Nå må inn­til 170 gå

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Fem­te kutt­run­de kon­kre­ti­se­res hos NOV. Inn­til ti pro­sent av da­gens be­man­ning på 1700 vil bli ram­met. Kris­tian­sand-kon­to­ret ram­mes har­dest.

– Ja, etter­som Kris­tian­sand har størst be­man­ning i Nor­ge, er det na­tur­lig å anta at det ram­mes har­dest der. Men de kon­kre­te ned­be­man­nings­tal­le­ne for Kris­tian­sand, Stav­an­ger, Mol­de og Oslo vil kom­me fram i pro­ses­sen vi går inn i nå, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS (NOV).

12. juni kom var­se­let.

INN­TIL 170

Nå mel­der NOV om kon­kret inn­hold: Inn­til 170 med­ar­bei­de­re ram­mes i olje­ser­vice­kjem­pens fem­te ned­be­man­nings­run­de. Her er tors­da­gens presse­mel­ding fra Dvergs­nes:

«Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS (NOVN) har be­slut­tet at det skal gjen­nom­fø­res en ny run­de med ned­be­man­ning i sel­ska­pet. Inn­til 170 med­ar­bei­de­re kan bli om­fat­tet av ned­be­man­nin­gen; tal­let in­klu­de­rer per­mit­te­ring som vil bli be­nyt­tet i de­ler av or­ga­ni­sa­sjo­nen. Bak­grun­nen for ned­be­man­nin­gen er den ut­ford­ren­de mar­keds­si­tua­sjo­nen i vår bran­sje, som har re­sul­tert i re­du­sert ordre­inn­gang og ordre­re­ser­ve. Le­del­sen i NOV Nor­ge be­kla­ger den be­last­ning en slik si­tua­sjon på­fø­rer våre an­sat­te, og vil leg­ge vekt på å gjen­nom­føre en ryd­dig pro­sess der vi over­hol­der våre for­plik­tel­ser over­for be­rør­te par­ter.»

PERMITTERINGER

– Dere har ikke tra­di­sjon for å be­nyt­te permitteringer, Fro­de Jen­sen?

– Det drei­er seg om an­sat­te i de­ler av etter­mar­keds­av­de­lin­gen i Kris­tian­sand. For å gå til permitteringer, må vi se kon­kre­te mu­lig­he­ter for ny be­skjef­ti­gel­se in­nen seks må­ne­der, og det gjør vi alt­så. I for­ri­ge run­de be­nyt­tet vi permitteringer i pro­duk­sjons­av­de­lin­gen i Stav­an­ger, og der er alle de per­mit­ter­te nå tilbake i jobb, sva­rer Nov-sje­fen.

70 PRO­SENT BORTE

På det mes­te, ved ut­gan­gen av 2014, had­de NOV 5144 an­sat­te og inn­lei­de med­ar­bei­de­re i Nor­ge. Etter fire gjen­nom­før­te kutt­run­der er tal­let nede i cir­ka 1700, og nå ram­mes alt­så yt­ter­li­ge­re 170. Der­med syn­ker be­man­nin­gen til 1530.

Det be­tyr at NOV har kut­tet 70 pro­sent av be­man­nin­gen på un­der tre år.

– Per i dag har de fles­te nok å gjø­re. Men vi må se frem­over, og ordre­inn­gan­gen er svak. Ef­fek­ten av til­ta­ke­ne vi nå tref­fer, kom­mer ikke før mot slut­ten av året. Det er ak­ti­vi­tets­om­fan­get vi ser da, som vi må til­pas­se oss, un­der­stre­ker Fro­de Jen­sen.

– GJER­NE VÆRT FORUTEN

Knut Rike er ho­ved­til­lits­valgt for de Tek­na-or­ga­ni­ser­te i NOV Nor­way. Da fem­te kutt­run­de ble vars­let, sa han det­te:

– Det er en tøff si­tua­sjon som har vart len­ge, og som jeg gjer­ne skul­le ha vært foruten. Le­del­sen har holdt oss in­for­mert om ut­vik­lin­gen gjen­nom hele pro- ses­sen, og det­te kom­mer egent­lig ikke som noe lyn fra klar him­mel. Men mar­keds­si­tua­sjo­nen er ille for alle i bran­sjen og NOV er ikke fri­tatt.

Kom­men­ta­ren fra Øystein Strand­brå­ten, ho­ved­til­lits­valgt for de Ni­to-or­ga­ni­ser­te, lød slik:

– Det var ikke no­en gle­de­lig be­skjed å få rett før som­mer­fe­rien. Men det er tid­lig i pro­ses­sen ennå. Om­fang og frem­drifts­plan er ikke kla­re, fast­slår Strand­brå­ten.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS (NOV)

FOTO:

Fædre­lands­ven­nen 20. juni 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.