Pri­se­ne opp seks pro­sent

Når en kom­mu­ne opp­he­ver bo­plik­ten, sti­ger ei­en­doms­ver­di­ene med seks pro­sent.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Det har mas­ter­grads­stu­dent Jo­nas Dahl fun­net ut et­ter å ha ana­ly­sert 17.000 trans­ak­sjo­ner.

– Å fjer­ne bo­plik­ten øker ei­en­doms­ver­di­ene med seks pro­sent. Helt nøy­ak­tig 6,07 pro­sent, sier Jo­nas Dahl.

Ri­sør-gut­ten snak­ker om kon­klu­sjo­nen i mas­ter­opp­ga­ven som kro­ner hans ut­dan­ning i øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­sjon ved UIA. Un­der vei­led­ning av pro­fes­sor Theis Thei­sen har Dahl ana­ly­sert in­tet mind­re enn 17.000 ei­en­doms­trans­ak­sjo­ner fra Lar­vik, Kra­gerø, Ri­sør, Tvede­strand, Aren­dal, Grim­stad og Søg­ne. Pe­rio­den de er hen­tet fra, er 20102016.

– Aren­dal, Grim­stad og Søg­ne har hatt bo­plikt, men opp­he­vet den i 2014-2015. Jeg har sett på pris­ni­vå­ene før og et­ter at det skjed­de, for­tel­ler fersk si­vil­øko- nom Jo­nas Dahl.

– KOM­PLI­SERT ANALYSE

– Ana­ly­sen har vært kom­pli­sert. Jo­nas har måt­tet ta høy­de for un­der­lig­gen­de for­skjel­ler i pris­ut­vik­ling i de sju kom­mu­ne­ne, dess­uten fak­to­rer som ei­en­doms­stør­rel­se, al­der og be­lig­gen­het. Det sis­te drei­er seg ek­sem­pel­vis om sjø ver­sus inn­land, og om det er ut­sikt el­ler ikke, sier pro­fes­sor Theis Thei­sen.

– Egent­lig er det­te den førs­te skik­ke­li­ge ana­ly­sen av bo­plik­tens øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser som er gjen­nom­ført i Nor­ge, frem­hol­der Thei­sen. Ana­ly­sen om­fat­ter ikke land­bruks­ei­en­dom­mer.

Jo­nas Dahl har blant an­net ob­ser­vert at at struk­tu­ren rundt hånd­he­vel­sen av bo­plikt er svak.

– I prak­sis er kom­mu­ne­ne av­hen­gig av til­bake­mel­din­ger fra na­bo­er. Det er over­ras­ken­de, kon­sta­te­rer Dahl.

HAR IKKE MER­KET NOE

In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes i Meg­ler­hu­set Sæd­berg har om­fat­ten­de er­fa­ring som ei­en­doms­meg­ler i kris­ti- an­sands­re­gio­nen.

– Nei, jeg har ikke mer­ket spe­si­el­le pris­be­ve­gel­ser i Søg­ne et­ter at kom­mu­nen opp­he­vet bo­plik­ten i 2015. Men et­ter at Lil­le­sand fjer­net bo­plik­ten på øy­ene, har jeg sett at ek­sem­pel­vis de små, ko­se­li­ge hu­se­ne på Åger­øya har ste­get i pris. Mitt inn­trykk er for øv­rig at det ikke blir noen dra­ma­tikk uten bo­plikt. Jevn­før Kris­ti­an- sand, som ald­ri har hatt det; det er jo in­gen strøm av uten­bys folk som vil kjø­pe opp ei­en­dom­mer for kun å bru­ke dem om som­mer­en. Det skal el­lers bli in­ter­es­sant å se hva Lil­le­sand by­sty­re kom­mer fram til når de skal de dis­ku­te­re opp­he­vel­se av bo­plik­ten i hele kom­mu­nen, sier In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes.

På agen­da­en for Lil­le­sand by- sty­res møte ons­dag 21. juni står nem­lig en sak om mu­lig opp­he­vel­se av bo­plik­ten i hele kom­mu­nen.

I for­mann­skaps­mø­tet i for­ri­ge uke ble det imid­ler­tid ved­tatt å be by­sty­ret ut­set­te be­hand­lin­gen til høs­ten for å kun­ne inn­hen­te er­fa­rin­ger fra and­re kyst­kom­mu­ner.

LOGISK PRISØKNING

Fra Bir­ke­nes’ bran­sje­kol­le­ga Tone Sol­heim Grøs­le i Sørme­g­le­ren er mel­din­gen om­trent den sam­me.

– Våre av­de­lin­ger i Aren­dal og Grim­stad sier at de ikke har mer­ket ut­slag i etter­spør­se­len et­ter at bo­plik­ten ble opp­he­vet i kom­mu­ne­ne der. Seks pro­sent er jo tross alt gans­ke be­gren­set. Når det er sagt, er det logisk at pri­se­ne sti­ger i et mar­ked hvor fle­re får an­led­ning til å bli med på kjø­per­si­den. Når bo­plik­ten for­svin­ner, be­tyr det jo i prak­sis at van­li­ge bo­li­ger kan bli brukt som fri­tids­bo­li­ger, kon­sta­te­rer Tone Sol­heim Grøs­le.

ARKIVFOTO: LARS HOEN

De små, ko­se­li­ge hu­se­ne på Åger­øya har, iføl­ge In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes i Meg­ler­hu­set Sæd­berg, ste­get i pris et­ter at Lil­le­sand fjer­net bo­plik­ten på øy­ene.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Pro­fes­sor Theis Thei­sen (t.v.) har vært vei­le­der for Jo­nas Dahl, som har skre­vet mas­ter­opp­ga­ve om de øko­no­mis­ke kon­se­kven­se­ne av bo­plikt. Kon­klu­sjon, et­ter analyse av 17.000 trans­ak­sjo­ner: Bort­fall av bo­plikt øker ei­en­doms­ver­di­ene med seks pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.