Tid for av­kjø­ling i Ven­ne­sla

De­bat­ten om bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter med rus og psy­kia­tri, har vært bit­ter og til ti­der uver­dig. Nå bør det være tid for selv­ran­sa­kel­se – og gjen­nom­fø­ring av ved­ta­ket.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Tors­dag kveld falt om­si­der av­gjø­rel­sen i den be­ten­te sa­ken om rop-bo­li­ger (rus og psy­kia­tri) i Ven­ne­sla. Det skal byg­ges 12 sli­ke bo­li­ger med døgn­be­man­ning på Lomtjønn så fort som mu­lig. 12 and­re bo­li­ger skal plan­leg­ges et an­net sted i kom­mu­nen.

Det­te ved­ta­ket vil for­hå­pent­lig­vis set­te punkt­um for en de­batt som dess­ver­re til ti­der har vært pre­get av gro­ve over­tramp. På so­sia­le medi­er har en­kel­te gått langt over stre­ken for å hind­re det ved­ta­ket som til slutt ble fat­tet. Også selve kom­mune­styre­mø­tet ble i så måte il­lust­re­ren­de. Ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF) ble ut­satt for ren ut­skjel­ling av en av til­hø­rer­ne i en pau­se.

Det­te er en uver­dig de­batt­form som bi­drar til yt­ter­li­ge­re stig­ma­ti­se­ring av men­nes­ker som sli­ter.

Etab­le­ring av bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter, er ofte et vans­ke­lig spørs­mål i lo­kal­sam­funn. Og det er høyst le­gi­timt å ar­bei­de for and­re løs­nin­ger enn de som ad­mi­ni­stra­sjon og et fler­tall av de folke­valg­te øns­ker. En slik dis­ku­sjon kan også være til det bes­te for bru­ker­ne, i den grad det kom­mer fram nye, sak­li­ge ar­gu­men­ter.

Men det be­tin­ger at de­bat­ten er nett­opp det, sak­lig. Noe en­kel­te fa­ser av de­bat­ten i Ven­ne­sla dess­ver­re ikke har vært. En­kel­te av de som hev­der å vil­le det bes­te for de som sli­ter med rus og psy­kia­tri, har i ste­det skapt frykt blant be­boer­ne på Lomtjønn, og and­re ste­der. Ikke minst blant bar­na. Ut­trykk som ra­se­ring av bo­mil­jø har vært brukt. Det­te er en uver­dig de­batt­form som bi­drar til yt­ter­li­ge­re stig­ma­ti­se­ring av men­nes­ker som sli­ter.

Det­te be­tyr ikke at kom­mu­nens hånd­te­ring av sa­ken har vært pro­blem­fri. Den kom blant an­net skjevt ut gjen­nom hem­me­lig­hold i be­gyn­nel­sen av pro­ses­sen. Men det po­li­tis­ke fler­tal­let som sto bak ved­ta­ket i for­ri­ge uke har hele ti­den ar­gu­men­tert for at man øns­ker bru­ker­nes bes­te. Og de har ba­sert sine kon­klu­sjo­ner på inn­stil­lin­ger fra kom­mu­nens fag­eks­per­ti­se.

Nå bør ti­den være in­ne for at pro­ses­sen kom­mer over i et nytt spor. Der alle som har del­tatt i de­bat­ten re­flek­te­rer over hva som gikk galt, og der fo­kus ret­tes inn mot gjen­nom­fø­ring av ved­ta­ket på en best mu­lig måte. Bå­de for bru­ker­ne og nær­mil­jø­et.

Fler­tal­let Ven­ne­sla kom­mune­sty­re fat­tet tors­dag det en­de­li­ge ved­ta­ket i stri­den om så­kal­te rop-bo­li­ger i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.