Hoved­ut­val­get vil ikke an­be­fa­le ny Fi­ladel­fia-sko­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Hoved­ut­val­get for kul­tur og ut­dan­ning i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne vil ikke an­be­fa­le Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet at Fi­ladel­fia får star­te ny vi­dere­gå­en­de sko­le i Kris­tian­sand.

– Fler­tal­let i ut­val­get fryk­ter som fyl­kes­råd­man­nen at en ny kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le vil svek­ke det of­fent­li­ge skole­til­bu­det, sier leder i Hoved­ut­val­get for kul­tur og ut- dan­ning i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, An­ne Ma Ti­me­nes.

Hun ga fyl­kes­råd­man­nens for­slag til ved­tak mot­stand un­der man­da­gens møte. Ti­me­nes fikk ikke med seg fire re­pre­sen­tan­ter fra Ar­bei­der­par­ti­et, én fra Ven­st­re og én fra Høy­re. Der­med ble ved­ta­ker ne­ga­tivt.

– Jeg er over­ras­ket, for jeg trod­de at fler­tal­let vil­le gå mot fyl­kes­råd­man­nens ved­tak, men slik ble det ikke. Spe­si­elt over­ras­ket er jeg over re­pre­sen­tan­te­ne fra Høy­re og Ven­st­re, sier Ti­me­nes vi­de­re.

SIK­RE OF­FENT­LIG TIL­BUD

En av dem som stem­te for fyl­kes­råd­man­nens for­slag om å si nei, var ut­valgs­med­lem Bea­te Marie John­sen fra Ven­st­re.

– Det er vel­dig vik­tig å sik­re et godt of­fent­lig til­bud. Med det elev­grunn­la­get vi har i dag vil­le den nye sko­len med­ført en frag­men­te­ring av skole­til­bu­det, hvor ele­ve­ne ikke vil­le fått den bred­den de har krav på, sier John­sen.

Ti­me­nes me­ner på sin side at det ikke er grunn­lag for ar­gu­men­tet om en svek­kel­se av det of­fent- lige skole­til­bu­det.

– Jeg tror det vil­le gått fint. Vi har al­le­re­de et del­vis of­fent­lig til­bud, og det er vår opp­ga­ve å sør­ge for at det­te til­bu­det er like godt som de pri­va­te. Sam­ti­dig vil­le fri­sko­len vært et til­bud for ele­ver fra hele lan­det, sier Ti­me­nes.

HÅ­PER På DIREKTORATET

Geir Stom­nås, styre­le­der i Kris­ten Vi­dere­gå­en­de Sko­le Kris­tian­sand og med­pas­tor i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla tar ikke fyl­kes­kom­mu­ne­nes ved­tak som en slutt på pro- sjek­tet.

– Vi er selv­sagt skuf­fet over at de ikke vil gi oss en an­be­fa­ling, men vi har håp om at Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet vil gi oss et po­si­tivt svar, sier Stom­nås.

Stom­nås vi­ser til ut­vi­del­sen av Fi­ladel­fias ek­sis­te­ren­de vi­dere­gå­en­de sko­le i Ven­ne­sla.

– Fyl­kes­kom­mu­ne­ne var også ne­ga­ti­ve til en ut­vi­del­se av an­tall ele­ver på sko­len i Ven­ne­sla. Selv om de sa nei i hø­rin­gen, ga Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet oss et ja, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.