Kjør­te ut­for, kra­sjet i hus o

En bo­lig ble på­ført sto­re brann­ska­der da en bil kra­sjet i hu­set og tok fyr i går mor­ges. Bil­fø­re­ren ble brakt til syke­hus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­til.nygaard@fvn.no TEKST: jan.odd­var.ei­de@fvn.no

Klok­ka 08.31 tirs­dag mor­gen ryk­ket nød­eta­te­ne ut til en brann på Stan­ge­nes i Rande­sund.

Det ble først om­talt som en bilbrann, men det vis­te seg at en bil had­de kjørt av vei­en, kra­sjet i et hus, lan­det på ta­ket og tatt fyr.

Bran­nen spred­te seg de­ret­ter til hu­set.

SLOKKET MED HAGESLANGE

Fol­ke Try­dal og Wil­ly Diet­rich­son var på ei hyt­te i nabo­la­get da de oppdaget røy­ken fra bran­nen, og kom blant de førs­te til åste­det.

– Det var gans­ke dra­ma­tisk. Det brant kraf­tig og kom fle­re smell fra bi­len. Det var led­nin­ger over hu­set, så vi måt­te være for­sik­ti­ge. Men Wil­ly gikk ned skrå­nin­gen med en hageslange, og pøs­te på med vann fram til brann­ve­se­net kom et­ter cir­ka 20 mi­nut­ter, for­tel­ler Fol­ke Try­dal.

– Når du står der og ser det bren­ner så kraf­tig, så kjen­nes 20 mi­nut­ter ut som lang tid, leg­ger han til.

Han be­skri­ver sy­net som eks­plo­sivt, med flam­mer som be­ve­get seg opp­over hus­veg­gen.

– Vi måt­te kob­le på en slan­ge for å nå fram. Wil­ly gikk så nær som det gikk an å kom­me, og sto i bak­ken og spyl­te, for­tel­ler Try­dal.

– Sjå­fø­ren var kom­met ut av bi­len, og ble tatt hånd om av noen and­re. Vi viss­te ikke om det var folk i hu­set. Vi fikk også stop­pet bi­ler som kom for­bi og flyt­tet en bil som sto der.

– Da brann­ve­se­net kom fikk de dem­pet bran­nen på ut­si­den raskt, for­tel­ler han

KRAF­TIG RØYKUTVIKLING

Da brann­ve­se­net kom til ste­det, var det kraf­tig røykutvikling fra både hu­set og bi­len.

Utryk­nings­le­der Ed­die Ho­el i brann­ve­se­net for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det at brann­ve­se­net har dre­vet med inn­ven­dig og ut­ven­dig slok­king.

– Nå for­sø­ker vi best mu­lig å hind­re yt­ter­li­ge­re ska­de. Hele ende­gav­len på hu­set har stått i brann, og flam­me­ne har spredt seg til 2. eta­sje og loft, be­skri­ver han.

Brann­ve­se­net send­te røyk­dyk­ke­re inn i hu­set, men in­gen per­soner var der in­ne da det be­gyn­te å bren­ne.

Po­liti­be­tjent Stur­la Rob­stad opp­ly­ser at fø­rer er kjørt til syke­hu­set. Han var enes­te per­son i bi­len, og til­stan­den er fore­lø­pig ukjent.

STO­RE SKA­DER På HU­SET

Et­ter en drøy ti­mes sluk­nings­ar­beid brant det fort­satt i hu­set ved 09.45-ti­den.

– Det bren­ner i et kry­p­loft i and­re eta­sje. Vi har røyk­dyk­ke­re in­ne og slok­ker så godt vi kan, for­tel­ler Ho­el.

Han sier hu­set i til­legg til en del brann­ska­der har fått sto­re vann­og røyk­ska­der.

Om­trent klok­ka 11.15, kun­ne Ho­el opp­ly­se om at brann­ve­se­net var i gang med etter­ar­beid.

– Sluk­nings­ar­bei­det er fer­dig. Nå går vi over og ser et­ter glør som kan ulme og star­te bran­nen på nytt. Vi sik­rer at ob­jek­tet er trygt før vi for­la­ter ste­det.

Ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, Ole Bjørn Klei­va­ne, opp­ly­ser at det er opp­ret­tet sak på hen­del­sen, som vil bli etter­fors­ket vi­de­re ved Rande­sund po­liti­sta­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.