Hjerte­skjæ­ren­de his­to­ri­er

Skog­bran­ne­ne ra­ser vi­de­re i Por­tu­gal, der det kom­mer hjerte­skjæ­ren­de his­to­ri­er, både om dem som om­kom og fra dem som med nød og nep­pe har over­levd flam­me­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lil­le Rod­ri­go ble bare fire år gam­mel. For­eld­re­ne var på bryl­lups­rei­se da de fikk høre om den vold­som­me skog­bran­nen som ram­met lands­byen Nod­ei­rin­ho i Lei­ria-re­gio­nen. Det ny­gif­te pa­ret had­de etter­latt søn­nen hos en on­kel og tan­te, men fikk ikke kon­takt med dem da de hør­te ny­he­ten om skog­bran­nen.

Moren tryg­let om hjelp til å fin­ne lil­le Rod­ri­go via so­sia­le medi­er, men uten hell. Gut­ten og on­ke­len ble til slutt fun­net døde ved si­den av bi­len de had­de for­søkt å flyk­te fra flam­me­ne med.

Lå I VANNTANK

Man­ge av inn­byg­ger­ne fra lands­byen Po­brais led sam­me skjeb­ne og om­kom i bilene sine, men Fer­rei­ra-fa­mi­li­en krøp opp i en vanntank og over­lev­de brann­in­fer­no­et.

– Jeg viss­te at vi vil­le være tryg­ge der­som vi holdt oss i van­net. Vi for­søk­te å over­tale naboene våre til å bli også, vi tryg­let dem, men de dro li­ke­vel. De kjør­te mot vei­en der el­le­ve av dem ble fun­net døde i bilene sine, for­tel­ler en av døt­re- ne i fa­mi­li­en.

FRYK­TER NYE BRANNER

Myn­dig­he­te­ne opp­lys­te tirs­dag at rundt 70 pro­sent av bran­ne­ne som har rast de sis­te da­ge­ne, var sluk­ket.

Det er imid­ler­tid meldt om tem­pe­ra­tu­rer opp mot 40 varme­gra­der de nes­te da­ge­ne, ter­ren­get er knusk­tørt og fa­ren er over­hen­gen­de for at gam­le branner skal blus­se opp igjen el­ler nye skal opp­stå.

Om­fat­ten­de plan­ting av olje­rike eu­ka­lyp­tus­trær, som nær­mest eks­plo­de­rer når de blir an­tent, får også skyl­den for at skog­bran­ne­ne i Por­tu­gal raskt kom­mer ut av kon­troll.

47 av de 64 som til nå er be­kref­tet om­kom­met, ble fun­net døde langs det som nå om­ta­les som døds­vei­en, N-236. Man­ge av of­re­ne had­de vært på ut­flukt til et ba- de­sted i en elv i nær­he­ten, da de på vei hjem plut­se­lig var om­slut­tet av bren­nen­de furu- og eu­ka­lyp­tus­trær.

– Flam­me­ne var over alt, det hele skjed­de i lø­pet av 10 mi­nut­ter, for­tel­ler den 55 år gam­le bank­man­nen Prior, som had­de be­søkt svo­ge­ren sin i Vi­la Fa­ca­ia.

De to men­ne­ne tok til slutt sjan­sen og kjør­te rett gjen­nom et nær­me­re 2 kilo­me­ter langt flamme­hav og over­lev­de med nød og nep­pe.

REDDENDE ENGEL

Den 60 år gam­le en­ken Ade­lai­de Sil­va ble red­nin­gen for and­re. Da flam­me­ne la hus et­ter hus i aske i lands­byen Nod­ei­rin­ho, ble hu­set hen­nes et til­flukts­sted.

To barne­fa­mi­li­er fra Lisboa, som had­de vært på pik­nik­tur med ven­ner, ble tatt imot med åpne ar­mer da de pa­nikk­slag­ne ban­ket på dø­ren hen­nes.

Det sam­me ble en kvin­ne som had­de for­søkt å flyk­te i bil sam­men med man­nen sin. Man­nen om­kom da bi­len ble om­slut­tet av flam­mer. Den brann­skad­de kvin­nen ble pak­ket inn i våte hånd­klær hjem­me hos Ade­lai­de Sil­via, før hun ble frak­tet til syke­hus.

MIS­TET LIVSGRUNNLAGET

Vir­gi­lio Go­din­ho og kona Isa­bel så den lil­le går­den sin, frukt­ha­gen, oli­ven­lun­den, grønn­saks­åke­ren og pick­up-bi­len gå opp i flam­mer i lands­byen Vi­las de Pe­dro. Til alt hell var ek­te­pa­ret i et bryl­lup i en an­nen lands­by, sam­men med den 18 år gam­le dat­te­ren sin, og over­lev­de skog­bran­nen.

– Vi mis­tet alt, jeg vet ikke hva vi skal spi­se, det er til å bli gal av, sier 63 år gam­le Isa­bel Go­din­ho.

FOTO: NTB SCANPIX

Kvin­nen i den­ne bi­len om­kom da hun for­lot kjøre­tøy­et sitt i et for­søk på å unn­slipp flam­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.