Asyl­bo­lig to­tal­ska­det i brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­GEIR EIKELAND

En fire­manns­bo­lig i Flekkefjord brant søn­dag mor­gen. Hu­set ble byg­get for asyl­sø­ke­re for to år si­den.

– Ti per­soner er evakuert og tatt hånd om av per­so­nell fra Flekkefjord kom­mu­ne. Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re vil ar­bei­de på ste­det til uka, sann­syn­lig­vis fra man­dag. Vi kan ikke si noe om brann­år­sa­ken nå, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Clau­sen ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Det var klok­ka 05.39 søn­dag mor­gen po­li­ti­et fikk mel­ding om bran­nen i Ring­vei­en 30 på Ue­nes i Flekkefjord. Det er snakk om en fire­manns­bo­lig som ble byg­get for to år si­den for ens­li­ge asyl­sø­ke­re.

Brann­ve­se­net fikk mel­ding om bran­nen fra et auto­ma­tisk brann­vars­lings­sys­tem klok­ka 05.38, og kun­ne der­for være raskt på ste­det.

Bran­nen star­tet i en av lei­lig­he­te­ne i 2. eta­sje hvor det bod­de en fa­mi­lie på fem. I de and­re tre lei­lig­he­te­ne bod­de det hen­holds­vis to, to og en per­son.

VANNSKADER

– Den ene lei­lig­he­ten er to­tal­skadd, den and­re er skadd. De to sis­te har tro­lig vannskader og mu­li­gens også røyk­ska­der.

Hu­set som brant lig­ger bare få me­ter fra klubb­hu­set på Ue­nes sta­dion.

NABO VEKKET BEBOERE

En av na­bo­ene, Ter­je John­sen, be­skri­ver det­te hen­del­ses­for­lø­pet:

– Jeg våk­net av røyk­lukt mel­lom klok­ken fem og seks, og kik­ket ut av vin­du­et. Da kun­ne vi se røyk som kom fra den and­re si­den av det­te nabo­byg­get, så jeg fant ut at det var best å gå ut og se etter. Da jeg kom ut var brann­ve­se­net al­le­re­de på plass, og jeg ble bedt om å gå og vek­ke na­bo­er og få dem til å luk­ke vin­du­ene slik at det ikke ble røyk­ska­der. Det så en stund ut som bran­nen skul­le spre seg til den and­re lei­lig­he­ten, men brann­ve­se­net fikk hind­ret det­te. Det var mann­ska­per fra Flekkefjord og Kvi­nes­dal. De gjor­de en kjempe­jobb.

FOTO: TOR WITZØE

Brann­ve­se­net fikk fort kon­troll på bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.