Me­ner Glipp har gått glipp av 1,2 mil­lio­ner kro­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Tor­v­res­tau­ran­ten Glipp måt­te i au­gust i fjor sten­ge dø­re­ne på grunn av ut­byg­gin­gen på Torvet. Pen­ge­ne de har tapt på grunn av kom­mu­nens ut­byg­ging får de ikke til­ba­ke.

– Tap­te pen­ger er tap­te pen­ger. Vi må være nøk­ter­ne vi­de­re, sier med­ei­er Lars Ove Tes­dal.

Glipp steng­te ikke dø­re­ne sam­ti­dig som man­ge av de and­re ak­tø­re­ne på Torvet i 2015. De holdt det gå­en­de helt til au­gust på­føl­gen­de år, noe de nå ang­rer på.

– Vi skul­le ha stengt et­ter 17. mai det året. Vi prøv­de å hol­de drif­ten oppe med «an­leggs­pri­ser» på me­ny­en og å flyt­te ute­ser­ve­rin­gen, men det gikk ikke. Folk vil jo sit­te i so­la, og det kun­ne de ikke, sier Tes­dal.

Åp­ner ons­dag

Iste­den­for å sten­ge dø­re­ne ble det la­get skil­ter og pas­sa­sjer som skul­le føre kun­der inn til Glipp. Men da ar­bei­det økte i om­fang kom det fær­re og fær­re kun­der, og det ble vans­ke­lig å be­man­ne rik­tig og dri­ve res­tau­ran­ten. Regn­ska­pet for 2016 vi­ser et re­sul­tat før skatt på 696.000 kro­ner i mi­nus, mot 334.000 i pluss året før.

– Vi har tapt over 1.2 mil­lio­ner kro­ner to­talt. Vi får hel­ler in­gen kom­pen­sa­sjon for det­te, men nå skal vi stå på for å få det til i som­mer. Vi har byg­get om res­tau­ran­ten, flyt­tet kjøk­ke­net, etab­lert en egen kiosk i inn­gan­gen til bi­blio­te­ket, og skal gi ste­det et nytt kon- sept byen ald­ri har sett før, sier Lars Ove Tes­dal.

– MÅ fin­ne seg i endringer

Råd­gi­ver i Kris­tian­sand Ei­en­dom, Ei­nar Hans­sen, be­kref­ter at in­gen av res­tau­ran­te­ne på Torvet får er­stat­ning for tapt om­set­ning.

– I den tida ar­bei­de­ne ut­fø­res blir det ulem­per, men det er ikke ulem­per som fø­rer til er­stat­nin­ger. Skjer det noe som med­fø­rer ska­de, slik som spren­gin­gen ved Hånd­ver­ke­ren, blir det selv­føl­ge­lig ord­net opp i, men el­lers må leie­ta­ker­ne fin­ne seg i endringer. Det var og man­ge bu­tik­ker som ble ram­met da vi la fjern­var­me i Mar­kens, sier han.

Med­ei­er Lau­rits Hvi­de­voll gleder seg nå til å åpne dø­re­ne ons- dag.

– Vi har hatt lyst til å gjø­re noe nytt her si­den 2013, men det har blitt ut­satt på grunn av ar­bei­de­ne som skul­le gjø­res på bi­blio­te­ket. Så ble de pla­ne­ne også ut­satt på grunn av Torvet, men nå har vi fått det til. Had­de vi visst at ting vil­le ta så lang tid had­de vi sett et­ter and­re løs­nin­ger, sier Hvi­de­voll.

FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Glipp skal være kafé på dag­tid, og får et nytt res­tau­rant­kon­sept på kvelds­tid.

FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Lars Ove Tes­dal (t.v.) og Lau­rits Hvi­de­voll gleder seg til å kun­ne åpne dø­re­ne igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.