra de­res for­mann­skap, og roser sam­ti­dig Fur­re for raus­het.

– Vi set­ter pris på at Fur­re hele vei­en har vist raus­het i pro­ses­sen. Det var vel­dig vik­tig for oss å få hele for­mann­ska­pet som del­ta­ge­re i fellesnemnda, sier ord­fø­rer i Søg­ne, Astrid Hil­de.

DIS­SE SKAL FOR­ME DET NYE KRIS­TIAN­SAND:

Kris­tian­sand kom­mu­nes med­lem­mer til Fel­les­nem­da for pe­rio­den 20.06.17 – 01.01.20 blir som føl­ger:

ha­rald Fur­re (H) Re­na­te Hæ­ge­land (H) Vegard K. M. Lau­nes (H) Lis­beth An­der­sen (H) Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) Gre­te K. Skaa­ra (KRF) To­ve C. W. Haug­land (KRF) Sti­an Stor­buk­ås (FRP) Met­te Gun­der­sen (Ap) Trond Blatt­mann (Ap)

Åse Løv­dal (Ap) Ab­dul­la­hi M. Ala­son (Ap) Ivar Ber­gund­hau­gen (V) Mi­ra S. Thor­sen (MDG) Andreas Land­mark (SV) Søg­ne kom­mu­nes med­lem­mer til Fel­les­nem­da for pe­rio­den 20.06.17 – 01.01.20 blir:

Astrid Mar­grethe Hil­de (Ap) Bjørn Ege­li (Ap)

Solveig Kjel­land Larsen (Ap) Arild Ernst Ber­ge (V)

Egel Ter­kel­sen (FRP) Tom Erik Løchen (H)

Jack An­der­sen (H) Tor­finn Kleiv­set (KRF)

Per Kjær (SV)

Sogn­da­len kom­mu­nes med­lem­mer til Fel­les­nem­da for pe­rio­den 20.06.17 – 01.01.20 blir: John­ny Grei­bes­land (SP) Kje­til Aa­sen (SP)

Jan Erik Tøn­nesland (AP) Ani­ta Bel­in­da Hal­vor­sen (AP) Ida Grødum (H)

Ter­je Ime­land (KRF) Arild Bir­ke­nes (FRP)

23. juni skal fellesnemnda ha sitt førs­te møte.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Tirs­dag etter­mid­dag var det du­ket for det førs­te fel­les by- og kom­mune­styre­møte mel­lom Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len. Fra Ven­st­re: ord­fø­rer i Kris­tian­sand Ha­rald Fur­re, ord­fø­rer i Søg­ne Astrid Hil­de og ord­fø­rer i Sogn­da­len John­ny Grei­be­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.