Han sier at han ang­rer, men vi­ser det ikke i prak­sis.

I sam­ta­ler med de sakkyndige har 16-årin­gen sagt at han ang­rer på dra­pe­ne, men de me­ner han ikke vi­ser an­ge­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et­ter på­gri­pel­sen ble den til­tal­te 16-årin­gen un­der­søkt av to psy­ko­lo­ger og en psy­kia­ter. Alle tre har kon­klu­dert med at ri­si­ko­en for at han vil begå nye volds­hand­lin­ger er lav.

Tirs­dag for­klar­te en av psy­ko­lo­ge­ne seg i Kris­tian­sand ting­rett. Hun fikk da svært man­ge spørs­mål rundt den­ne vur­de­rin­gen.

Spe­si­elt bi­stand­ad­vo­ka­te­ne til de etter­lat­te var opp­tatt av hvor­dan det er mu­lig å slå fast at ri­si- ko­en for nye volds­hand­lin­ger er lav, med tan­ke på at 16-årin­gen har be­gått to bru­ta­le drap.

– Det er vel­dig sjel­den at barn dre­per. Han har utro­lig mye nor­ma­li­tet, men li­ke­vel gjør han det­te, uten at vi for­står hvor­for. Et­ter et par års te­ra­pi had­de vi kan­skje skjønt mer, sa Le­ne Chris­tin Ho­lum, som er spe­sia­list i bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri.

– VANS­KE­LIG å FOR­STÅ KON­KLU­SJO­NEN

Bi­stands­ad­vo­ka­te­ne til Tone Ile­bekk og Ja­kob Has­sans fa­mi­li­er sier til Fædre­lands­ven­nen at de etter­lat­te sy­nes det er vans­ke­lig å for­stå kon­klu­sjo­nen til de sakkyndige.

– Det­te er en gutt som har be­gått to drap på grunn av det vi and­re opp­fat­ter som ba­ga­tel­ler, sier bi­stands­ad­vo­kat To­ve Karl­sen West­by til Fædre­lands­ven­nen.

Ho­lum for­klar­te i ret­ten at de sakkyndige har sjek­ket en rek­ke ri­siko­fak­to­rer. 16-årin­gen sco­ret lavt på alle dis­se, med unn­tak av én: Tid­li­ge­re vol­de­lig ad­ferd, alt­så dra­pe­ne.

Iføl­ge Ho­lum har sam­ta­ler med 16-årin­gen selv, hans for­eld­re og and­re vist at han har frem­stått som en gans­ke or­di­nær gutt. Han er ikke ut­satt for om­sorgs­svikt og har hatt et godt for­hold til sin nære fa­mi­lie. Han skal hel­ler ikke ha til­hørt noe kri­mi­nelt ung­doms­mil­jø og had­de nære ven­ner.

– Så len­ge dis­se be­skyt­tel­ses­fak­to­re­ne er til ste­de, an­ser vi at ri­si­ko­en for frem­ti­dig vold er lav, sa Ho­lum.

«FØLELSESMESSIG FLAT»

Ho­lum gjor­de også rede for hvor­dan 16-årin­gen har blitt opp­fat­tet av de an­sat­te i ung­doms­av­de­lin­gen i Bjørg­vin feng­sel i Ber­gen. Her har 16-årin­gen sit­tet va­re­tekts­fengs­let si­den de­sem­ber i fjor.

– De har sagt at han frem­står som følelsesmessig flat. Han kan si at han er sint, men vi­ser det ikke, sa Ho­lum.

Noen da­ger et­ter dra­pe­ne had­de 16-årin­gen en sam­ta­le med en av de sakkyndige. I kon­klu­sjo­nen skri­ver den sakkyndige at 16-årin­gen frem­sto upå­vir­ket av hand­lin­ge­ne han had­de be­gått.

I av­hør har 16-årin­gen for­talt at han ikke syn­tes det var noen «big deal» at han had­de drept to per­soner, han var jo «in­gen se­rie­mor­der». I ret­ten man­dag med­ga gut­ten at det­te ikke var fint sagt, men var li­ke­vel over­ras­ket over all opp­merk­som­he­ten dra­pe­ne fikk.

VI­SER IKKE AN­GER

Bi­stands­ad­vo­ka­ten til Tone Ile­bekks etter­lat­te, To­ve Karl­sen West­bye, kon­fron­ter­te Ho­lum med at det ikke vir­ker som 16-årin­gen har tatt inn over seg al­vo­ret i det han har gjort.

Iføl­ge Ho­lum har 16-årin­gen vist lite fø­lel­ser i sam­ta­ler med de sakkyndige.

– Han sier at han ang­rer, men vi­ser det ikke i prak­sis, sa Ho­lum.

Hun med­ga at det er fle­re usik­ker­hets­mo­men­ter i rap­por­ten.

– In­ter­es­sen for An­ders Behring Brei­vik og vold gjør ikke ut­slag på den tes­ten vi har gjort. Men som psy­ko­log er selv­føl­ge­lig det­te noe som be­kym­rer meg, sa Ho­lum.

ME­NER KON­KLU­SJO­NEN HOL­DER

Un­der­sø­kel­se­ne av 16-årin­gen har vist at han ikke har noen psy­kis­ke li­del­ser, med unn­tak av en «lett til mo­de­rat de­pre­sjon». Ak­tor Jan Tallak­sen stil­te spørs­mål ved om 16-årin­gen kun­ne ha en per­son­lig­hets­for­styr­rel­se.

– Han fyl­ler ikke be­tin­gel­se­ne for en dys­so­si­al per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. Men han er så ung. Vi stil­ler nes­ten ald­ri en slik dia­gno­se på barn, sa Ho­lum.

16-årin­gens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, me­ner det ikke frem­kom noe i ret­ten som ty­der på at de sakkyndige har kom­met til en gal kon­klu­sjon.

– Jeg opp­le­ver at den sakkyndige som for­klar­te seg opp­rett­hol­der kon­klu­sjo­nen om at ri­si­ko­en for frem­ti­dig volds­bruk er lav, sier Stalle­mo.

– Kom det frem noe som gir grunn til å tvi­le på kon­klu­sjo­nen, slik du ser det?

– Det som kom frem er at det er ut­ford­ren­de å vur­de­re det­te til­fel­let for­di det er så lite å sam­men­lig­ne med. Men det rok­ker ikke ved at de in­stru­men­te­ne som sier noe som hva som skal vur­de­res har le­det frem til en en­ty­dig og en­stem­mig kon­klu­sjon: At ri­si­ko­en for frem­ti­dig vold er lav, sier Stalle­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.