5000 vel­ge­re i VestAg­der har for­latt dem

Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad og In­gunn Foss tror frem­de­les på valg-sei­er, selv om Fædre­lands­ven­nens må­ling er tøff le­sing for dem.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

– Vi får ha som mot­to at beg­ge skal med, spø­ker In­gunn Foss og skri­ver om Aps mot­to om at «alle skal med».

– Det­te er en løype­mel­ding. Vi får ta den for hva den er. Må­ling er må­ling, valg er valg, sier Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad – som sier hun skal job­be knall­hardt for at Høy­re fort­satt skal være VestAgf­ders størs­te par­ti og få to på Stor­tin­get.

GRØVANS SKYGGE

I øye­blik­ket er hun ute av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Par­ti­et er ned over fem pro­sent­po­eng i for­hold til for­ri­ge stor­tings­valg. Det be­tyr at cir­ka 5000 høyre­stem­mer fra Vest-ag­der er for­duf­tet.

– Er dere kom­met i Grøvans og Krfs skygge?

– Vi er nok det, inn­røm­mer In­gunn Foss, før hun leg­ger til:

– Men når media føl­ger KRF tett og skri­ver om hva de får til for Sør­lan­det, glem­mer folk hvor­for det er slik. Mel­lom­par­ti­ene for­hand­ler med en bor­ger­lig re­gje­ring le­det av Høy­re. Det er for­di vi sit­ter der, at re­sul­ta­te­ne til Sør­lan­det er så sto­re, sier Foss.

– Spør ord­fø­re­re fra Sp og Ap om de er mer for­nøy­de med ut­tel­lin­gen for lands­de­len med vår re­gje­ring enn den rødgrøn­ne. Det var åtte år uten noe før vi over­tok.

❞ Det­te er en løype­mel­ding. Vi får ta den for hva den er. Må­ling er må­ling, valg er valg.

NOR­UNN TVEI­TEN BE­NE­STAD

– HØY­RE ER GARANTISTEN

Den for­kla­rin­gen tror Tvei­ten Be­ne­stad og Foss at vel­ger­ne vil være eni­ge i når de blir min­net om det.

– Vil folk at mo­der­ni­se­ring av of­fent­lig sek­tor og de man­ge vei­pro­sjek­te­ne ikke stop­per opp, må de stem­me Høy­re. Det er vi som er garantisten for fort­satt bor­ger­lig sty­re og inn­fly­tel­se for Sør­lan­det, sier de.

– Har dere vært for rau­se med de rike, vil folk ha fel­les­skaps­løs­nin­ger nå?

– Ap for­sø­ker seg med den, men alle øns­ker god for­de­ling i Nor­ge. Den sto­re job­ben hand­ler om sko­le og ut­dan­ning. Får vi ung­dom­men gjen­nom ut­dan­nings­lø­pet, hind­rer vi uten­for­skap og fat­tig­dom, sier Tvei­ten Be­ne­stad.

OMSTILLING

Foss har ikke hørt om en be­drift som sier økt skatt vil bed­re kon­kur­ranse­ev­nen.

– Be­drif­te­ne be­ta­ler for­mues­katt på røde tall. De tap­pes. Og nors­ke ei­ere for­skjell­be­hand­les mot uten­lands­ke. Skal vi greie om­stil­lin­gen, må det bli mer lønn­somt å ut­vik­le be­drif­ter og ar­beids­plas­ser, sier Foss.

Beg­ge er of­fen­si­ve. De skal job­be døg­net rundt i fle­re uker. Men først skal de på sy­den­fe­rie.

In­gunn Foss reis­te alt i hel­ga til et var­me­re land, med en mye dår­li­ge­re me­nings­må­ling i ryg­gen enn hun had­de fore­stilt seg.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad og In­gunn Foss (t.h.) me­ner gjen­nom­sla­get for Sør­lan­det vil sik­re at beg­ge blir stor­tings­re­pre­sen­tan­ter for Høy­re også etter val­get, men de ble skuf­fet da de fikk me­nings­må­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.