Man­dals­kvin­ner stil­ler ut

Man­dal er kjent som den «lil­le byen med de sto­re kunst­ner­ne». Fort­satt gror det godt i kunst­ner­mil­jø­et i byen.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JARLE R. MAR­TIN­SEN jarle.mar­tin­sen@fvn.no

I hele som­mer skal tre man­dals­kvin­ner stil­le ut sine teg­nin­ger i Vi­ge­land Hus som var føde­ste­det og barn­doms­hjem­met til kunst­ner­brød­re­ne Gus­tav og Ema­nu­el Vi­ge­land.

– Kjempe­spen­nen­de, sy­nes Yvon­ne Het­le­vik (33) og Susan­ne Quist (32). Sam­men med Janne Chris­ten­sen (27) stil­ler de ut teg­nin­ge­ne.

Alle tre har gjen­nom fle­re år vært guid­er på Vi­ge­land Hus.

– Sam­ti­dig viss­te vi jo godt at de også er ha­bi­le kunst­ne­re. Der­for var det spe­si­elt mor­somt å spør­re de tre om de vil­le stil­le ut i som­mer, for­tel­ler for­mid­lings­le­der for Sjø­ling­stad Uld­vare­fab­rik og Man­dal mu­se­um Ju­dith Se­land Nil­sen.

Og det vil­le jo da­me­ne! Ved en til­fel­dig­het stil­ler de ut sam­me type kunst: Teg­nin­ger i sort hvitt.

pre­sen­ta­sjon

Her er en kort­pre­sen­ta­sjon av de tre:

Het­le­vik har fle­re år med kunst­ut­dan­ning bak seg, blant an­net en bachelor i ma­te­rial­ba­sert kunst fra Kunst­høg­sko­len i Oslo (2015). Hun har tid­li­ge­re job­bet med ma­le­ri­er og skulp­tu­rer.

I ut­stil­lin­gen på Vi­ge­land Hus stil­ler hun ut teg­nin­ger for førs­te gang. Det er en rød tråd fra tid­li­ge­re ar­bei­der til teg­nin­ge­ne som nå vi­ses fram i form av un­der­li­ge ka­rak­te­rer og mer­ke­li­ge sce­ner.

stu­de­rer

Quist stu­de­rer ved mas­terpro- gram­met i kunst ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Hun har tid­li­ge­re stu­dert kunst også ved Kunst­aka­de­mi­et i Trond­heim og Nord­land kunst- og film­sko­le. Hun ar­bei­der ho­ved­sa­ke­lig med medie­ne teg­ning og fo­to­gra­fi.

Chris­ten­sen har en bachelor i il­lust­ra­sjon og gra­fisk de­sign fra Kunst­høg­sko­len i Oslo. Hun job­ber mest med di­gi­ta­le svart/hvitt myld­re­teg­nin­ger. Må­let er å lage il­lust­ra­sjo­ner som man må se på fle­re gan­ger for å leg­ge mer­ke til alle de­tal­je­ne.

Mote­ut­stil­ling

Også på Man­dal Mu­se­um noen stein­kast unna blir det en spen­nen­de som­mer­ut­stil­ling. Den he­ter «Gla­mor i små­byen – mote fra Man­dal i 25 år».

Her kan man se kjo­ler og drak­ter de­sig­net og sydd ved Mar­nar Kon­fek­sjons­fab­rikk i Man­dal i ti­åre­ne et­ter kri­gen. Fab­rik­ken ut­vik­let mo­ter, men var også en me- get vik­tig kvinne­ar­beids­plass fra 1946 til 1974.

– Så det­te er en utstilling for å gi he­der og ære til de som job­bet der, sier av­de­lings­le­der Bir­git­te Sø­ren­sen ved mu­se­et.

JARLE R. MAR­TIN­SEN FOTO:

Yvon­ne Het­le­vik og Susan­ne Quist med to av teg­nin­ge­ne de stil­ler ut på Vi­ge­land Hus i som­mer. Også Janne Chris­ten­sen stil­ler ut teg­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.