Nek­tes tale­tid i by­sty­ret

I man­ge år har bar­ne- og ung­doms­rå­det hatt møte- og tale­rett i Man­dal by­sty­re. Men nå er det slutt – det har Stor­tin­get be­stemt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Kan du fat­te at det går an å være så bak­stre­versk? Tenk å gå slik inn i fram­ti­den med rum­pa først, sier en små­for­ban­net eks-ord­fø­rer Alf G. Møll.

Som Frp-po­li­ti­ker har han null sans for at hans par­ti sør­get for fler­tal­let i Stor­tin­get for lov­end­rin­gen som han ikke skjøn­ner noe av.

Bar­ne- og ung­doms­rå­det (BU) ble etab­lert i Man­dal i 2006. I åre­nes løp ble de­res virk­som­het sta­dig ut­vi­det og rundt 2010 fikk de tale- og møte­rett i by­sty­ret. Spe­si­elt de sis­te åre­ne har ung­dom­me­ne vært ak­ti­ve over­for po­li­ti­ker­ne i å si sin me­ning om de fles­te sa­ke­ne.

IN­GEN BEGRENSNINGER

– Vi har me­nin­ger om stort sett alt, det be­gren­ser seg ikke bare til sa­ker som kun be­rø­rer vår al­ders­grup­pe, sier End­re Hæ­ge­land (15) som har sit­tet i rå­det i tre år.

Det fin­nes bar­ne- og ung­doms­råd i de fles­te kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det, men de fær­res­te har hatt ord­nin­gen med tale- og mø- te­rett i kom­mune­sty­re­ne.

– Slik sett har Man­dal kom­met langt i å gi sli­ke ret­tig­he­ter til barn og unge, sier ko­or­di­na­tor for BU, An­ne Grøn­sund.

IM­PO­NERT, MEN HJALP IKKE

Sam­men med hele rå­det var hun i Oslo i ja­nu­ar for nett­opp å snak­ke om dis­se ret­tig­he­te­ne med kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner.

– Han ble im­po­nert over hvor langt vi har kom­met i Man­dal, men fikk alt­så li­ke­vel gjen­nom den­ne end­rin­gen i kom­mu­nal­lo­ven, sier hun.

Og end­rin­gen det er snakk om, er alt­så hvor­vidt bar­ne- og ung- doms­råd skal ha lov til å bru­ke ta­ler­sto­len un­der et kom­mune­styre­møte. Det­te har ikke vært spe­si­elt lov­re­gu­lert tid­li­ge­re, det har vært opp til kom­mu­ne­ne selv å be­stem­me.

Da kom­mu­nal­lo­ven nå var til re­vi­de­ring, kom så den­ne inn­stram­min­gen. De­par­te­men­tet me­ner at det ikke er rik­tig å la and­re enn folke­valg­te å ha møte- og tale­rett i kom­mune­sty­re­ne.

BE­STEM­ME SELV

Ven­st­re for­søk­te å få fler­tall for at kom­mu­ne­ne selv skal be­stem­me, men ble ned­stemt.

– Fryk­te­lig frust­re­ren­de. Å ha BU har vært en be­ri­kel­se for po­li­tik­ken i Man­dal for beg­ge par­ter, sier vara­ord­fø­rer Ing­vild We­tr­hus Thor­svik (V).

Det kan End­re Hæ­ge­land skri­ve un­der på.

– Det har vært en spen­nen­de lære­pro­sess, sier 15-årin­gen som kom med etter at han og med­ele­ve­ne på Frøys­land barne­sko­le for al­vor fikk på dags­or­den at sko­len tren­ger ny gym­sal. Snart byg­ges det ny fler­bruks­hall ved sko­len.

TATT På AL­VOR

Han sier at det spen­nen­de med å være i BU har vært nett­opp det at de har hatt inn­fly­tel­se.

– Vi har blitt tatt på al­vor av po­li­ti­ker­ne. Jeg har opp­levd å bli lyt­tet til. Så når vi nå ikke får tale­rett i by­sty­ret fal­ler mye av mo­ti­va­sjon vekk, sier han.

Det sam­me sier Grøn­sund. – Bar­ne- og ung­doms­ut­val­gets ar­beid vil nok fort­set­te også etter den­ne valg­pe­rio­den, men mye av hen­sik­ten fal­ler jo nå vekk. Det er vel­dig synd, sier hun.

KAN REVERSERES

Men de hå­per ikke lø­pet er kjørt for evig og all­tid. En lov kan reverseres.

– Man­ge po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get ante ikke om den­ne end­rin­gen før vi fikk in­for­mert bed­re. Li­ke­vel var ikke det nok til å stan­se det­te, sier Grøn­sund.

De hå­per li­ke­vel at ny stor­tings­pe­rio­de med nye kos­ter kan se an­ner­le­des på sa­ken.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ko­or­di­na­tor for bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i Man­dal An­ne Grøn­sund, vara­ord­fø­rer Ing­vild We­tr­hus Thor­svik (V) og by­styre­re­pre­sen­tant Alf G. Møll (Frp) rundt End­re Hæ­ge­land som er i BU. De er alle opp­git­te over at BU nå mis­ter sin møte- og tale­rett i by­sty­ret.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Sigrid Ma­ria Romsaas fra bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i det sis­te by­sty­ret i Man­dal. Nå vil Stor­tin­get nek­te ut­val­get å bru­ke ta­ler­sto­len på den­ne må­ten mer. Bak vara­ord­fø­rer Ing­vild We­tr­hus Thor­svik (V).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.