Folk skal ut av Nav­fel­la

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bal­lan­gen og Ive­land er kom­mu­ner der an­de­len inn­byg­ge­re som mot­tar trygd fra Nav er høy. Nå vil ar­beids­mi­nis­te­ren hjel­pe kom­mu­ne­ne på rett vei.

– Det er for man­ge på trygd, og vi må job­be sam­men for å få folk ut av trygde­fel­la. Vel­fer­den vår er av­hen­gig at vi får fle­re i jobb, sær­lig de un­ge. Tren­den må snus, sier ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H).

Tirs­dag la hun ut på det hun har kalt en trygde­tur­né til kom­mu­ne­ne Bal­lan­gen i Nord­land og Ive­land i AustAg­der. Beg­ge kom­mu­ne­ne har høy andel Nav-tryg­de­de. Fle­re and­re kom­mu­ner med høy andel tryg­de­de er også in­vi­tert til mø­ter med stats­rå­den på tur­ne­en. Haug­lie har in­vi­tert både ord­fø­re­re, råd­menn, kom­mune­le­ger, næ­rings­livs­folk og Nav-le­de­re for å høre hva de me­ner skal til for å snu tren­den og få fle­re ut i jobb.

Haug­lie sier an­de­len tryg­de­de i den en­kel­te kom­mu­ne blant an­net av­hen­ger av al­ders­sam­men­set­ning, ut­dan­nings­nivå og næ­rings­sam­men­set­ning.

– Det­te er for­hold som den en­kel­te kom­mu­ne ikke har full kon­troll over. Det er der­for en fel­les ut­ford­ring for sam­fun­net å løse, og der­for har jeg dis­se mø­te­ne. Hva er det vi ikke får til, og hva må vi end­re på? Kla­rer vi for ek­sem­pel å opp­ford­re nok po­ten­si­el­le grün­de­re til å sat­se på egne ide­er?

Haug­lie pe­ker på jobb­ska­ping, næ­rings­ut­vik­ling og opp­starts­hjelp til grün­de­re som vik­tig. Hun me­ner også det er vik­tig at folk flyt­ter dit job­be­ne fak­tisk er. Dess­uten me­ner hun det stil­les stør­re krav til ak­ti­vi­tet i trygde­ord­nin­ge­ne. Ar­beids­mi­nis­te­ren er mest be­kym­ret for at sta­dig fle­re un­ge blir uføre og hav­ner på ar­beids­av­kla­rings­pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.