Ref­ser Sam­fun­det

Me­nig­he­ten Sam­fun­det kre­ver at ten­årin­ge­ne skal stå til kon­fir­ma­sjon. Med­lem­ska­pet ry­ker hvis de nek­ter. – Ten­de­rer mot in­dok­tri­ne­ring, sier barne­om­bud An­ne Lind­boe.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Barne­om­bud An­ne Lind­boe me­ner det ten­de­rer mot in­dok­tri­ne­ring når Me­nig­he­ten Sam­fun­det kre­ver at ung­dom­me­ne må stå til kon­fir­ma­sjon der.

Fædre­lands­ven­nen vet at en­kel­te ung­dom­mer fra Me­nig­he­ten Sam­fun­det de par sis­te åre­ne har stått til kon­fir­ma­sjon i and­re krist­ne me­nig­he­ter. Det­te er brudd på in­ter­ne reg­ler, og de tolv men­ne­ne i Sam­fun­dets øvers­te or­gan, Sam­funds­sty­ret, tok tak i pro­ble­met i styre­mø­tet i mai. Det­te frem­går av in­ter­ne do­ku­men­ter Fædre­lands­ven­nen har fått til­gang til.

I 2012 ved­tok sty­ret at de fort­satt ikke kan ak­sep­te­re noen and­re kirke­sam­funn i ver­den. For alle kir­ker de kjen­ner til, « fø­rer falsk lære ». Så kon­fir­ma­sjon i na- bo­me­nig­he­ten er ikke godt nok.

Topp­le­der­ne kon­klu­de­rer nå med at ten­årin­ger som ikke blir kon­fir­mert i Sam­fun­det, be­visst har valgt å ikke gjen­ta dåps­løf­tet. Sty­ret vis­te til Grunn­reg­le­ne, og ved­tok: « Det­te er ikke for­en­lig med med­lem­skap i Sam­fun­det. »

«SVÆRT SKA­DE­LIG»

– Vi har ut­trykt be­kym­ring for Me­nig­he­ten Sam­fun­dets prak­sis før. Å stil­le uli­ke for­mer for krav som be­gren­ser barn og un­ges om­gang med ver­den uten­for, er uklokt, sier barne­om­bud An­ne Lind­boe til Fædre­lands­ven­nen, og leg­ger til:

– Det er vik­tig at man un­der opp­veks­ten får uli­ke im­pul­ser og opp­le­ver for­skjel­li­ge må­ter å leve li­vet på. Prak­si­sen med eks­klu­de­ring av per­soner av uli­ke grun­ner, er også kjent fra and­re luk­ke­de tros­sam­funn og be­skri­ves som svært ska­de­lig for dem som har gått gjen­nom det­te.

«EN TUNG BELASTNING»

Barne­om­bu­det er kjent med at for­man­nen i Sam­funds­sty­ret, Sig­mund Aamodt, så sent som i no­vem­ber 2014 ad­var­te med­lem­me­ne mot «unø­dig om­gang» med men­nes­ker som ikke er med­lem­mer og mot å om­gås med­lem­mer som «ikke le­ver etter Guds ord og vil­je». Hun vet at men­nes­ker for et par år si­den for­tal­te i Fædre­lands­ven­nen om kre­ven­de fa­mi­lie­for­hold og brut­te re­la­sjo­ner etter å ha meldt seg ut av me­nig­he­ten. Om­bu­det vet også at man­ge av med­lem­me­ne i Sam­fun­det har sto­re de­ler av fa­mi­li­en, slekt og ven­ner in­nen­for i me­nig­he­ten.

– Å være ung og skul­le ta sine egne valg og sam­ti­dig ri­si­ke­re å mis­te hele nett­ver­ket sitt på grunn av det man vel­ger, er en tung belastning, sier An­ne Lind­boe, og av­slut­ter:

– Me­nig­he­ten Sam­fun­net kan kan­skje ha rett til å set­te et slikt krav rent ju­ri­disk, men mo­ralsk er det svært be­ten­ke­lig. Vi me­ner det ten­de­rer mot in­dok­tri­ne­ring og for sterk be­gren­sing av barn og un­ges re­li­gions­fri­het.

VISE VARSOMHET

Sam­funds­sty­ret min­ner med­lem­me­ne om at de in­ter­ne ret­nings­lin­je­ne kre­ver at de som ikke er kon­fir­mert i Sam­fun­det skal nek­tes « til­gang til natt­verd og kir­kens go­der ». I reg­le­ne be­grun­nes kon­fir­ma­sjo­nen med at « de unge etter grun­dig opp­læ­ring skal be­kref­te med egen munn at de vil for­sa­ke dje­ve­len og alle hans gjer­nin­ger og alt hans ve­sen, og tro på den tre­eni­ge Gud. »

Etter å ha slått fast at kon­fir­ma­sjons­nekt ikke er for­en­lig med med­lem­skap, ber topp­le­del­sen om at de lo­ka­le me­nig­hets­sty­re­ne vi­ser «tål­mo­dig­het og varsomhet» når ved­ta­ket skal set­tes ut i li­vet. For « ung­dom­mer kan være eks­tra sår­ba­re i en slik si­tua­sjon, » skri­ver de.

Fædre­lands­ven­nen vet ikke hvor­dan ten­årin­ge­ne som ny­lig har brutt me­nig­he­tens kon­fir­ma­sjons­reg­ler er blitt be­hand­let av le­der­ne.

For­mann i Sam­funds­sty­ret, Sig­mund Aamodt har ikke øns­ket å kom­men­te­re den­ne sa­ken.

TILBAKEGANG

❞ Prak­ti­sen med eks­klu­de­ring av per­soner er kjent fra and­re luk­ke­de tros­sam­funn og be­skri­ves som svært ska­de­lig for dem som har gått gjen­nom det­te.

AN­NE LIND­BOE, barne­om­bud

For sju år si­den var det 1.929 med­lem­mer i Me­nig­he­ten Sam­fun­det. Ved inn­gan­gen til 2017 had­de de 1.779 med­lem­mer – 1.355 av dem til­hø­rer me­nig­he­ten i Kristiansand og 424 i Eger­sund. Når de nå har el­le­ve med­lem­mer fær­re enn i fjor, har til­bake­gan­gen brem­set noe.

Også ut­mel­dings­tal­le­ne, som de sis­te åre­ne har vært his­to­risk høye etter en åre­lang in­tern strid om sy­net på and­re kir­ker og dåps­syn, er re­du­sert fra 49 til 28 i Kristiansand sis­te året. Nå er ut­mel­dings­tak­ten i me­nig­he­ten nede på to pro­sent – det vil si det dob­belte av hva Den nors­ke kir­ke (Dnk) had­de i 2016 da alle gam­le ut­mel­dings­re­kor­der i Dnk ble slått etter­tryk­ke­lig.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Me­nig­he­ten Sam­fun­det ak­sep­te­rer ikke at de­res ten­årin­ger står til kon­fir­ma­sjon i and­re kir­ker. Da kan de ikke være med­lem­mer. Bil­det er fra Sam­fun­dets kir­ke og sko­le i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.