For­svars­mi­nis­te­ren til Hest­man­den-åp­ning man­dag

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORGEIR EIKELAND

Man­dag skal krigs­sei­ler­mu­se­et Hest­man­den åp­nes av for­svars­mi­nis­te­ren, uan­sett om ski­pet går for egen maskin el­ler ikke.

– Vi sik­ter mot at Hest­man­den skal gå for egen maskin in­nen man­dag, men som all­tid med gam­le skip duk­ker det opp ting, sier di­rek­tør John Olsen ved VestAg­der-mu­se­et.

Man­dag 26. juni åp­nes krigs- sei­ler­mu­se­et D/S Hest­man­den ved Kil­den, og det er for­svars­minster Ine Marie Erik­sen Sørei­de (H) som står for åp­nin­gen. Ski­pet fra 1911 som seil­te ute un­der beg­ge ver­dens­kri­ger, har ikke gått for egen maskin si­den 1960-tal­let.

Det har si­den 90-tal­let lig­get til res­tau­re­ring ved Bre­dals­hol­men verft, og de sis­te åre­ne er det VestAg­der-mu­se­et som har hatt an­sva­ret for ski­pet. Nå er det gjort klar en utstilling om bord i ski­pet som blir et of­fi­si­elt min­nes­mer­ke over krigs­sei­ler­nes inn­sats un­der 2. ver­dens­krig.

I som­mer skal Hest­man­den be­sø­ke både Aren­dal­s­uka og Skall­dyr­fes­ti­va­len i Man­dal, og dit skal den sei­le for egen maskin. Man­dag skal den også iføl­ge pla­nen tøf­fe over fra Bre­dals­hol­men til Kil­den hvor den sto­re åp­nin­gen skal fin­ne sted.

– Vi tar ikke noen sjan­ser, og har leid inn slep der­som vi ikke får ma­ski­nen i stand til man­dag, sier di­rek­tør Olsen.

Til åp­nin­gen er 14 krigs­sei­le­re in­vi­tert. Alle er over 90 år, og den elds­te fyl­ler 100 i år. To av dem kom­mer ens ærend fra USA for å del­ta på åp­nin­gen.

Hest­man­den vil være åpen for pub­li­kum fra 28. juni til 30. juli ved Bre­dals­hol­men i som­mer.

FOTO: JACOB BUCHARD

D/S Hest­man­den har ikke gått for egen mo­tor si­den 1964.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.