De som skal byg­ge næ­rings­li­vet vi­de­re, sit­ter på lese­sa­le­ne i dag.

Da er sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom UIA, NHO og sju næ­rings­for­enin­ger sig­nert. Det prak­tis­ke ar­bei­det skal kjapt i gang.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Både det at sju næ­rings­for­enin­ger sam­ler seg på den­ne må­ten, og det for­plik­ten­de sam­ar­bei­det med UIA, er his­to­risk. De som skal byg­ge næ­rings­li­vet vi­de­re, sit­ter på lese­sa­le­ne i dag. Og he­ret­ter kan be­drif­te­ne i stør­re grad be­ve­ge seg inn i forsk­nings­pro­sjek­ter og trek­ke på uni­ver­si­te­tets sto­re kunn­skaps­base, sier Ani­ta S. Diet­rich­son, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

Hun er ty­de­lig stolt i det hun og rek­tor Frank Reichert ved UIA set­ter seg ved si­den av hver­and­re for å sig­ne­re sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom uni­ver­si­te­tet, Næ­rings­li­vets Hoved­or­ga­ni­sa­sjon, Næ­rings­for­enin­ge­ne i Kris­tian­sands­re­gio­nen, Grim­stad Næ­rings­for­ening, Aren­dal Næ­rings­for­ening, Lil­le­sand Vekst, Lin­des­nes­re­gio­nen næ­rings­hage, Se­tes­dal Re­gion­råd og Lis­ter Ny­ska­ping.

– Alle stu­den­ter skal kun­ne kjen­ne ar­beids­li­vet. Uni­ver­si­te­tet ut­vi­der sitt nett­verk mot næ­rings­li­vet og får an­led­ning til å spre kunn­skap. Jeg kjen­ner in­gen and­re re­gio­ner som har det sånn, sup­ple­rer rek­tor Reichert.

Der­et­ter er det først høy­ti­de­li­ge un­der­skrif­ter, så fo­to­gra­fe­ring av ut­valg­te per­son­kom­bi­na­sjo­ner, og til slutt «fot­ball­bil­de» av hele gjen­gen.

KJAPT IGANG

– Hva skjer nå?

– Ar­beids­grup­per for kon­kre­te sam­ar­beids­om­rå­der skal etab­le­res al­le­re­de før som­mer­en. Så blir det kick-off i sep­tem­ber, selv om vi reg­ner med å være i gang før det, sva­rer først uni­ver­si­tets­di­rek­tør Se­unn Smith-tøn­nes­sen (se fakta om sat­sings­om­rå­der).

– Opp­slut­nin­gen om mentor­ord­nin­gen er god al­le­re­de, opp­ly­ser Ru­nar Brø­vig fra Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

– Vi er opp­tatt av handle­kraft, un­der­stre­ker hans sjef, Ani­ta S. Diet­rich­son.

– Nå skal det­te sel­ges inn til be­drif­te­ne, kon­sta­te­rer Dag Nord­bø, pro­sjekt­le­der for sam­funns­en­ga- sje­ment og ny­ska­ping ved UIA.

– Stu­den­te­ne vil ut i prak­sis, opp­ly­ser rek­tor Reichert.

Anne Wen­che Em­blem er sam- funns­øko­nom, første­ama­nu­en­sis og le­der for Uias Sen­ter for ei­en­domsøko­no­mi. Og hun har prak­tisk er­fa­ring fra sam­ar­beid med både næ­rings­liv og of­fent­lig sek­tor, se­nest fra By­nett Sør, som UIA tok ini­tia­tiv til høs­ten 2016 (se fakta).

UT­FORD­RIN­GER

– I et mil­jø som vårt dri­ver noen grunn­forsk­ning, and­re er mer prak­sis­ori­en­ter­te. At uni­ver­si­tets­le­del­sen vil styr­ke sam­ar­bei­det med næ­rings­li­vet, er bra. Så lig­ger det nok en ut­ford­ring i det at mø­ter med næ­rings­livs­folk, work­shops og idé­dug­na­der tar tid som kra­sjer litt med da­gens in­cen­tiv­ord­nin­ge­ne inn­ad i aka­de­mia, an­ty­der Em­blem.

– Når det er sagt, opp­le­ver jeg å få ener­gi av å tref­fe folk uten­fra eget mil­jø. Og jeg får im­pul­ser som jeg kan ta med inn i un­der­vis­nin­gen. Sam­ti­dig er det en ut­ford­ring at næ­rings­livs­folk øns­ker kjap­pe løs­nin­ger, mens en fors­ker gjer­ne kan job­be i ett el­ler to år med en pro­blem­stil­ling, be­mer­ker øko­no­men.

Hun opp­sum­me­rer:

– Som aka­de­mi­ker er det gøy å job­be ute i næ­rings­li­vet, og noen fra mil­jø­er som vårt må jo gjø­re nett­opp den job­ben. Så jeg gle­der meg!

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Av­ta­len er i boks, mot­to­et er «Fel­les løft». Foran sit­ter adm.dir. Ani­ta S. Diet­rich­son i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen og Uia-rek­tor Frank Reichert. Bak står f.v. Trond Are Gjo­ne fra Lil­le­sand Vekst, Frantz Nil­sen fra Se­tes­dal Re­gion­råd, Chris­ti­ane Elisabeth Ska­ge fra Lis­ter Ny­ska­ping, Are Øst­mo fra Lin­des­nes­re­gio­nen næ­rings­hage, Mor­ten Ha­ak­stad fra Aren­dal Næ­rings­for­ening, Ha­rald Er­land­sen fra Grim­stad Næ­rings­for­ening, uni­ver­si­tets­di­rek­tør Se­unn Smith-tøn­nes­sen og Jan Vil­ly Fø­re­land, som er styre­le­der i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Første­ama­nu­en­sis Anne Wen­che Em­blem gle­der seg over im­pul­ser fra næ­rings­li­vet. Hun tar dem med seg inn i un­der­vis­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.