Vil «god­kjen­ne» bare åtte plug-in hy­bri­der

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Alle lad­ba­re hy­bri­der har til­nær­met null i en­gangs­av­gift. Det rea­ge­rer Norsk El­bil­for­ening og miljø­be­ve­gel­sen på.

I dag skjæ­res alle lad­ba­re hy­bri­der over en kam når det gjel­der av­gifts­let­tel­se, uan­sett stør­rel­se på den fos­si­le mo­to­ren og elek­trisk kjøre­leng­de. Po­li­ti­ker­ne har lo­vet at det­te skal ut­re­des nær­me­re, men til stor skuf­fel­se for El­bil­for­enin­gen og miljø­be­ve­gel­sen kom det in­gen­ting om det­te i re­vi­dert stats­bud­sjett i vår. Nå har El­bil­for­enin­gen vur­dert de 24 lad­ba­re hy­bri­de­ne som fin­nes på mar­ke­det i Nor­ge i dag og kon­klu­de­rer med at rundt 1/3 har god nok elek­trisk rekke­vid­de til å for­tje­ne høy­es­te miljø­ra­batt.

Smutt­hull

Norsk el­bil­for­ening har len­ge sam­men med blant an­net Zero og Bil­im­por­tø­re­nes Land­for­ening ar­gu­men­tert for at en­gangs­av­gif­ten for lad­ba­re hy­bri­der må end­res sna­rest for å hind­re at folk blir opp­ford­ret til å kjø­pe lad­ba­re hy­bri­der med kort elek­trisk rekke­vid­de og mye høy­ere driv­stoffor­bruk og ut­slipp enn opp­gitt

– Ennå har re­gje­rin­gen ikke tatt seg bry­et med å end­re av­gifts­sys­te­met slik stor­tings­fler­tal­let ved­tok i fjor høst. Smutt­hul­let for de dår­li­ge lad­ba­re hy­bri­de­ne med kort elek­trisk rekke­vid­de må tet­tes sna­rest, sier Chris­ti­na Bu, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk El­bil­for­ening.

El­bil­for­enin­gen er ikke mot­stan­der av lad­ba­re hy­bri­der og ser be­hov for slike i en mel­lom­fase før det fin­nes null­ut­slipps­bi­ler for alle be­hov, sær­lig stør­re fa­mi­lie­bi­ler, sta­sjons­vog­ner og bi­ler med hen­ger­fes­te.

– For at en lad­bar hy­brid skal kun­ne kjø­res elek­trisk i hver­da­gen, me­ner vi at minste­kra­vet for opp­gitt elek­trisk rekke­vid­de bør være minst 50 kilo­me­ter per la­ding. Fak­tisk rekke­vid­de er kor­te­re, sær­lig når det er kaldt, sier ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren som også pe­ker på at fle­re av mo­del­le­ne mang­ler ak­tiv var­ming av bat­teri­pak­ken. – Det er en kri­tisk man­gel, si­den de der­med tvin­ges til å kjø­re fos­silt på de kal­des­te da­ge­ne, sier Bu.

Det er også sær­lig om vin­te­ren at lo­kal for­uren­sing er verst og da bør de lad­ba­re hy­bri­de­ne kun­ne kjø­re elek­trisk i by­om­rå­der.

må la­des of­te

En for­ut­set­ning for at lad­ba­re hy­bri­der bi­drar til å re­du­se­re luft­for­uren­sing og klima­gass­ut­slipp er at de la­des of­te. Med lite bat­te­ri må de la­des dag­lig og gjer­ne fle­re gan­gen om da­gen. Der­for støt­ter også El­bil­for­enin­gen at lad­ba­re hy­bri­der skal ha til­gang til of­fent­li­ge lade­sta­sjo­ner sam­men med el­bi­ler.

El­bil­for­enin­gen nev­ner føl­gen­de åtte bil­mo­del­ler som de me­ner for­tje­ner av­gifts­let­tel­se: Mit­sub­ishi Out­lan­der PHEV, Vol­ks­wa­gen Pas­sat GTE, Vol­ks­wa­gen Golf GTE, Au­di A3 e-tron, Vol­vo V60 PHEV, BMW i3 REX, Kia Op­ti­ma og Toyo­ta Pri­us Pri­me. Men på det­te om­rå­det skjer det hele ti­den noe nytt. I dis­se da­ger kom­mer BMW 330 e på mar­ke­det med en rekke­vid­de på 50 km, noe som til­si­er at den også bur­de høre inn i den­ne grup­pen. Det er også ven­tet ut­vi­det kjøre­leng­de for fle­re hy­bri­der, sam­ti­dig som nye mo­del­ler lan­se­res.

FOTO: TOR MJAALAND

Mit­sub­ishi Out­lan­der PHEV er en po­pu­lær lad­bar hy­brid i Nor­ge. Norsk El­bil­for­ening me­ner at den er blant bi­le­ne som for­tje­ner av­gifts­let­tel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.