Kan han gjø­re det igjen?

Stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen bør se helt bort fra den psy­kia­tris­ke rap­por­ten når han ons­dag be­stem­mer seg for å be om for­va­ring el­ler ikke. Eks­per­te­ne selv inn­røm­mer at rap­por­ten har svak­he­ter – den kon­klu­de­rer med lav gjen­ta­kel­ses­fare.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAREN KRIS­TI­NE BLÅGESTAD

Vi får høre opp­tak av sam­ta­len til AMK fra de førs­te som kom til åste­det 5. de­sem­ber. De førs­te som så en kvin­ne lig­ge liv­løs på skole­plas­sen. Vi hø­rer pa­nik­ken, angs­ten og vi hø­rer AMK som rett­le­der og guid­er til første­hjelp.

– Hø­rer du pust? Ser du blod? Am­bu­lan­sen er det snart, po­li­ti­et også. Bare fort­sett med hjerte­kom­pre­sjon, bare fort­sett å tryk­ke hardt. Hva sier du nå – ser du en til? En gutt? Hø­rer du pus­ten på ham? Han pus­ter, ja­vel, ser du blod? Vi ser bil­der fra retts­me­di­si­ner­ne som do­ku­men­te­rer stikk­ska­de­ne. Dyb­de, form, kant. An­tall. 28 i Ja­kob. 32 i Tone.

De på­rø­ren­de har for­latt retts­sa­len un­der den­ne se­kven­sen. På­kjen­nin­gen kan bli for stor. Til­tal­te ser på, han føl­ger med. Og vi­ser in­gen ytre tegn på fø­lel­ser, ikke en­gang stress el­ler ner­vø­si­tet. Vi aner ikke hva som rø­rer seg i ho­det hans, men han for­trek­ker ikke en mine.

●● Psy­kia­tris­ke rap­por­ter fun­ge­rer, som vi vet, dår­lig i jus­sen. Psy­kia­tri­en er in­gen ek­sakt vi­ten­skap og jus­sen kre­ver mest mu­lig pre­si­sjon.

●● Psy­ko­log­spe­sia­list Le­ne Kris­tin Ho­lum had­de en vans­ke­lig jobb med frem­leg­gel­sen av rap­por­ten fra tre, uav­hen­gi­ge sakkyndige. For den had­de sto­re mang­ler og mot­set­nin­ger, og sier bare noe om alt til­tal­te ikke er. Hva han ikke fei­ler. Hva som ikke er galt. Og in­gen­ting om hva som må være så vel­dig, vel­dig galt. Den har rett og slett in­gen «funn».

●● Og selv om rap­por­ten ikke gjor­de noen klo­ke­re har de tre sakkyndige li­ke­vel kon­klu­dert – det er lav gjen­ta­kel­ses­fare. Og da mis­ter ak­tor et ar­gu­ment for å kre­ve en for­va­rings­dom, og ret­ten mis­ter også et holde­punkt for å døm­me til for­va­ring. Hvis ikke de ser helt bort fra rap­por­ten. Som de bør. For den var så svak at fore­stil­lin­gen med psy­ko­log­spe­sia­lis­ten ble tid­vis en flau se­an­se.

●● Der ikke bare de sak­kyn­di­ges feil at rap­por­ten er svak. De mang­ler verk­tøy. Det er alt­for lite forsk­ning på barn og vold, i hvert fall på barn og drap, og den lil­le forsk­nin­gen som fin­nes spri­ker. De har hel­ler in­gen er­fa­ring med det. In­gen skje­ma­er el­ler kart­leg­gin­ger el­ler un­der­sø­kel­ser som er be­reg­net på barn. De sakkyndige har der­for dår­li­ge holde­punk­ter i eget fag. Og psy­ko­log­spe­sia­list Le­ne Kris­tin Ho­lum, som har lang er­fa­ring som sak­kyn­dig i ret­ten, un­der­stre­ket man­ge gan­ger at det er førs­te gang hun er in­volvert i en sak hvor barn har drept.

●● Men de har selv gjort en svak jobb på to punk­ter – drøf­tin­ge­ne om de em­pa­tis­ke ev­ne­ne til til­tal­te og hans in­ter­es­se for vold. Og psy­ko­log­spe­sia­lis­ten inn­røm­mer beg­ge de­ler. Til­tal­tes «film­in­ter­es­se» blir på et punkt i rap­por­ten lis­tet opp nær­mest som en sunn hobby, men spe­sia­lis­ten sier at de nå ser at hans søk et­ter skole­sky­tin­ger, An­ders Behring Brei­vik, Is-vi­deo­er og Bane­hei­a­stoff bur­de de kon­fron­tert ham med. Og selv et­ter ugjer­nin­ge­ne – i Bjørg­vin feng­sel – har han nå fått re­strik­sjo­ner fra de an­sat­te. Han får ikke lov å se så vol­de­li­ge fil­mer som han øns­ker. Rap­por­ten slår også fast at den 16 år gam­le gut­ten har em­pa­ti. De fin­ner ikke at han er dys­so­si­al. Selv om det fle­re ste­der står at han har et dis­tan­sert for­hold til ugjer­nin­ge­ne, frem­står upå­vir­ket, har et nøy­tralt stem­nings­leie og ikke vi­ser an­ger. På di­rek­te spørs­mål ut­tryk­ker han an­ger, men – de ser det ikke. Han vi­ser det ikke. Så hvor­dan kan de da slå fast at gut- ten har em­pa­tis­ke ev­ner? Jo, for­eld­re og fa­mi­lie har for­talt det.

●● Psy­ko­log­spe­sia­list Le­ne Kris­tin Ho­lum fikk – selv­føl­ge­lig – et­ter den­ne frem­leg­gel­sen en rek­ke kritiske spørs­mål, som hun rede­gjor­de for med blan­det hell. Gjen­ta­kel­ses­fa­ren an­ses som li­ten for­di gut­ten har man­ge be­skyt­tel­ses­fak­to­rer i li­vet sitt – ven­ner, so­si­alt liv, støt­ten­de fa­mi­lie, in­gen psy­kis­ke li­del­ser – og hvis han hol­der seg borte fra mil­jø­er med rus og vold så kan det gå godt.

●● – Men alle dis­se be­skyt­tel­ses­fak­to­re­ne had­de han jo også da han drep­te to? Og han var jo ikke en del av et rus­mil­jø? Li­ke­vel gjor­de han det­te? spur­te bi­stands­ad­vo­kat To­ve Karl­sen West­by.

●● – Ja, jeg vet det. Jeg kan ikke for­kla­re det, svar­te psy­ko­log­spe­sia­lis­ten. Men hun føy­de til at hun ten­ker at til­tal­te har vært på vei inn i en bryt­nings­fase, at han var i be­gyn­nel­sen av en feil kurs, på vei mot en dys­so­si­al at­ferd el­ler per­son­lig­hets­for­styr­rel­se:

●● – Had­de jeg vært te­ra­peu­ten hans had­de jeg vært vel­dig be­kym­ret.

●● Men alt­så – lav gjen­ta­kel­ses­fare. For­stå det den som kan.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.