Gate­fro­kost med kjen­dis­brød­re fra byg­da som ho­ved­rett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

In­gen tvil om hva som var ho­ved­rett og des­sert un­der Gate­fro­kost i Valle lør­dag – sam­byg­din­ge­ne og brød­re­ne Ås­mund og Thor Åm­li.

– Kan­skje folk rett og slett li­ker ve­se­net vårt, el­ler at de ser at vi er de sam­me ka­re­ne som vi all­tid har vært. I alle fall kjen­ner vi oss tryg­ge på at bygde­folk vet hvem vi er. Det er all­tid så godt å kom­me hjem til Valle.

Brød­re­ne Ås­mund Åm­li (54 år lør­dag), front­fi­gur i po­pu­læ­re Ås­mund Åm­li Band og stand­up­ko­mi­ker Thor Åm­li (40) og kjent in­ter­na­sjo­nalt for to fil­mer i Twin Pe­aks-sjan­ge­ren, prøv­de å sva­re på Fædre­lands­ven­nens spørs­mål om hvor­dan de har klart å bli «pro­fe­ter i eget rike» – i Valle og Se­tes­dal.

De to brød­re­ne, sam­men med ka­re­ne i Ås­mund Åm­li Band, var det som gjor­de at man­ge vall­dø­ler tros­set isen­de kal­de for­mid­dags­ti­mer for å få med seg mer enn gate­fro­kos­ten som sen­trums­for­enin­gen i Valle span­der­te på de som øns­ket det lør­dag.

Vall­dø­ler og and­re se­tes­dø­ler jub­let mot sin egne, mens tu­ris­ter gle­det seg over hva de til­fel­dig had­de dum­pet borti på sin ferd gjen­nom Se­tes­dal.

VALLEDIALEKTEN

– Jeg blir rørt at vel­koms­ten. Det størs­te som har hendt meg si­den jeg star­tet som mu­si­ker i «boy­ban­det» Rocky Moun­tains her i Valle i 1974, var da jeg fikk Valle Mål­lags pris for ei uke si­den, sier Ås­mund.

– Jeg had­de ald­ri kom­met dit jeg er i dag som mu­si­ker, had­de det ikke vært for­di jeg har vært så hel­dig å bli født med Valle-dia­lek­ten, sier Ås­mund.

PAYBACK-TIME

Også ele­ver fra Valle Kul­tur­sku­le, Kul­tur­pa­trul­ja i Valle og trylle­kunst­ner Jan Øy­vind Lar­sen un­der­holdt pub­li­kum un­de gate­fro­kos­ten.

– Det­te er payback-time fra oss i Valle sen­trums­for­ening til alle de som bru­ker handle­sen­te­ret, samt en mar­ke­ring av Valle, sier kon­fe­ran­sier Ør­nulf Has­la un­der gate­fro­kos­ten til Fædre­lands­ven­nen.

– Vi har et bud­sjett i dag på litt un­der 100.000 kro­ner. Alt er gra­tis, unn­tatt dan­sen, «bro­steins­bal­let» som vi kal­ler det, se­ne­re i kveld, sier han.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Sen­trums­for­enin­gen i Valle span­der­te gate­fro­kost og topp un­der­hold­ning i byg­da for 14. året lør­dag.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Etter gate­fro­kos­ten i Valle var det sprels­ke to­ner fra Ås­mund Åm­li Band mens bygde­kvinne­la­get show­et med line­dan­ce.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.