Gode pen­ger å tje­ne ved å slå Åsa­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

Der­som Jerv slår ut Åsa­ne i kveld, ven­ter en hjemme­kamp mot Ro­sen­borg i 4. run­de i NM.

I kveld kl. 18 mø­tes Jerv og Åsa­ne på Le­ver­myr. Kam­pen skul­le egent­lig ha gått i slut­ten av mai, men ble ut­satt.

Vin­ne­ren ons­dag vil få hjemme­kamp mot Ro­sen­borg i 4. run­de. Det be­tyr gode pen­ger til Jervs klubb­kas­se, om det blir Grim­stad-klub­ben.

– Det er en kjempe­mu­lig­het, og det at det blir RBK hjem­me har gjort kam­pen mer in­ter­es­sant for beg­ge lag. Du får ikke en mye stør­re mot­stan­der i Nor­ge, sier Ru­ne Ja­kob­sen, dag­lig leder i Jerv.

Han an­slår av klub­ben vil tje­ne rundt en halv mil­lion kro­ner ved å få trøn­der­ne på be­søk.

– Vi har ikke bud­sjet­tert med noen kam­per i cu­pen, og alt som kom­mer der er pluss, sier Ja­kob­sen.

Jerv får rundt 180.000 fra cup­kas­sa i 4. run­de. I til­legg kom­mer bil­lett­inn­tek­ter og kiosk­salg. Borte­la­get skal ha 15 pro­sent av inn­tek­te­ne fra kam­pen, men Jerv kom­mer uan­sett til å sit­te igjen med en god slump pen­ger.

FULLT HUS MOT RBK?

Det er plass til rundt 3500 til­skue­re på Le­ver­myr i 1. di­vi­sjon. En kamp mot Ro­sen­borg vil tro­lig bety fullt hus.

– Det er egent­lig ama­tør­reg­le­ne som gjel­der i cu­pen, noe som vil si and­re sik­ker­hets­reg­ler. Vi får se om vi får slip­pe inn fle­re, sier Ja­kob­sen, som mel­der om stør­re in­ter­es­se den­ne gan­gen, enn før den ut­sat­te Nm-kam­pen i mai.

– Hva tror du om mu­lig­he­te­ne?

– Vi fø­ler at vi er kon­kur­ranse­dyk­ti­ge mot alle la­ge­ne i di­vi­sjo­nen, sier Ja­kob­sen.

Jerv møt­te Mons Ivar Mjel­des Åsa­ne i se­ri­en 21. mai. Da end­te det 1–1 på Le­ver­myr et­ter at gjes­te­ne ut­lig­net like før slutt.

Ho­el an­der­sen UTE Len­ge

Ar­ne Sand­stø må kla­re seg uten Michael Ogung­ba­ro og Mar­tin Ho­el An­der­sen mot Åsa­ne. Sist­nevn­te ble ope­rert for et rø­ket ledd­bånd i an­ke­len for noen uker si­den, og er hel­dig om han rek­ker noen kam­per mot slut­ten av se­son­gen.

– Han får ikke lov til å tråk­ke på fo­ten i seks uker. Vi har hatt litt ut­ford­rin­ger med å få den tryk­ken vi tren­ger fra en indre­lø­per i bok­sen. Vi mang­let Andreas Ha­gen mot Bodø/glimt, og da ble vi vel­dig stille­stå­en­de. Mar­tin er sam­me type, og i til­legg er han en god av­slut­ter, sier Ar­ne Sand­stø, Jervs tre­ner.

Ogung­ba­ro er un­der opp­tre­ning, og er ven­tet til­ba­ke til høs­ten.

– Vi tar det steg for steg, sier Sand­stø.

– Hva ten­ker du om det Åsa­ne-la­get som kom­mer på be­søk?

– Det førs­te må­let til Åsa­ne er å bry­te ned an­gre­pet til mot­stan­de­ren. De har et godt lag, og er bra på død­bal­ler. På topp har de en trus­sel i Geir André Herrem, men han klar­te vi å hånd­te­re vel­dig bra sist gang vi møt­tes, sier Sand­stø.

– Hvor mye bru­ker du mu­lig­he­ten for en Rbk-kamp inn mot den­ne kam­pen?

– Det­te er en kamp som folk øns­ker å vin­ne uan­sett, men alle vet om Rbk-kam­pen, og snak­ker om den. Den vil all­tid lig­ge der, og det er mye i pot­ten for beg­ge lag, og det er all­tid mo­ti­ve­ren­de, sier Sand­stø.

ARKIVFOTO: NI­CO­LAI OLSEN

Jerv og Ar­ne Sand­stø mø­ter Åsa­ne i cu­pens 3. run­de ons­dag. Sei­er der vil gi hjemme­kamp mot Ro­sen­borg i 4. run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.