Krf-po­li­ti­ker hyl­ler anti-is­ra­elsk vegg­kunst

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

Is­rael dri­ver apart­heid, og Er­na Sol­berg er blin­det av Is­rael og USA. Det­te er bud­ska­pet i vegg­ma­le­ri­et «Elefanten i rommet».

– Det­te kunst­ver­ket er skik­ke­lig kult. Jeg sy­nes det er helt topp hvis gate­kunst kan sti­mu­le­re til de­batt. Mer av det­te, sier To­ve Wel­le Haug­land (KRF).

Kris­tian­sands­po­li­ti­ke­ren har tid­li­ge­re mar­kert seg som en sterk til­hen­ger av Is­rael. I mars knyt­tet hun anti­se­mit­tis­me til et by­styre­for­slag fra SV om å boi­kot­te va­rer fra Is­rael.

Li­ke­vel li­ker hun alt­så det anti-is­ra­els­ke kunst­ver­ket «Elefanten i rommet» som nå de­ko­re­rer be­tong­veg­gen på Thon Ho­tell i Chris­ti­an IVS gate. Det er kunst­ne­ren AFK som står bak bil­det som er la­get i for­bin­del­se med fes­ti­va­len Gade­kunst.

LENKET

I hjem­byen Ber­gen er AFK en pro­fi­lert gate­kunst­ner. Bil­det «Elep­hant in the Room» vi­ser en ele­fant som sit­ter med et pa­le­stinsk flagg svøpt rundt seg.

Flag­get er fes­tet til en len­ke som går til fo­ten til en skik­kel­se som lig­ner vel­dig på stats­minster Er­na Sol­berg (H).

I hån­den har hun et do­ku­ment med Fn-logo og or­det «apart­heid» skre­vet på. Foran øyne­ne har «Er­na» et bind med en blå da­vid­stjer­ne hvor det ame­ri­kans­ke flag­get er fylt inn.

– AFK er vel­dig medie­sky. Jeg fikk ikke en­gang møtt ham selv da han var her og lag­de det­te bil­det, opp­ly­ser leder for Gade­kunst-fes­ti­va­len Ar­ne Vil­helm Tellef­sen. Han er svært til­freds med bil­det AFK etter­lot seg da han mel­lom 6. juni og 16. juni lag­de ver­ket.

FN-RAPPORT

På AFKS hjemme­side kan vi lese om me­nin­gen bak bil­det. Det tar ut­gangs­punkt i en FN­rap­port som 15. mars slo fast at Is­rael dri­ver apart­heid­po­li­tikk mot den pa­le­stins­ke de­len av be­folk­nin­gen. An­gi­ve­lig skal den­ne rap­por­ten ha blitt truk­ket etter press fra Is­rael og USA.

Teks­ten på hjemme­si­den opp­ford­rer til boi­kott og sank­sjo­ner mot Is­rael, og mun­ner ut i opp­ford­rin­gen:

«Be bra­ve Er­na!» (Vær tap­per, Er­na).

– Jeg els­ker kunst, og selv om jeg ikke de­ler bud­ska­pet i det­te bil­det sy­nes jeg det er flott at vi kan ha så sto­re og flot­te vegg­ma­le­ri­er i den­ne byen. Så kan vi godt dis­ku­te­re te­ma­et etter­på, sier To­ve Wel­le Haug­land. – Er det­te god kunst?

– Ja, det sy­nes jeg ab­so­lutt.

YTRINGSFRIHET

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) er litt mer for­be­hol- den:

– Jeg må un­der­stre­ke at jeg er vel­dig uenig i bud­ska­pet i det­te kunst­ver­ket. Sam­ti­dig vil jeg som po­li­ti­ker leg­ge stor vekt på det­te med ytringsfrihet og kunst­ne­risk fri­het, sier Kris­ti­an­sen.

Fes­ti­va­len Gade­kunst har fått 100.000 kro­ner i fes­ti­val­støt­te fra Kristiansand kom­mu­ne og har et bud­sjett på 300.000 kro­ner. Den har også fått støt­te fra Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, Ag­der Ener­gi, Norsk kul­tur­råd og Spare­skil­lings­ban­ken.

Tid­li­ge­re i som­mer har fes­ti­va­len vakt re­ak­sjo­ner med å male det gam­le mu­sikkon­ser­va­to­ri­et i Kon­gens gate tur­kis, og også den sorte far­gen på ka­fe­en Frk. Lar­sen har vakt re­ak­sjo­ner. Og det kom­mer mer:

– Vi har fle­re sto­re pro­sjek­ter, og det kom­mer fle­re kunst­ne­re til byen etter­hvert ut­over som­mer­en, sier fes­ti­val­sjef Tellef­sen.

FOTO: EIKELAND, TOR­GEIR

«Elep­hant in the Room» er tit­te­len på ver­ket som kan ses fra par­ke­rings­plas­sen ved Coop i Chris­ti­an IVS gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.