Der­for skar det seg mel­lom Frp og God­ske­sen

God­ske­sens lang­va­ri­ge kamp mot Kris­tian­sand ble til slutt hen­nes bane.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VI­DAR UDJUS PO­LI­TISK REDAKTØR vi­dar.udjus@fvn.no - 952 43 505

For mer enn ti år si­den dek­ket jeg mitt førs­te møte i Aren­dal by­sty­re for Fædre­lands­ven­nen. Tema var for­hol­det mel­lom de to fyl­ke­ne og de to fyl­kes­ho­ved­ste­de­ne. En av de som tok hardt i, var by­styre­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen. «Jeg er der­fra, så jeg vet hvor­dan de ten­ker», sa hun blant an­net. Det var ikke godt ment om kris­tian­san­der­ne, som hun voks­te opp blant.

●● Si­den har hun fort­satt kam­pen for Aren­dal og Aust-ag­der, ved å kjem­pe mot Vest-ag­der og Kris­tian­sand. Fra 2009 med Stor­tin­get som are­na. Det frems­te virke­mid­de­let har vært fyl­kes­gren­sen. Den har blitt brukt for å ver­ne om syke­hu­set i Aren­dal, for å sik­re stat­li­ge ar­beide­plas­ser til den øst­li­ge de­len av Ag­der og for å heg­ne om Aren­dals og Aust-ag­ders po­li­tis­ke po­si­sjon.

●● Len­ge re­pre­sen­ter­te hun med den­ne stra­te­gi­en bre­de grup­per både i og uten­for sitt eget par­ti. Men grad­vis kom hun på kant med nye kref­ter i eget fyl­kes­par­ti. De så med øken­de uro på stand­haf­tig­he­ten hen­nes på det­te om­rå­det. Nå er det to svært ulke vir­ke­lig­hets­opp­fat­nin­ger av hva som egent­lig ut­løs­te bor­ge­kri­gen i Aust-ag­der Frp. Støtte­spil­ler­ne til Ås­hild Bruun-gun­der­sen me­ner at Inge­bjørg God­ske­sen ikke tak­let å tape no­mi­na­sjons­kam­pen. God­ske­sen selv hev­der like hard­nak­ket at det var stemme­giv­nin­gen til Ås­hild Bru­unGun­der­sen og to av hen­nes al­li­er­te i Aust-ag­der fyl­kes­ting for ett Ag­der, som gjor­de ut­sla­get.

●● Den ba­ken­for­lig­gen­de år­sa­ken er uan­sett den sam­me: for­hol­det til Kris­tian­sand. God­ske­sen så ikke, el­ler vil­le ikke for­hol­de seg til, at parti­fel­le­ne som øns­ket en opp­myk­ning av for­hol­det til Vest-ag­der og Kris­tian­sand, var i ferd med å vin­ne fram. Og da Frp kom i re­gje­ring og ved­tok re­gion­re­for­men, sto det for man­ge i Aust-ag­der Frp klart at Aust-ag­ders fyl­kes­kom­mu­nes da­ger var tal­te.

●● Men God­ske­sen nek­tet å gi seg. Hun stem­te som en av to stor­tings­re­pre­sen­tan­ter mot ett Ag­der. Den and­re var God­ske­sens sta­dig tet­te­re al­li­er­te de sis­te uke­ne, Fred­dy de Rui­t­er (Ap).

●● Der­med stem­te hun også mot sitt eget par­ti. Ir­ri­ta­sjo­nen i le­del­sen av Frp var ty­de­lig. Men stor­tings­fler­tal­let i re­gion­re­for­men var ald­ri tru­et.

●● Det var det der­imot i sa­ken om tvangs­sa­mens­lå­ing av kom­mu­ner, som God­ske­sen også stem­te imot. Had­de én ens­lig Frp-er fulgt hen­ne, vil­le re­gje­rin­gen fått fler­tall mot seg. Det vil­le vært et vold­somt ne­der­lag for Frps le­del­se. Der­for for­søk­te Siv Jen­sens vå­pen­dra­ge­re seg med uli­ke for­mer for over­ta­lel­se og straff. Men God­ske­sen ga seg ikke. Hun vil­le hel­ler føl­ge folke­av­stem­nin­ge­ne i de kom­mu­ne­ne som had­de sagt nei til sam­men­slå­ing, enn sitt eget par­ti. Der­med ble sym­bolsk nok en av hen­nes sis­te av­stem­nin­ger som Frp-re­pre­sen­tant en nei-stem­me til at Kris­tian­sand skul­le bli – enda – stør­re.

●● Før hun meld­te seg ut. Kan­skje for å kom­me en eks­klu­sjon i for­kjø­pet.

●● Hva står så igjen et­ter God­ske­sen? Inn­bitt kamp for vei­ene i fyl­ket, fly­plass i fyl­ket, syke­hu­set i fyl­ket – og for fyl­ket som fyl­ke. Men den inn­bit­te kam­pen mot den sto­re na­bo­en i vest tap­te hun. Og til slutt var det den kam­pen som av­slut­tet hen­nes kar­rie­re som stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der Frp.

❞ God­ske­sen så ikke, el­ler vil­le ikke for­hol­de seg til, at parti­fel­le­ne som øns­ket en opp­myk­ning av for­hol­det til Vest-ag­der og Kris­tian­sand, var i ferd med å vin­ne fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.