– Dår­lig sig­nal til unge som vil bo­set­te seg i lands­de­len

Hus- og hytte­ei­ere på Sør­lan­det ble i fjor av­krevd over en halv mil­li­ard kro­ner i ei­en­doms­skatt. Det er en øk­ning på 40 pro­sent på fem år.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Sør­lan­det er på nor­ges­top­pen i ei­en­doms­skatt. Det er et dår­lig sig­nal å sen­de til unge som vur­de­rer å bo­set­te seg i lands­de­len, sier dis­trikts­le­der Es­pen So­lum i Hus­ei­er­nes Lands­for­bund VestAg­der.

I fjor had­de 16 av de 30 kom­mu­ne­ne i Aust- og Vest-ag­der ei­en­doms­skatt for bo­li­ger og fri­tids­ei­en­dom. De fem kom­mu­ne­ne som tok inn mest ei­en­doms­skatt fra pri­va­te var Kristiansand med 207 mil­lio­ner kro­ner, Aren­dal med 92 mil­lio­ner, Grim­stad med 55 mil­lio­ner, Man­dal med 38 mil­lio­ner og Lil­le­sand med 20 mil­lio­ner.

De 16 kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det som i fjor had­de ei­en­doms­skatt for bo­lig og fri­tids­ei­en­dom fikk inn 518 mil­lio­ner kro­ner. Til­sva­ren­de tall fra 2011 var 371 mil­li- oner, men da var det bare 11 kom­mu­ner som had­de ei­en­doms­skatt for bo­li­ger og fri­tids­ei­en­dom­mer.

Es­pen So­lum er lite im­po­nert over sin egen kom­mu­ne, Kristiansand, som han me­ner len­ge har lig­get høyt når det gjel­der å kre­ve inn ei­en­doms­skatt.

– Nå går Kristiansand kom­mu­ne med stort over­skudd, men det vi­ses in­gen vil­je til å re­du­se­re eien­doms­skat­ten. Når pri­va­te sli­ter med å få en­de­ne til å mø­tes må de kut­te i for­bru­ket, men kom­mu­nen vel­ger enk­les­te vei og kre­ver inn eks­tra ei­en­doms­skatt, sier Es­pen So­lum.

SKYLDER På STATEN

Fram til nå har sta­tens inn­tekts­sys­tem fa­vo­ri­sert små kom­mu­ner, slik at stør­re byer som Kristiansand har vans­ke­lig for å kla­re seg uten ei­en­doms­skatt. Når Oslo len­ge klar­te seg uten og nå bare har en lav sats for ei­en­doms­skatt, hen­ger det sam­men med at ho­ved­sta­ten har man­ge stat­li­ge ar­beids­plas­ser og ho­ved­kon­tor med man­ge an­sat­te som be­ta­ler mye inn­tekts­skatt til kom­mu­nen sin, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i Kristiansand.

Han sier Kristiansand er helt av­hen­gig av eien­doms­skat­ten fra hus og fri­tids­ei­en­dom­mer. Fra 2007 til 2016 har eien­doms­skat­ten på hus og hyt­ter i Kristiansand økt fra 120 mil­lio­ner til 207 mil­lio­ner.

KRISTIANSAND På TOPP

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå kre­ver Kristiansand kom­mu­ne i år i gjen­nom­snitt inn 5660 kro­ner i ei­en­doms­skatt for en 120 kvad­rat­me­ters stor bo­lig. Det er høy­est på Sør­lan­det. De­ret­ter føl­ger kom­mu­ne­ne Grim­stad med 5616 kro­ner, Gjer­stad 5564 kro­ner og Song­da­len med 5000 kro­ner. Til sam­men­lig­ning er gjen­nom­snitt-

lig ei­en­doms­skatt for en 120 kvad­rat­me­ter stor bo­lig i Lil­le­sand i år bare 390 kro­ner.

Eien­doms­skat­ten skal iføl­ge lo­ven lig­ge mel­lom 2 og 7 pro­mil­le. I Kristiansand er ble den i år satt satt ned fra 6,2 til 6,1 pro­mil­le. Ved om­tak­se­rin­gen av ei­en­dom­me­ne i Kristiansand ble en for­sik­tig mar­keds­ver­di lagt til grunn, men først ble verdi­grunn­la­get re­du­sert til 40 pro­sent.

Øko­nomi­sjef John Ånon Jo­nas­sen i Lil­le­sand for­kla­rer den lave eien­doms­skat­ten på bare 390 kro­ner for en 120 kvad­rat­me­ter stor bo­lig med at kom­mu­nen har et bunn­fra­drag på 800.000 kro­ner, en re­duk­sjons­fak­tor og har la­ves­te pro­mil­le­sats. I til­legg er det 10 år si­den ei­en­dom­me­ne i Lil­le­sand ble tak­sert.

– Av lan­dets kom­mu­ner som har ei­en­doms­skatt for bo­li­ger, har Lil­le­sand la­vest skatt av samt­li­ge. Når det er sagt så har vi på den and­re side høy­ere kom­mu­na­le av­gif­ter enn for ek­sem­pel Kristiansand, sier John Ånon Jo­nas­sen.

LIKE MYE FRA BE­DRIF­TER

I 2017 er det 366 kom­mu­ner i Nor­ge som har ei­en­doms­skatt, men en del har alt­så valgt å bare skatt­leg­ge ver­ker og bruk. Når også eien­doms­skat­ten fra næ­rings­li­vet tas med, ble det i fjor be­talt inn tett på én mil­li­ard kro­ner i ei­en­doms­skatt fra de to Ag­der-fyl­ke­ne. I fjor var det bare Lyng­dal, Hæge­bo­stad og Tvede­strand av sør­lands­kom­mu­ne­ne som ikke had­de ei­en­doms­skatt i det hele tatt.

UAKTUELT I LYNG­DAL

Mens nabo­kom­mu­nen Far­sund i fjor fikk inn 29 mil­lio­ner kro­ner i ei­en­doms­skatt, er ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen i Lyng­dal til­freds med at de kla­rer seg uten den­ne inn­tek­ten.

– I Lyng­dal er ei­en­doms­skatt et frem­med­ord. Kom­mu­nen har rik­tig­nok stram­me bud­sjet­ter, men le­ve­rer de tje­nes­te­ne vi skal til inn­byg­ger­ne. Når vi nå går sam­men i en ny kom­mu­ne med Aud­ne­dal, skal også inn­byg­ger­ne og næ­rings­li­vet der slip­pe ei­en­doms­skatt, lo­ver Jan Kris­ti­an­sen.

Ord­fø­re­ren i Lyng­dal tror det at kom­mu­nen ikke har ei­en­doms­skatt har bi­dratt til økt in­ves­te- rings­lyst hos be­drif­ter og for­ret­nin­ger.

MÅT­TE KRYPE TIL KORSET

Da Lin­des­nes ble satt un­der stat­lig sty­ring, måt­te kom­mu­nen i 2012 inn­føre ei­en­doms­skatt for bo­li­ger og fri­tids­ei­en­dom­mer. Etter at gjel­den for gam­mel moro var be­talt, klar­te kom­mu­nen å fjer­ne eien­doms­skat­ten for pri­va­te etter to år.

– Det gikk en stund, men fra 1. ja­nu­ar i 2017 må også hus- og hytte­ei­ere i Lin­des­nes bi­dra igjen, sier ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen.

Når Lin­des­nes, Man­dal og Mar­nar­dal går sam­men i en kom­mu­ne er det enig­het om at alle inn­byg­ger­ne og næ­rings­li­vet skal skat­tes likt. Fram til nå har det i Man­dal ikke vært ei­en­doms­skatt for ver­ker og bruk, mens hus- og hytte­ei­ere har måt­te be­ta­le. I Mar­nar­dal er det mot­satt.

Dis­se kom­mu­ne­ne i Ag­der har ei­en­doms­skatt på bo­li­ger og fri­tids­ei­en­dom­mer i 2017.

FOTO: JON ANDERS SKAU

Dis­trikts­le­der Es­pen So­lum i Hus­ei­er­nes Lands­for­bund Vest-ag­der me­ner all eien­doms­skat­ten i lands­de­len skrem­mer unge fra å bo­set­te seg her.

Ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen i Lin­des­nes.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i Kristiansand.

Ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen i Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.