Kluss på Stor­tin­get?

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE OPEDAL, Kris­tian­sand BJARTE BJELLÅS, MIFF / Ven­ne­sla

Ein li­ten no­tis kun­ne le­sast i Fædre­lands­ven­nen ny­leg, tatt frå NTB:

●● «Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te av­slut­tar fre­dag ar­bei­det med bygge­saka (i Stor­tin­get) som har ført til krav om stor­tings-pre­si­den­tens av­gang». «Ko­mi­te­en møt­tes flei­re gon­ger tors­dag for å drøf­te saka, men inn­stil­lin­ga blir først av­gitt i eit møte som et­ter pla­nen skal inn­lei­ast fre­dag klok­ka 13.00»

Og: Sen­ter­par­ti­ets Per Olav Lund­tei­gen mei­nar stor­tings­pre­si­den­ten frå Høg­re bur­de gå av som føl­gje av kost­nads-over­skri­din­ga­ne på Stor­tin­gets byg­ge-pro­sjekt. Ut­byg­gin­ga blir minst 700 mil­lio­nar kro­ner dy­ra­re enn plan­lagt. (!) Pre­si­dent­ska­pet og ad­mi­ni­stra­sjo­nen er usam­de med Riks­re­vi­sjo­nen (lei­da av Høg­re-man­nen Per Kris­ti­an Foss) som mei­nar Stor­tin­gets av­gjer om å av­set­te pen­gar til pro­sjek­tet, vart fat­ta på ufull­sten­dig grunn­lag. (…)

For ikkje så len­ge sida kom stor­tings­pre­si­den­ten igjen i sø­ke­ljo­set då det vart nemnt i media om plas­se­ring av pen­gar i Pa­na­ma-pa­pers. Pro­ble­met vart visst dys­sa ned brenn­fort etter­som media vart stil­le et­ter­på. Stor­tings­pre­si­den­ten er den frems­te på stor­tin­get, men no er han po­li­tisk svek­ka. Folk krev å få vite kor­leis det ei­gent­leg går i des­se to sa­ke­ne. en fan­tas­tisk sum, kr 58,00 hver må­ned, alt­så snaue 700 kro­ner året.

Det er in­ter­es­sant å se hvor­dan «våre folke­valg­te» graf­ser til seg, mens pen­sjo­nis­te­ne bare får smu­ler fra de ri­kes bord. Ja, det er in­gen tvil; det er stor for­skjell på «kon­ge­ne på Løve­bak­ken og Jør­gen i lia» … theid førs­te også til at han etter­hvert fikk nær kon­takt med Nel­son Man­de­la. Han var den førs­te uten­om fa­mi­li­en som fikk lov til å be­sø­ke Man­de­la mens han satt fengs­let på Rob­ben Is­land. Se­ne­re skrev han bio­gra­fen til den sør­afri­kans­ke freds­pris­vin­ne­ren, og de to ble nære ven­ner. Nå me­ner han Bds-kam­pan­jen, som kjem­per for boi­kott, des­in­ves­te­ring og sank­sjo­ner mot Is­rael, mis­bru­ker or­det apart­heid for å de­mo­ni­se­re sta­ten Is­rael. Må­let er at Is­rael skal bli be­hand­let slik Sør-afri­ka ble, med in­ter­na­sjo­nal iso­la­sjon og boi­kott. Sam­men­lig­nin­gen en­kel­te trek­ker mel­lom Sør-afri­ka og Is­rael er uhold­bar, og bør stop­pes.

HEN­NING BLOMKVIST

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.