For­skjell på far og kat­ten

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK SI­MON­SEN, Søg­ne

Det var med en viss in­ter­es­se jeg tid­li­ge­re les­te at konge­ri­kets vel av­løn­ne­de og vel­fød­de po­li­ti­ke­re be­vil­get seg selv en lønns­øk­ning på ca. 30.000 kro­ner per år.

●● Jeg var spent da jeg log­get meg inn på nav.no. Hvor stor øk­ning vil­le jeg få ved det­te «trygde­opp­gjø­ret»? Jo, «slip­pen min» vi­ser at jeg er inn­vil­get en pen­sjons­øk­ning på kr 92,00 pr må­ned; det vil si ca kr 1 100 per år. En an­nen al­ders­pen­sjo­nist får en øk­ning på ●● Sist søn­dag var den is­ra­els­ke for­fat­te­ren Ben­ja­min Po­grund fore­drags­hol­der på MIFFS Is­ra­elkon­fe­ran­se på Gjøvik. I SørAfri­ka job­bet Po­grund som jour­na­list i en apart­heid-kri­tisk avis. Han rea­ge­rer sterkt på an­kla­gen om apart­heid i Is­rael, og me­ner at de som på­står at det fin­nes apart­heid i Is­rael ikke aner hva de pra­ter om.

Ben­ja­min ar­bei­det i 26 år som en ak­tiv jour­na­list mot dis­kri­mi­ne­ring og apart­heid, og har der­for en unik inn­sikt i hvor­dan den rase­ba­ser­te se­gre­ge­rin­gen fun­ger­te i Sør-afri­ka. Sør-afri­ka had­de egne stren­der kun for hvi­te, egne bus­ser, egne ki­no­er og så vi­de­re. Her had­de ikke sorte men­nes­ker ad­gang. Sånn er det ikke i Is­rael. Is­ra­els­ke ara­be­re har ak­ku­rat de sam­me ret­tig­he­te­ne. De har stemme­rett. Ara­bis­ke dom­me­re kan døm­me jø­der til feng­sel. Går du inn på et syke­hus i Is­rael er det jø­der og ara­be­re der. Re­li­giø­se og ikke-re­li­giø­se. Alle blir be­hand­let likt. Li­ke­vel snak­ker folk om apart­heid. Det er ab­surd.

Po­grunds ar­beid mot apar- ●● God­ske­sen rakk å mel­de seg ut før hun ble eks­klu­dert. Hå­per Søg­nes fem kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter for par­ti­et gjør det sam­me. Lyt­ter til de­res egen ind­re de­mo­kra­tis­ke stem­me - hvis de over­ho­det har noen - og i god tid før det skal vo­te­res over sen­ding av søk­nad om re­ver­se­ring av tvun­gen kom­mune­sam­men­slå­ing. Der­med vil de kun­ne ha ryg­gen full­sten­dig fri til å stem­me JA til søk­nad om re­ver­se­ring.

Frem­skritts­par­ti­et - med slag­or­det «For folk flest», og med Sveits og de­res man­ge lo­ka­le folke­av­stem­nin­ger om vik­ti­ge sa­ker som på­stått for­bil­de – er iro­nisk nok det enes­te par­ti­et på Stor­tin­get som har lands­møte­ved­tak om tvung­ne kom­mune­sam­men­slå­in­ger. Vel verd å re­flek­te­re over - blant an­net for Søg­nes fem kom­mune­styre­med­lem­mer fra par­ti­et.

Hvis dis­se lo­kal­po­li­ti­ker­ne har noen som helst ind­re de­mo­kra­tisk stem­me, så bør den be­gyn­ne å pro­te­ste­re gans­ke høy­lytt nå. De bør spør­re seg selv om de vir­ke­lig fø­ler at de er i rett par­ti.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.