– Kan ikke sto­le på Trump

Le­de­ren for de tys­ke so­sial­de­mo­kra­te­ne, Mar­tin Schulz, vet ikke om det er mu­lig å sto­le på USA. Han sto­ler uan­sett ikke på den «ube­reg­ne­li­ge» Do­nald Trump.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter G7-topp­mø­tet i Ta­or­mina på Si­ci­lia i mai sa Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel at ti­den «da vi kun­ne sto­le på and­re» til en viss grad var for­bi.

Mø­tet var pre­get av sto­re mot­set­nin­ger mel­lom Trump og de and­re G7-lan­de­ne. Søn­dag kom­men­ter­te Schulz Mer­kels ut­ta­lel­se.

– Man kun­ne også ha sagt at vi ennå ikke vet om vi kan sto­le på USA. Men vi vet så ab­so­lutt – og ikke bare si­den det for­ri­ge NATOtopp­mø­tet el­ler topp­mø­tet på Ta­or­mina – at vi ikke kan sto­le på den ube­reg­ne­li­ge pre­si­dent Do­nald Trump.

Tid­li­ge­re har Schulz sagt det er nød­ven­dig å stå opp mot Trump og hans ideo­lo­gi. Iføl­ge SPD-LE­de­ren bi­drar USAS pre­si­dent til å un­der­gra­ve fre­de­lig in­ter­na­sjo- nalt sam­ar­beid.

LANGER UT MOT MER­KEL

Det tys­ke so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et SPD var søn­dag sam­let til et eks­tra­or­di­nært lands­møte i Dortmund for å ved­ta sitt parti­pro­gram. Schulz er Mer­kels ho­ved­ut­ford­rer fram mot det tys­ke val­get på ny na­sjo­nal­for­sam­ling i sep­tem­ber.

Schulz lan­get ikke uven­tet ut mot Mer­kel og an­kla­get hen­ne for å være ar­ro­gant. Mer­kels tak­tikk er, iføl­ge Schulz, å la være å frem­me sine syns­punk­ter i ste­det for å syn­lig­gjø­re dem. Der­med bi­drar hun til at folk mis­ter in­ter­es­sen for po­li­tikk.

– Mens SPD tar stand­punkt i en rek­ke sa­ker, er de and­re helt stil­le, sa Schulz fra ta­ler­sto­len.

– Det er det­te som i en­kel­te kret­ser i Ber­lin kal­les asym­met­risk de­mo­bi­li­se­ring. Jeg kal­ler det et an­grep på de­mo­kra­ti­et, sa den 61 år gam­le parti­le­de­ren vi­de­re og la til at «makt­ar­ro­gan­se er far­lig».

KOALISJONS-KRAV

SPD er i dag koa­li­sjons­part­ner i den tys­ke re­gje­rin­gen som do­mi­ne­res av Mer­kels kris­ten­de­mo­kra­tis­ke par­ti CDU.

Mar­tin Schulz har imid­ler­tid am­bi­sjo­ner om en SPD-DO­mi­nert re­gje­ring etter val­get, og på lands­mø­tet søn­dag tok han til orde for det han om­tal­te som «so- si­al rett­fer­dig­het» med økte skat­ter for dem som tje­ner mest, og gra­tis sko­le for alle. Han un­der­stre­ket også at SPD har satt rett til sam­kjøn­net ek­te­skap som krav for å gå med i en even­tu­ell ny koa­li­sjons­re­gje­ring.

– Jeg kom­mer ikke til å inn­gå noen koa­li­sjons­av­ta­le der ret­ten til å gif­te seg ikke gjel­der for alle, sa Schulz.

Me­nings­må­lin­ge­ne er imid­ler­tid ikke helt på SPDS side. I en fersk må­ling gjort av Po­lit­baro­me­ter for Tv-sta­sjo­nen ZDF får SPD 25 pro­sents opp­slut­ning, mens CDU får 39 pro­sent.

FOTO: NTB SCANPIX

Mar­tin Schulz har tid­li­ge­re ut­talt at det er nød­ven­dig å stå opp mot Trump og hans ideo­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.