Be­fri­en­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

POP Lor­de

«Me­lo­dra­ma» Uni­ver­sal New Zea­land

New­zea­lands­ke Lor­de tok ver­den med storm med sin­ge­len «Royals» og al­bu­met «Pu­re He­ro­in», og kom­mer nå med en ver­dig opp­føl­ger. Hun le­ver­te en mons­ter­hit uten­om ma­len – en låt som brøt med popens ri­gi­de ram­mer og som al­le els­ket. Hun had­de erob­ret ver­den som 17-åring og kun­ne lett blitt tatt av ma­te­ria­lis­mens po­puni­vers, men i ste­det trakk hun seg til­ba­ke til sitt hjem­land og kok­te opp en ver­dig opp­føl­ger.

Det skal sies at hun ikke står bak den- ne ut­gi­vel­sen ale­ne. På sam­ar­beids­lis­ten står det navn som tid­li­ge­re har job­bet med Taylor Swift, Ri­hanna, Beyonce og Jus­tin Bie­ber, men det vik­ti­ge ele­men­tet her er at de for det mes­te har klart å for­me seg til Lor­de sitt sær­eg­ne ut­trykk og ikke om­vendt. «Me­lo­dra­ma» hø­res der­for fort­satt ut som en na­tur­lig opp­føl­ger til «Pu­re He­ro­in».

Det er ikke ofte bal­la­de­ne på al­bu­met tar glan­sen, men her er det «Lia­bi­li­ty» og «Wri­ter In Dark» som er høyde­punk­te­ne. In­spi­ra­sjo­nen på sist­nevn­te er ty­de­lig fra Ka­te Bush, men Lor­de gjør det hel­dig­vis med en egen vri som re­sul­te­rer i en ekte­følt og rå vo­kal­frem­fø­rel­se.

Det er be­fri­en­de å høre at Lor­de fort­satt tør å gå uten­for kom­fort­so­nen og eks­pe­ri­men­te­rer med sjan­ge­ren. Sam­ti­dig be­hol­der hun fen­gen­de me­lo­di­er og smar­te teks­ter som be­ri­ker hen­nes musikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.