2Pac for dum­mies

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

BIOGRAFI/DRA­MA «All Ey­ez on Me»

USA 2016

Regi: Ben­ny Boom Ma­nus: Ste­ven Ba­ga­tou­ri­an, Jere­my Haft, Ed­die Gon­za­lez Skue­spil­le­re: De­me­tri­us Shipp Jr., Da­nai Guri­ra, Kat Gra­ham, Jamal Woo­l­ard Al­ders­gren­se: 12 år

Fil­men om rap-iko­net 2Pac kom­mer nep­pe til å til­freds­stil­le ver­ken ny­kom­me­re el­ler gam­le fans. «All Ey­ez on Me» sli­ter med det sam­me som bio­gra­fis­ke fil­mer flest: For­di den prø­ver å få med for mye, en­der den opp med å få med for lite. Selv for en som mang­ler de­talj­kunn­ska­per om Tupac Shakur – un­der­teg­ne­de for ek- sem­pel – er det åpen­bart at fil­men tar snar­vei­er og for­enk­ler pro­ble­ma­tis­ke hen­del­ser.

Så var da også Sha­kurs liv uvan­lig mot­set­nings­fylt. På den ene si­den øns­ket han, som sønn av Black Pant­her-ak­ti­vis­ter, å være en for­kjem­per for sine egne i den sorte ghet­to­en. På den and­re si­den var han – som brå­suk­sess­full rap­per – glad i bling, grou­pies og ge­ne­rell he­do­nis­me. Bil­det blir ikke mind­re kom­pli­sert av at man­nen sto midt oppe i 90-tal­lets sto­re hip hop-fei­de mel­lom øst- og vest­kys­ten og at han had­de en egen evne til å hav­ne i styg­ge volds­epi­so­der.

Dét er mye å skul­le klem­me inn i en to ti­mer lang film. Og til tross for at de­bu­tan­ten De­me­tri­us Shipp Jr. gjør en he­der­lig inn­sats i ho­ved­rol­len – og i til­legg lig­ner noe vel­dig på vir­ke­lig­he­tens 2Pac – er det knapt til å unn­gå at «All Ey­ez on Me» blir like opp­ram­sen­de og over­fla­disk som en hvil­ken som helst «Be­hind the Mu­sic»do­ku­men­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.