Ar­beid til alle

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der ODD OMLAND, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap på veg­ne av sty­ret i HIFO Ag­der

Ar­beid til alle er et po­li­tisk mål for Ar­bei­der­par­ti­et og har vært det len­ge. Ger­hard­sen, Brat­te­li, Gro og Jens. Alle had­de ar­beid til alle som sitt vik­tigs­te mål. For­di:

●● 1. Ar­bei­der­par­ti­et er født av ar­bei­de­re. LO ble dan­net først, der­et­ter ble Ar­bei­der­par­ti­et stif­ta. Ar­bei­der­ne så de treng­te po­li­tis­ke ram­mer rundt sine krav. Gjen­nom­slag over­for ar­beids­gi­ve­ren var ikke nok, man måt­te få bre­de po­li­tis­ke løs­nin­ger i sam­fun­net, ba­sert på ver­di­ene so­li­da­ri­tet, rett­fer­dig­het og like­verd.

2. Ar­bei­der­par­ti­ets kjerne­po­li­tikk er å ska­pe før man de­ler. Det har gjen­nom­sy­ret hele par­ti­ets verdi­grunn­lag. Yt din plikt har all­tid kom­met før krev din rett. Vi stil­ler krav og vi stil­ler opp.

Jens Stol­ten­berg lov­te i 2009 at Nor­ge skul­le over­le­ve olje­kri­sen med Euro­pas la­ves­te le­dig­het. Ar­bei­der­par­ti­et er­kjen­ner at po­li­tik­ken kan frem­me vekst gjen­nom tett sam­ar­beid mel­lom an­sat­te, næ­rings­liv og sta­ten. Hvor­dan man bru­ker fel­les­ska­pets po­li­tis­ke virke­mid­ler er av­gjø­ren­de. I 2009 var sam­ar­bei­det mel­lom LO, lo­ka­le til­lits­valg­te, be­drifts­le­de­re og lo­ka­le po­li­ti­ke­re av­gjø­ren­de for ut­for­min­gen av krise­til­ta­ke­ne. Også på Sørlandet. Bil­del­fab­rik­ken (Farsund Cas­ting) og hele pro­sess­in­du­stri­en på Ag­der var ut­satt. Mar­ke­det svik­ta og fryk­ten for å mis­te kom­pe­tan­se og ar­beids­plas­ser var stor. Sam­ar­bei­det re­sul­ter­te i at virke­mid­del­ap­pa­ra­tets ut­for­ming gav trygg­het for in­ves­te­rin­ger (GIEK), at det var mid­ler til re­gio­na­le in­ves­te­rin­ger (In­no­va­sjon Nor­ge og Distrik­te­nes ut­byg­gings­fond) og som sik­ret at ar­beids­ta­ke­re ikke ble opp­sagt, gjen­nom bl.a end­rin­ger i per­mit­te­rings­re­gel­ver­ket.

Virke­mid­le­ne ble et stort og vik­tig bi­drag til at be­drif­te­ne ikke ble lagt ned el­ler måt­te gå til sto­re opp­si­gel­ser.

Høy­re er ansvarlig for po­li­tik­ken nå, un­der olje­kri­sa. Skatte­kutt og sen­tra­li­se­ring av lo­ka­le og re­gio­na­le til­skudds­ord­nin­ger vir­ker ikke. Le­dig­he­ten har vært høy i fle­re år, lang­tids­le­di­ge er nå på vei over på pas­si­ve ytel­ser og det ska­pes få nye ar­beids­plas­ser. Po­li­tik­ken med å gi skatte­kutt til de ri­kes­te, ska­per ikke ar­beids­plas­ser.

In­gunn Foss me­ner vi ikke red­da bil­del­fab­rik­ken og ar­beids­plas­ser på Lis­ter alu­mi­ni­ums­verk. In­gunn Foss kun­ne kan­skje hel­ler brukt sitt en­ga­sje­ment til å fin­ne løs­nin­ger for ut­ford­rin­ge­ne på Ag­der, enn å kri­ti­se­re et ar­beid som lyk­kes i re­gio­nen for 8 år si­den. Hun føy­er seg inn i rek­ken av Høy­res re­pre­sen­tan­ter som er mer opp­tatt av å snak­ke om det som skjed­de for 8 år si­den enn å ta an­svar for at 2489 ar­beids­føre i fyl­ket står uten jobb i dag. (mai tall).

Nor­ge skal ha Euro­pas la­ves­te le- dig­het. Pro­ses­sen rundt Bil­del­fab­rik­ken og Al­coa, bi­dro til at ikke ar­beids­plas­ser i Lis­ter­re­gio­nen gikk tapt. Ar­bei­der­par­ti­et vil ha mer av den­ne po­li­tik­ken, ikke mind­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.