Troll­bandt pub­li­kum

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TI­AN HOLE

Su­per­stjer­nen Isac El­liot ble møtt av 12.000 unge fans da han en­tret sce­nen i Sør­lands­par­ken lør­dag kveld. Fle­re ten­årings­jen­ter måt­te bæ­res vekk.

Lør­da­gens head­li­ner på Pink Par­ty, Isac El­liot, trek­ker fram den nors­ke fan­ba­sen som en av de vik­tigs­te.

– Det fø­les kjempe­bra å være til­ba­ke! Jeg fø­ler jeg har for­and­ret meg mye som ar­tist si­den jeg var her i 2015. Men stem­nin­gen her er like bra, og jeg får déjà vu av å være til­ba­ke her på Pink Par­ty, sier Isac El­liot (16) til Fædre­lands­ven­nen en time før han gikk på sce­nen.

Lør­dag kveld head­li­net su­per­stjer­nen fra Fin­land årets Pink Par­ty ved Sør­lands­sen­te­ret, hvor rundt 12.000 tok tu­ren. Tid­li­ge­re er han kjent for hit­lå­ter som «Beast», «She» og «What About Me», og blir ofte om­talt som det fins­ke sva­ret på Jus­tin Bie­ber.

SLIPPER NY MUSIKK

– Hva har du gjort som ar­tist si­den du var her for to år si­den?

– Si­den jeg var på Pink Par­ty i 2015 har jeg lig­get lavt når det kom­mer til å slip­pe musikk. Li­ke­vel har jeg vært mye i stu­dio og job­bet på «den nye meg», alt­så en litt ny sound for å si det sånn. Jeg har blitt eld­re og det vil re­flek­te­res i mu­sik­ken jeg skal slip­pe fram­over.

– Jus­tin Bie­ber gjor­de ak­ku­rat det sam­me. Han valg­te å lig­ge lavt en pe­rio­de for å kun fo­ku­se­re på mu­sik­ken. Men i 2017 og 2018 kom­mer jeg fak­tisk til å slip­pe må­ned­li­ge sing­ler, leg­ger El­liot til.

Og om en må­ned kan El­liot­fan­sen høre re­sul­ta­tet.

– Det­te er førs­te gan­gen jeg sier det til pres­sen, men om en må­ned slipper jeg en ny sin­gel. Tit­te­len for­blir en hem­me­lig­het, sier El­liot og ler lurt.

DÉJÀ VU

– Har du noen spe­si­el­le min­ner fra for­ri­ge gang du spil­te her ved Sør­lands­sen­te­ret?

– Jeg og mine dan­se­re snak­ket fak­tisk om det, for­di vi fikk alle déjà vu. Back­sta­gen er helt lik og alt an­net også. Det jeg hus­ker er at Kristiansand-fan­sen er su­per, og jeg har jo også spilt i byen tid­li­ge­re med Vin­ter­lyd. Det er all­tid gøy å kom­me til­ba­ke hit.

– Hvor­dan fø­les det å høre 12.000 hyle i bak­grun­nen her, når nav­net ditt blir nevnt?

– Ha­ha, det er rett og slett litt crazy for å være ær­lig. Den nors­ke fan­sen er en av de bes­te fan­ba­se­ne jeg har!

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Isac El­liot i back­sta­ge­om­rå­det bak sce­nen på Pink Par­ty.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.