Nød­num­mer ned­ringt av Get-kun­der

Man­dag mot­tok 110 Ag­der så man­ge te­le­fo­ner fra Get-kun­der med tek­nis­ke pro­ble­mer at de så seg nødt til å ty til Twit­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

Mel­din­gen had­de føl­gen­de ord­lyd:

«Pro­ble­mer med Get-tv, IKKE ring num­me­ret som be­gyn­ner med 1100 som det står på tv skjer­men, da ringer du nød­num­me­ret 110. Finn et an­net nr.»

– Vi fikk i går man­ge hen­ven­del­ser av folk som vil­le ha tak i Get. De opp­ly­ser om at de får opp feil­mel­ding på sin de­ko­der, som for­tel­ler dem at de skal rin­ge 1100. Når de gjør det, kom­mer de til oss, sier ope­ra­tør ved 110 Ag­der, Glenn Git­mark.

– Det opp­tar våre res­sur­ser, så det er uhel­dig at det skjer, kom­men­te­rer han.

Di­rek­tør for sam­funns­kon­takt i Get, Øy­vind Hus­by, ble gjort opp­merk­som på pro­ble­met av brann­ve­se­net. Hus­by for­kla­rer at num­me­ret 1100, som kom opp på skjer­men, var en feil­mel­dings­kode.

– Dess­ver­re trod­de noen kun­der at det­te var et te­le­fon­num­mer. Det er selv­føl­ge­lig be­kla­ge­lig, sier han.

Feil­mel­din­gen kom opp i for­bin­del­se med opp­da­te­ring av pro­gram­vare, på en type de­ko­der som er ut­plas­sert over hele lan­det.

– Vi fikk raskt ret­tet fei­len, og var sam­ti­dig i dia­log med brann­ve­se­net, som til slutt in­for­mer­te om at folk had­de stop­pet å ta kon­takt.

Selv hør­te ikke Get fra kun­de­ne med tek­nis­ke pro­ble­mer.

Get in­for­me­rer om at de nå vil gå gjen­nom ru­ti­ne­ne, for å hind­re gjen­ta­kel­se av epi­so­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.