Gir Vang­stad to Vm-sjan­ser

Stig Kris­ti­an­sen vil føl­ge Andreas Vang­stad tett i den­ne ukas sykkel-nm. Kris­tian­san­de­ren se­es på som ak­tu­ell til to Vm-øvel­ser i Ber­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no -

– Andreas har vi fulgt gans­ke tett gjen­nom fire år, og han er en av de nors­ke ryt­ter­ne med best ka­pa­si­tet. Han er en av dem vi kik­ker på inn mot VM, sier lands­lags­tre­ner Stig Kris­ti­an­sen.

Sykkel-nm i Trond­heim-dis­trik­tet star­tet al­le­re­de sist helg, men det er tors­dag og søn­dag Vang­stad skal i il­den. Først på den in­di­vi­du­el­le tem­po­en, der­et­ter på fel­les­star­ten.

Fire kjem­per om to plas­ser

Stig Kris­ti­an­sen for­tel­ler at han vil ta ut to tempo­syk­lis­ter til VM i Ber­gen, mens kvo­ten til fel­les­star­ten blir en­ten seks el­ler ni – av­hen­gig av hvor man­ge UCI-PO­eng nors­ke ryt­te­re pluk­ker fram til fris­ten i star­ten av au­gust.

Vang­stad syk­let tem­po i VM i USA i 2015, sam­men med Ve­gard Sta­ke La­en­gen. Nå for­tel­ler Kris­ti­an­sen at han ser på Ed­vald Boas­son Ha­gen og Truls Kor­sæth som tem­po­ak­tu­el­le i Ber­gen – sam­men med Vang­stad og Sta­ke La­en­gen.

Det er svært sjel­dent at Vang­stad og co. syk­ler tem­po, og der­for blir NM vel­dig vik­tig. Og i Sta­ke La­en­gens Nm-fra­vær, må sør­len­din­gen tro­lig være topp to om Vm-hå­pet skal over­le­ve NM.

– Så ka­te­go­risk skal jeg ikke være. Hvis man for ek­sem­pel punk­te­rer og blir num­mer tre, kan man li­ke­vel ha gjort en fan­tas­tisk tem­po. Vi kom­mer til å gå i dyb­den på pre­sta­sjo­nen, og vur­de­re ut fra hva vi tren­ger, sier Kris­ti­an­sen.

Blant 15–16 ak­tu­el­le

Som alt­så også er åpen for å ta kris­tian­san­de­ren ut på fel­les­star­ten til VM.

– Det er klart Andreas står på lis­ten, som i dag tel­ler 15–16 navn. Ut­ta­ket skjer ikke før rundt 1. sep­tem­ber, og da vil vi være ute etter de bes­te ryt­ter­ne på den ti­den. Men et norsk mes­ter­skap hvor Vang­stad mø­ter prof­fe­ne kan veie tungt. En so­lid inn­sats der vil i alle fall være vik­tig for EM i Dan­mark, sier Kris­ti­an­sen, og sik­ter til mes­ter­ska­pet i au­gust som kan være vei­en til en Vm-bil­lett.

Vang­stad har så langt le­vert en va­ria­bel se­song. Han star­tet vel­dig bra i Por­tu­gal i mars, men i å kjem­pet om sei­e­ren i fle­re av Ha­gen er stor­fa­vo­ritt på tempo­etap­pe­ne. rit­tet, sva­rer Vang­stad slik på

Nå hå­per han for­men er minst egne me­dal­je­sjan­ser i NM: like bra foran NM, hvor både tem– Jeg har størst sjan­se til å vin­po- og fel­les­start­løy­pa ser ut til å ne gull på fel­les­star­ten, mens pas­se Gim­le­kol­len-gut­ten per­me­dal­je­sjan­se­ne er størst på tem­po.fekt.

– Det kan gå man­ge år til nesAt­le Kvåls­voll, sports­sjef i te gang løy­pa pas­ser meg så bra, Team Spare­ban­ken Sør, vil ven­sier Vang­stad. te med å vur­de­re Vm-sjan­se­ne til – Har du VM i tan­ke­ne? etter tempo­rit­tet.

– Ikke så mye. Men hvis det går – Men sjan­se­ne er nok stør­re bra her, kom­mer jeg til å ten­ke på tem­po enn på fel­les­star­ten. mer på det. Det vik­tigs­te nå er å Det kom­mer til å bli en nerve­pir­pres­te­re i NM, som med­fø­rer et ren­de time i bi­len bak ham, sier stort nok press i seg selv. Men jeg Kvåls­voll, som skal pis­ke Vang­vet jo at det er mer som står på stad inn til Nm-me­dal­je. spill, at det er en Vm-bil­lett i potOg mu­lig Vm-bil­lett. ten, sier 25-årin­gen.

❞ Andreas har vi fulgt gans­ke tett gjen­nom fire år, og han er en av de nors­ke ryt­ter­ne med best ka­pa­si­tet.

STIG KRIS­TI­AN­SEN,

lands­lags­sjef vår­lø­pe­ne i Frank­ri­ke lyk­tes han ikke. Der­imot kom han sterkt tilbake i Tour of Nor­way og Tour de Fjords, hvor han i beg­ge ritt ble tred­je bes­te nord­mann med ni­ende­plass sam­men­lagt – etter

gull­sjan­se på Fel­les­start

Vel vi­ten­de om at Ed­vald Boas­son

FOTO: NTB SCANPIX

Andreas Vang­stad er me­dal­je­fa­vo­ritt på tempo­rit­tet i NM og en av ut­ford­rer­ne i søn­da­gens fel­les­start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.