Smi­ler over knall­tall – tror på sei­er

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

– Folk vil ha fel­les­skap og vel­ferd – ikke økte for­skjel­ler og mer til de rike. Det­te gir kjempe­tro før vi skal job­be natt og dag i valg­kam­pen.

Ka­ri Hen­rik­sen og Odd Om­land snak­ker nes­ten i mun­nen på hver­and­re. Beg­ge er strå­len­de gla­de over at Ap er størs­te par­ti i Vest-ag­der og at de beg­ge lig­ger an til å kom­me inn.

– Det­te kan av­gjø­re re­gje­rings­spørs­må­let i Nor­ge og hvil­ken vei lan­det skal ta de kom­men­de fire år. Så jevnt er det. Hvert man­dat tel­ler, sier Om­land.

I dag sit­ter han på ut­jev­nings­man­da­tet fra Vest-ag­der. I Fæ- dre­lands­ven­nens må­ling over­tar han det fas­te man­da­tet til Høy­res Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad, som er ute.

Hen­rik­sen er opp­tatt av at Ap nå har vært størst på Ag­der over leng­re tid. Bå­de i kom­mune­val­get for to år si­den, på fle­re in­ter­ne må­lin­ger Ap har gjort og nå igjen på Fædre­lands­ven­nens må­ling.

– Det er en enorm vi­ta­min­inn­sprøyt­ning ved opp­star­ten av valg­kam­pen. År­sa­ken er nok bå­de na­sjo­nal og lo­kal. Folk ser at vi job­ber det vi kan for lands­de­len og økt fel­les­skap, sier Hen­rik­sen.

VERDIVALG

Hun tror sør­len­din­ge­ne øns­ker vel­ferd foran skatte­kutt til de ri­kes­te.

– En sak er vik­ti­ge­re enn alt an­net: Ar­beid til alle. Når 27 pro­sent av de le­di­ge er lang­tids­le­di­ge, har vi et uten­for­pro­blem. Alle skal med, og da må vi bru­ke res­sur­se­ne på det, ikke på skatte­kutt til de ri­kes­te, sier Hen­rik­sen.

Om­land snak­ker om Aps kamp for fib­er­kab­ler til data­sent­re, om at Frp og Høy­res land­bruks­po­li­tikk ram­mer Ag­der hardt og at fe­rie­pen­ger til ar­beids­le­di­ge skal skatt­leg­ges, men de med mest får skatte­kutt.

– Folk på Ag­der ser det­te, og sier de vil ha and­re ver­di­er. Val­get er et verdivalg. Skal vi ha fire nye år med økte før­skjel­ler, el­ler skal vi bru­ke inn­sat­sen på ut­vik­le fel­les­ska­pet Nor­ge, sier han.

19 STEMMER!

Hen­rik­sen og Om­land sier at Ap i Vest-ag­der er kla­re til å kjem­pe om hver enes­te stem­me.

– I 2005 kom ikke jeg inn. Jeg tap­te med 19 stemmer mot Frp. Så jevnt kan det bli igjen.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Odd Om­land og Ka­ri Hen­rik­sen smi­ler for­nøyd. Ap er størs­te par­ti i Vest-ag­der på Fædre­lands­ven­nens må­ling. Beg­ge får gjen­valg på Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.