Høy­re kraf­tig til­ba­ke

Den­ne fers­ke me­nings­må­lin­gen er dår­lig nytt for Høy­re i Vest-ag­der før valg­kam­pen. Og lys­tig les­ning for Ap. Men mar­gi­ne­ne er små.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - POLITISK REDAKTØR vidar.udjus@fvn.no - 952 43 505

I en fersk me­nings­må­ling går Høy­re i Vest-ag­der til­ba­ke med mer enn fem pro­sent­po­eng. Par­ti­et har mis­tet 5000 vel­ge­re fra sist stor­tings­valg og lig­ger an til å mis­te et man­dat. Vin­ner­ne er Sp og Ap.

Kam­pen om å bli størs­te par­ti i Vest-ag­der er all­tid hard – og vik­tig. Vin­ne­ren får to dis­trikts­man­da­ter på Stor­tin­get, ta­pe­ren ett.

I den­ne må­lin­gen fra Re­spons Ana­ly­se trek­ker Ap det lengs­te strå­et. Par­ti­et går fram fra sist stor­tings­valg. Re­sul­ta­tet her er på lin­je med bå­de fyl­kes­tings­val­get for to år si­den og me­nings­må­lin­gen som ble gjen­nom­ført i fjor. Det ty­der på sta­bi­li­tet.

For Høy­re er det mot­satt. Mer enn fem pro­sent­po­eng ned fra sist stor­tings­valg er mye. En­da ver­re for de blå er det at dif­fe­ran­sen mel­lom de to størs­te par­ti­ene har økt med åtte pro­sent­po­eng si­den for­ri­ge stor­tings­valg – i Aps fa­vør. Der­med lig­ger Høy­res Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad an til å mis­te stor­tings­plas­sen til Aps Odd Om­land. Han sit­ter også på Stor­tin­get i dag, men på et usik­kert ut­jev­nings­man­dat. For Ap vil det være svært vik­tig å erob­re ett av de to dis­trikts­man­da­te­ne til Høy­re.

Trøs­ten for de blå er at mar­gi- ne­ne er små. Det skal ikke mer til enn en over­gang på et par pro­sent­po­eng fra Ap til Høy­re før de to sto­re par­ti­ene er jevn­byr­di­ge. Der­med har de beg­ge alt å kjem­pe for når valg­kam­pen be­gyn­ner for al­vor i midt­en av au­gust.

Krfs Hans Fred­rik Grø­van har holdt en høy pro­fil i sine fire år på Tin­get. Og ut­nyt­tet par­ti­ets vippe­po­si­sjon godt. Så godt at fle­re i Høy­re og Frp er ir­ri­ter­te over at Krf-eren har pro­fi­lert sa­ker som de me­ner å ha kjem­pet fram i fel­les­skap.

Dis­se tal­le­ne er li­ke­vel ikke spe­si­elt gode for KRF og Grø­van. De gule lig­ger om­trent på sam­me nivå som ved stor­tings­val­get for fire år si­den. Og det var ikke et godt valg for KRF. And­re ste­der i lan­det vil­le Knut Arild Harei­des parti­fel­ler jub­let over en opp­slut­ning på rundt 14 pro­sent. Men for et par­ti som rundt år­tu­sen­skif­tet var størst i fyl­ket og send­te to re­pre­sen­tan­ter til Stor­tin­get, blir det in­gen hal­le­lu­ja-stem­ning av sli­ke tall.

Sen­ter­par­ti­et har hatt svært gode må­lin­ger på lands­plan det sis­te halv­året. Men Sør­lan­det har all­tid vært en re­la­tivt dår­lig lands­del for par­ti­et. Det gjen­spei­les også i den­ne må­lin­gen. Par­ti­et går rik­tig­nok mest fram av alle. Men en opp­slut­ning på drøyt syv pro­sent er ikke all ver­den. Og et godt styk­ke unna di­rekte­man­dat på Stor­tin­get. Første­kan­di­dat Ole Mag­ne Om­dal må nok håpe på ut­jev­nings­man­dat, som alt­så for­le­des på bak­grunn av det na­sjo­na­le re­sul­tat og ikke kan be­reg­nes ut i fra en lo­kal må­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.