dob­belt­dra­pet

– Hvis fø­lel­se­ne mine had­de fått be­stem­me had­de jeg gått for for­va­ring, sør­get for at gut­ten ble satt inn for lang tid, sa stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen, sjel­dent ær­lig. Men han kon­klu­der­te med noe helt an­net.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGE­STAD KUL­TUR­RE­DAK­TØR ka­ren.blaage­stad@fvn.no 995 23 158

Jus­sen har en is­kald hjer­ne. Men den må også ta vare på fø­lel­ser. Retts­fø­lel­sen.

Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad,

kul­tur­re­dak­tør

Ti år. Hvis på­stan­den til stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen skul­le bli den en­de­li­ge dom­men, så kan den til­tal­te måt­te sone cir­ka seks år. For­di so­nin­gen of­te av­slut­tes etter to tre­de­ler. Det blir tre år for hvert drap. I prak­sis.

Stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen gjen­tok det i in­ter­vju­er etter­på. Ty­de­lig og kraf­tig. Had­de fø­lel­ser fått be­stem­me had­de det blitt an­ner­le­des.

Men jus­sen har en is­kald hjer­ne, en is­kald rol­le, og på­stan­den til stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen ble langt på vei det mot­sat­te av hva han føl­te. Til­tal­te, som har be­gått et dob­belt­drap, vil være en fri mann som 22-23 åring. Da kan han spa­sere ut i fri­he­ten og gå i gang med et langt vok­sen­liv.

Det er lett å for­stå at det ikke er til å hol­de ut for de på­rø­ren­de. Det er lett å for­stå at de reis­te seg rett opp og for­lot retts­sa­len, da ak­tor en­de­lig kom til den kon­klu­sjo­nen. Både de etter­lat­te etter Tone Ille­bek og så – like etter – de etter­lat­te til av­døde Ja­kob Has­san. De­res al­ler kjæ­res­te er tatt fra dem på gru­fullt vis. Og det er tatt fra dem av en for­bry­ter som i tre da­ger ikke har vist dem noe an­ger.

Ak­tor og stats­ad­vo­kat Tallak­sen har gått så langt han me­ner lo­ven gir ham grunn­lag for. Og – FNS barne­kon­ven­sjon som vi er for­plik­tet til å føl­ge. Og det skal spe­si­el­le om­sten­dig­he­ter til for å put­te barn i feng­sel og ikke minst – særs spe­si­el­le om­sten­dig­he­ter til for å døm­me dem til for­va­ring. Og det sis­te me­ner Tallak­sen er ute­luk­ket.

Det er ikke på­vis­te noen re­ell og kva­li­fi­sert fare for gjen­ta­kel­se, me­ner han, og der­for er for­va­ring bort­imot ute­luk­ket. – Kan han ut­øve vold igjen? Ja, kan­skje, re­son­ner­te Tallak­sen. – Men et kan­skje er ikke nok.

Og på slut­ten la han til det selv­føl­ge­li­ge – ret­ten kan jo tol­ke lo­ven an­ner­le­des.

Det slår sterkt inn i på­stan­den at til­tal­te er et barn. Og det slår sterkt inn i på­stan­den om straffe­ut­må­ling at stats­ad­vo­ka­ten me­ner at dra­pet ikke er plan­lagt. Han har hatt tan­ker om drap, han har tatt med kniv, for å true el­ler for å ska­de, men ikke nød­ven­dig­vis for å ta liv, selv om han også har vur­dert det. Det er for­set­te­lig drap, det plan­leg­ges der og da, me­ner ak­tor. Men for­set­tet er fast. For­set­tet er fast. Det er 28 stikk i den ene og 32 i den and­re, med stor kraft. - 100 pro­sent, som til­tal­te selv har sagt.

Ak­tor pek­te også i sin pro­se­dy­re på fle­re skjer­pen­de om­sten­dig­he­ter: Hand­lin­gen mot Ja­kob var kald­blo­dig og over­veid. Han ble drept for ba­ga­tel­ler. Den and­re dra­pet ble be­gått for å skju­le det førs­te. Et of­fer skul­le hjel­pe, men ble «feigt» stuk­ket ned i ryg­gen. Det fas­te for­set­tet i 60 kniv­stikk som gjen­nom­fø­res, med stor kraft.

Og han had­de ri­ke­lig an­led­ning til å vel­ge an­ner­le­des, han kun­ne spa­sert vekk fra skole­går­den.

Psy­kia­tri­en av­slør­te tirs­dag at den ikke har verk­tøy nok for kart­leg­ge drap som det­te - be­gått av barn uten volds­his­to­rikk el­ler åpen­ba­re psy­kis­ke li­del­ser. Men den nors­ke jus­sen har også dår­lig er­fa­ring med barne­drap, det er lite pre­se­dens og in­gen and­re his­to­ri­er like den­ne. Der­for er det mu­li­gens svak­he­ter i sa­ken, og de psy­kia­tris­ke sak­kyn­di­ge bur­de drøf­tet bed­re hva 16-årin­gen har for­talt om hva han tenk­te og føl­te un­der­veis. El­ler al­ler mest - hva han ikke føl­te. Bi­stands­ad­vo­ka­te­ne be­mer­ket nok­så nøk­ternt at de men­te at «alle be­kym­rings­mo­men­te­ne» til­tal­te vi­ser i hen­del­ses­for­lø­pet er vei­et for lett. Det sier mye om gjen­ta­kel­ses­fa­ren og bur­de blitt vek­tet tyng­re og endt med en an­nen kon­klu­sjon i rap­por­ten fra de sak­kyn­di­ge og - i på­stan­den. Til­tal­tes over­vei­el­ser og til­syne­la­ten­de kal­de gjen­nom­fø­ring og at han går hjem etter­på. Har nor­mal mat­lyst, og får sove godt om nat­ten. Går på sko­len da­gen etter, som om in­gen­ting.

Til uken kom­mer dom­men, så kom­mer kan­skje en anke. Det er nes­ten å håpe, selv om be­last­nin­gen blir stor. Den­ne sa­ken har mo­men­ter som godt kan ha bre­de­re og dy­pe­re drøf­tin­ger, både i for­hold til lov og psy­kia­tri. Det er for­satt ube­svar­te spørs­mål. Som for ek­sem­pel det åpen­ba­re - hva i all ver­den er det som gjør at en 15-åring ser på drap som en løs­ning? Hvor­for har han in­gen sper­re mot det?

På­rø­ren­de er sjel­dent el­ler ald­ri for­nøyd med straff og leng­de. Sånn er det. Men ti år for to bru­ta­le drap? Lo­ven skal red­de oss fra blindt hat og hevn, den skal ta vare på barn, på retts­sik­ker­het og alle par­ter i alle sa­ker. Og her er ofre over­alt.

Jus­sen har en is­kald hjer­ne. Men den må også ta vare på fø­lel­ser. Retts­fø­lel­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Ak­tor, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen ber om ti års feng­sel for dob­belt­draps­til­talt 16-åring. Her står han sam­men med bi­stands­ad­vo­kat To­ve Karl­sen West­bye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.