– Nor­ges bes­te høyre­back

Mens Start nær­mest vært i fritt fall si­den Amin Nou­ri for­lot klub­ben, har har pi­len pekt mot­satt vei for 27-årin­gens del.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

– Det har vært en opp­tur fra dag én. Jeg har ikke mye å kla­ge på, sier Amin Nou­ri til Fædre­lands­ven­nen.

Brann inn­tok ta­bell­top­pen et­ter 5-0-sei­e­ren over Stabæk man­dag. Nou­ri mar­ker­te seg også sterkt i kam­pen. Han la opp til den førs­te sco­rin­gen, og sat­te de­ret­ter inn sitt and­re mål i Elite­se­ri­en noen­sin­ne. Det førs­te kom som Start-spil­ler mot nett­opp Stabæk i 2014.

Nå be­gyn­ner Ber­gen å drøm­me om se­rie­gull, et­ter å ha tatt sølv i 2016.

– Vi hen­ger med i top­pen, og har et godt ut­gangs­punkt. Men det er jevnt, og det er in­gen grunn til å ta av. Vi har lagt lis­ta, og vet hva vi har å kom­me med, sier Nou­ri.

– Er dere en ut­ford­rer til gul­let? – Jeg skjøn­ner at det spørs­må­let kom­mer, men du får et kje­de­lig svar. Vi tar en kamp av gan­gen, og det er 17 kam­per igjen, sier Nou­ri.

HAR vokst med til­lit

Nou­ri, som har fle­re al­ders­be­stem­te lands­kam­per for Nor­ge, ble hen­tet til Start fra Vå­ler­en­ga som­mer­en 2011. Ti­den på Sør­lan­det ble ikke som høyre­back­en for­ven­tet.

– Jeg had­de en fin tid i Start, men jeg fø­ler at jeg ikke fikk like man­ge mu­lig­he­ter som jeg skul­le ha hatt. Det å ha til­lit har vist seg å være en fak­tor i Brann. Jeg tok et godt valg da jeg kom hit, sier Nou­ri.

Kon­trak­ten hans med Start gikk ut et­ter 2014-se­son­gen. Han brukte litt tid på å fin­ne seg ny klubb, men da Brann kom på ba­nen mars, var han ikke i tvil, selv om la­get had­de ryk­ket ned til 1. di­vi­sjon.

Han sig­ner­te en tre­års­kon­trakt med ber­gen­ser­ne, som ryk­ket opp til Elite­se­ri­en igjen i 2015.

Et­ter at Nou­ri kom til Brann, har han star­tet samt­li­ge 73 se­rie­kam­per.

– MANG­LER ikke mye

Euro­sports fot­ball­eks­pert Bengt Erik­sen kal­te Nou­ri Elite­se­ri­ens bes­te høyre­back i et in­ter­vju med BA et­ter Branns 5-0-sei­er over Stabæk.

An­ders Pa­mer føl­ger Brann tett som sports­jour­na­list i Ber­gens Ti­den­de. Han skry­ter også av Nou­ri.

– Nou­ris ut­vik­ling har vært for­mi­da­bel. I 2015 var han ikke blen­den­de. Han var god of­fen­sivt, men av­slør­te seg litt de­fen- sivt. I takt med at Brann har blitt et bed­re of­fen­sivt lag, har også Nou­ri fram­stått bed­re og bed­re. Ak­ku­rat nå fin­ner du ikke en bed­re høyre­back i norsk liga, sier Pa­mer, og fort­set­ter.

– Han er løps­sterk, me­get ska­pen­de of­fen­sivt og slår knall­har­de, gode inn­legg. Når han i til­legg hol­der or­den bak­over på ba­nen, mang­ler han ikke mye.

Nou­ri har man­ge al­ders­be­stem­te lands­kam­per for Nor­ge. Nå hå­per han at Lars La­ger­bäck snart tar kon­takt.

– Jeg vet ikke om jeg er en av spil­le­re de vur­de­rer, men jeg hå­per job­ben jeg gjør og har gjort blir lagt mer­ke til, så får vi se hva det re­sul­te­rer i, sier Nou­ri.

kon­trakt-mas

Han har fått man­ge spørs­mål om vei­en vi­de­re, et­ter at han før se­son­gen ikke ble enig om en ny kon­trakt med Brann.

– Det har vært et dag­lig mas si­den fe­bru­ar. Jeg vet fak­tisk ikke hva som skjer ennå, og er re­la­tivt ro­lig. Det enes­te jeg ten­ker på er å pres­te­re for Brann, og det fø­ler jeg at jeg har gjort, sier Nou­ri.

– Er spill i ut­lan­det et mål for deg?

– Det er en gutte­drøm det. Jeg må bare hol­de ho­det kaldt, og se hvil­ke mu­lig­he­ter som duk­ker opp, sier Nou­ri.

FOTO: NTB SCANPIX

Amin Nou­ri (foran) sco­ret sitt and­re mål i Elite­se­ri­en noen­sin­ne da han sat­te inn 2–0 for Brann mot Stabæk man­dag kveld.

FOTO: NTB SCANPIX

Sist Ami Nou­ri sco­ret var også mot Stabæk, da som Start-spil­ler. Her jub­ler han med Mons Ivar Mjel­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.