Sko­lens de­fi­ni­sjons­makt over barn og unge

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er man­ge barn som sli­ter på sko­len, på den ene og den and­re må­ten. Kra­ve­ne er man­ge og for en­kel­te uover­kom­me­li­ge.

For å lyk­kes bør bar­na ha god kon­sen­tra­sjons­evne, god im­puls­kon­troll, god selv­kon­troll og god mo­ti­va­sjon for det fag­li­ge. De bør se sånn pas­se van­lig ut el­ler bed­re, helst høre godt (har nett­opp kom­met frem i media) og den so­sia­le kom­pe­tan­sen og de kom­mu­ni­ka­ti­ve fer­dig­he­te­ne bør være sær­lig godt ut­vik­let.

Lis­ta er uen­de­lig lang. Det kan være man­ge grun­ner til at noen kom­mer til kort her, pro­ble­met er at de gjør det. Er det da så mer­ke­lig at barn og unge ut­age­rer, el­ler iso­le­rer seg, blir sin­te el­ler lei seg, prø­ver seg på and­re ting el­ler gjør in­gen­ting?

Vi voks­ne syk­mel­der oss, byt­ter jobb el­ler lar være å job­be, hel­ler enn å være et sted der vi ikke mest­rer, ikke tri­ves og ikke har det bra. Noen blir syke av job­ben, og noen blir syke av sko­len. Det tris­te er at barn og unge ikke har and­re valg­mu­lig­he­ter. Det tris­tes­te er jo at det er som det er, at noen fø­ler de ikke pas­ser inn i det­te rom­met. Det er jo bare tull, sier du, det er da in­di­vi­du­ell til­pas­ning. Ja, det gjø­res nok mye bra ar­beid på det om­rå­det, og det er vik­tig, men slutt­re­sul­ta­tet er ikke all­tid til­pas­set.

Når dis­se ele­ve­ne går ut av sko­len, gjer­ne med en høy­ti­de­lig av­slut­nings­ser­mo­ni der vitne­mål etter 10 års skole­gang de­les ut, er det noen som får ut­delt et vitne­mål med vel­dig sva­ke ka­rak­te­rer, dår­lig or­den og dår­lig opp­før­sel. Er det noe å dele ut på en høy­ti­de­lig av­slut­nings­fest? Det er da en hån å gjø­re slikt mot de unge det gjel­der. Det­te pa­pi­ret har nes­ten in­gen ver­di. Ned­satt or­den og opp­før­sel. Hva er det? Jo, or­den kan være mo­bil­bruk i ti­me­ne, og hø­rer ikke ele­ven på be­skjed om å leg­ge vekk te­le­fo­nen, kan det bety ned­satt or­den. (Dår­lig mo­ti­va­sjon, mis­triv­sel og mye an­net kan lig­ge bak). Har du svart stygt el­ler opp­ført deg uri­me­lig mot and­re noen gan­ger, er det ned­satt opp­før­sel etter 10 års skole­gang.

Til alle unge som får ut­delt et slikt vitne­mål: Du er så mye bed­re enn det. Det pa­pi­ret skal ikke de­fi­ne­re deg.

Det­te er pro­ble­met. Ka­rak­te­rer og or­den og opp­før­sel blir en alt for sne­ver vur­de­ring. Or­den og opp­før­sel bør stry­kes og hel­ler inn med gode be­skri­vel­ser. Slik det er nå for­tel­les bare en li- ten bit av sann­he­ten, mens man kan få inn­trykk av at det er hele sann­he­ten. Jeg skul­le vir­ke­lig øns­ke på dis­se un­ges veg­ne at de ble be­skre­vet mer rett­fer­dig.

Det er for­res­ten også en for­del om du har læ­re­re som ser deg og li­ker deg for den du er, de er så mye rau­se­re og for­står så mye bed­re enn de stren­ge og de som ikke for­står, som gjer­ne set­ter deg i en dum bås.

På av­slut­nings­se­re­mo­ni­en la­ter du som du er glad, vil­le helst ha latt være å kom­me og du kjen­ner deg dår­lig. Du er gull verdt, du er bra nok, du er god nok, du er den blo­men du skul­le væra, syn­ger Inge­bjørg Brat­land. Husk det om det­te gjel­der deg, og jeg hå­per in­der­lig du har en fa­mi­lie som er en mot­vekt til det­te, som for­tel­ler deg alt det fine de ser i deg.

I barne­ha­gen er det også en høy­ti­de­lig av­slut­nings­ser­mo­ni for bar­na som skal be­gyn­ne på sko­len. De får med seg et kort med po­si­ti­ve og gode be­skri­vel­ser av seg selv. De kan se på det, lese sam­men med mor og far og kjen­ne seg stol­te og ver­di­ful­le. Uan­sett. Hvert en­kelt barn er bra nok og god nok og gull verdt.

Det­te hand­ler om et sys­tem, som i prak­sis ikke har det men­neske­sy­net en kun­ne for­ven­te i norsk sko­le i 2017. Hel­dig­vis er det fle­re som li­ke­vel kla­rer seg godt vi­de­re i li­vet, på grunn av hvem de fak­tisk er.

❞ Til alle unge som får ut­delt et slikt vitne­mål: Du er så mye bed­re enn det. Det pa­pi­ret skal ikke de­fi­ne­re deg.

Sol­frid Berg

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Ka­rak­te­rer og or­den og opp­før­sel blir en alt for sne­ver vur­de­ring, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.