Barne­ver­nets svik satt i sys­tem

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PE­DER­SEN,

Stor jour­na­list­pris til Stavanger Af­ten­blad for Glass­jen­ta-sa­ken.

●● Det var stor­tings­re­pre­sen­tant Kjer­sti Top­pe som høs­ten 2016 sa i Stor­tin­get at Barne­ver­net er svik som er satt i sys­tem. Hun vink­let det til den be­ryk­te­de Glass­jenta­sa­ken som Stavanger Af­ten­blad har be­skre­vet.

Tirs­dag i for­ri­ge uke ble vin­ne­ren av Den sto­re jour­na­list­pri­sen of­fent­lig­gjort i Trond­heim. Jeg har ennå ikke sett at ny­he­ten er of­fent­lig­gjort i Fædre­lands­ven­nen. Vin­ner­ne var tre jour­na­lis­ter i Stavanger Af­ten­blad, for sa­ken mot Glass­jen­ta! 21 var no­mi­nert til pri­sen. Norsk Presse­for­bund har si­den 1991 delt ut den­ne.

I kam­pen om å få en ny barne­vern­lov, der hele fa­mi­li­en skal i fo­kus, har bl.a. den kjen­te dom­mer i 17 år fra Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len, Gro Hille­stad Thu­ne, kalt ut­øver­ne av makt­mis­bruk in­nen barne­ver­net for: la­kei­er. 8 nors­ke barne­verns­sa­ker ven­ter på dom i Stras­bourg i den nær­mes­te frem­tid.

Mitt spørs­mål er: når vil re­gje­rin­gen set­te i gang med et lov­ar­beid, som er rea­lis­tisk, og ikke bare en flik­king på den nå­væ­ren­de lo­ven? Når vil Er­na Sol­berg vise sin po­li­tis­ke dyk­tig­het ved å si: nå er nok mer enn nok?

Og nå må ikke pres­sen glem­me sitt på­dri­ver­an­svar for fa­mi­li­en, selv om de nå har fått en vel­for­tjent pris!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.