Mer hjelp til de som ikke full­fø­rer

Faedrelandsvennen - - MENING - Søg­ne

I dis­se ti­der av­slut­ter ung­dom­men vi­dere­gå­en­de sko­le. Håpe­ful­le går de vi­de­re, en­ten til lær­linge­plass, el­ler til høy­ere ut­dan­ning med gle­de over å ha full­ført lø­pet.

●● Dess­ver­re er ikke det vir­ke­lig­he­ten for alle. I Vest-ag­der, som lig­ger likt med lands­gjen­nom­snit­tet, er det hele 1 av 4 ele­ver som ikke full­fø­rer vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring i lø­pet av 5 år.

Det­te er tra­gisk, først og fremst for dem det gjel­der, som ofte ikke fin­ner seg til ret­te i yr­kes­li­vet, men også for sam­fun­net som mis­ter ver­di­full ar­beids­kraft. KRF øns­ker å møte det­te pro­ble­met med til­tak både in­nen­for og uten­for klasse­rom­met. I den­ne stor­tings­pe­rio­den har KRF fått gjen­nom­slag for å øke læ­rer­tett­he­ten i grunn­sko­len, og det­te ar­bei­det må fort­set­te. Vi­de­re vil KRF vil inn­føre en sen­tral fra­falls­pott som sko­ler, kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner kan søke pro­sjekt­mid­ler fra til å re­du­se­re fra­fal­let for sko­len. Et ek­sem­pel på den­ne ty­pen pro­sjekt er som­mer­sko­le, der de ele­ve­ne som ikke har be­stått i alle fag får mu­lig­het til å få yt­ter­li­ge­re opp­læ­ring om som­mer­en og der­med be­stå fa­ge­ne og kom­me vi­de­re i ut­dan­nings­lø­pet.

En stor andel av de som fal­ler fra er fra yr­kes­fag­li­ge stu­die­ret­nin­ger. Her gjel­der det å ten­ke nytt. KRF øns­ker å inn­føre en ny mo­dell for yr­kes­fag som er mind­re teoritung. Før det­te gjen­nom­fø­res må det sat­ses på yr­kes­ret­ting in­nen dis­se stu­die­ret­nin­ge­ne. De sis­te åre­ne har Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet hatt FYR­sat­sin­gen som har som mål å gjø­re fag som norsk, mat­te og en­gelsk mer re­le­vant for det yr­ket ele­ve­ne ut­dan­ner seg til.

Li­ke­vel er det på tide å inn­se at for noen ele­ver er det ikke rea­lis­tisk å gjen­nom­føre vi­dere­gå­en­de sko­le. For dis­se må det leg­ges til ret­te for prak­tisk yr­kes­del­ta­kel­se et­ter ung­doms­ko­len. Det­te vil gjel­de få ele­ver, men er ikke det mind­re vik­tig for de det fak­tisk gjel­der.

En fel­les­nev­ner for ele­ver som fal­ler ut av klasse­rom­met er pro­ble­mer uten­for klasse­rom­met. Der­for ar­bei­der KRF for å få fle­re yr­kes­grup­per inn i sko­len. Sær­lig vil vi prio­ri­te­re å få på plass en norm for stil­lin­gen på helse­søs­ter slik at den står i for­hold til an­tall ele­ver. I dag er dek­nin­gen alt for lav, og en slik øk­ning vil kun­ne fore­byg­ge og pluk­ke opp psy­kis­ke og fy­sis­ke pro­ble­mer på et tid­lig tids­punkt.

KRF kjem­per de un­ges sak. Vi er stolt over vik­ti­ge gjen­nom­slag

ULes mer de­batt på våre nett­si­der fvn.no/me­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.