Ung og re­form­venn­lig tron­føl­ger ut­pekt

Man­nen som står bak Saudi-ara­bias krig i Je­men, blo­ka­den av nabo­lan­det Qa­tar og pla­nen om å gjø­re Saudi-ara­bia uav­hen­gig av olje, har blitt ut­nevnt som kron­prins.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / POLITIKEN

Hvem inn­byg­ger­ne i Saudi-ara­bia vil­le fore­truk­ket å vel­ge som stats- og re­gje­rings­le­der er uvisst. De har nem­lig ikke rett til å vel­ge. Og de har hel­ler ikke rett til å ut­tryk­ke kri­tikk over­for sitt lands øvers­te makt­ha­ve­re.

Like­så lite vet vi om hvil­ken av det saudis­ke konge­hu­sets tu­sen­vis av prin­ser den saudis­ke be­folk­nin­gen fore­trek­ker. Det man imid­ler­tid vet er hvem den ald­ren­de og syk­doms­ram­me­de kong Sal­man øns­ker som sin arv­ta­ker når han dør.

KONGELIG DEKRET

Tid­lig ons­dag mor­gen i for­ri­ge uke send­te kon­gen ut et dekret om at hans al­le­re­de mek­ti­ge sønn, 31 år gam­le Mo­ham­med bin Sal­man, nå over­tar stil­lin­gen som tron­føl­ger. Sam­ti­dig be­hol­der han stil­lin­gen som for­svars­mi­nis­ter, og han over­tar dess­uten stil­lin­gen som vise­stats­mi­nis­ter un­der sin far, kon­gen.

Og det er egent­lig ikke noen stor over­ras­kel­se. Mo­ham­med bin Sal­man har i en år­rek­ke fått mer og mer makt og sør­get for å kon­so­li­de­re den­ne. Si­den april 2015 har Mo­ham­med bin Sal­mans fet­ter, 58 år gam­le Mo­ham­med bin Nay­ef, fun­gert som kron­prins, og Mo­ham­med bin Sal­man som vise­kron­prins. Da kon­gen valg­te å sen­de vise­kron­prin­sen i ste­det for kron­prin­sen for å møte USAS pre­si­dent Do­nald Trump i Washing­ton D.C. tid­li­ge­re i år var det et klart politisk sig­nal.

USA for­sto. Og USA tok imot. Og hjem­me i Ri­yadh satt en sluk­øret Mo­ham­med bin Nay­ef.

KYSSET HÅN­DEN

Ons­dag mor­gen vis­te saudisk tv at Mo­ham­med bin Sal­man kysset Mo­ham­med bin Nay­efs hånd i re­spekt, før Nay­ef er­klær­te sin lo­ja­li­tet til den nye kron­prin­sen. Had­de han ikke er­klært sin lo­ja­li­tet vil­le Mo­ham­med bin Nay­efs liv uten tvil blitt langt mer kom­pli­sert.

Med kå­rin­gen av Mo­ham­med bin Sal­man har den så­kal­te Su­day­ri-gre­nen av konge­fa­mi­li­en sik­ret seg mak­ten i lan­det i minst én ge­ne­ra­sjon.

Den nå­væ­ren­de kon­gen, Sal­man bin Ab­du­laziz Al Saud, vil være den sis­te makt­ha­ven­de søn­nen av Saudi-ara­bias lands­fa­der, Ibn Saud, og hans fore­truk­ne kone, Has­sa bint Ah­med al-su­day­ri fra den inn­fly­tel­ses­rike Su­day­ri-kla­nen.

45 SØNNER

Lands­fa­de­ren skal ha hatt 45 sønner og et ukjent an­tall døt­re, men Su­day­ri-søn­ne­ne har fått og kjem­pet seg til en sær­lig mek­tig po­si­sjon. Det skal ha skapt stor ri­va­li­se­ring blant and­re gre­ner av den mek­ti­ge fa­mi­li­en som er en av ver­dens al­ler ri­kes­te.

Inn­til nå har den nå­væ­ren­de kon­gen levd med at hans tron­føl­ger til­hør­te en an­nen gren av fa­mi­li­en på sin mors side.

Den nå av­sat­te kron­prin­sen, Mo­ham­med bin Nay­ef, var in­gen til­fel­dig per­son. Han har vært kron­prins og in­nen­riks­mi­nis­ter si­den 2015, og har der­med stått i spis­sen for Saudi-ara­bias egen krig mot ter­ror, som ikke er noe mind­re nåde­løs enn ame­ri­ka­ner­nes.

At Nay­ef var sik­ker­hets­sjef i Saudi-ara­bia gjor­de ham til en mek­tig mann. Å vel­te ham har krevd en­da mer makt.

EN PROVOKASJON

Da kon­gen kal­te inn Mo­ham­med bin Nay­ef for å av­set­te ham som kron­prins og av­lø­se ham fra and­re po­li­tis­ke stil­lin­ger, viss­te kon­gen at han ikke bare la seg ut med sik­ker­hets­tje­nes­te­nes sjef, men at sto­re gre­ner av fa­mi­li­en vil­le se det som Su­day­ri-kla­nens makt­kon­so­li­de­ring.

Det er lett å se hva den nye kron­prin­sen får for å kys­se sin av­sat­te for­gjen­gers hånd. Han får makt.

Det er vans­ke­li­ge­re å fin­ne ut av hva Mo­ham­med bin Nay­ef får til gjen­gjeld for å er­klæ­re sin lo­ja­li­tet over­for sin fet­ter.

KRIG MED JE­MEN

Saudi-ara­bia be­fin­ner seg i en åpen krig i Je­men. Lan­det er sterkt en­ga­sjert i kri­ge­ne i Sy­ria og Irak. De står midt i en politisk og øko­no­misk blo­ka­de av sitt nabo­land, Qa­tar. Og for ti­den ut­spil­ler det seg også en stor ri­va­li­se­ring mel­lom Saudi-ara­bia og per­sis­ke Iran, som for­sø­ker å få inn­fly­tel­se i ara­bis­ke sam­funn. Dess­uten står Saudi-ara­bia midt i et alt­om­fat­ten­de, his­to­risk for­søk på å unn­gå øko­no­misk kon­kurs på grunn av den lave olje­pri­sen. Alle dis­se opp­ga­ve­ne ven­ter ved den nye kron­prin­sens skrive­bord.

VANSKELIGHETER

Den nye kron­prin­sen har al­le­re­de brutt med sin fa­mi­lies tra­di­sjon for å ut­øve makt i det stil­le. Tid­li­ge­re kon­ger har stre­bet etter å av­kla­re ara­bis­ke kon­flik­ter på en dis­kret måte. Og fle­re kon­ger i strekk har i det stil­le ak­sep­tert jus­te­rin­ger i lan­dets olje­pro­duk­sjon for å hjel­pe and­re olje­pro­du­sen­ter med å re­gu­le­re mar­ke­det og pri­sen på olje.

Mo­ham­med bin Sal­man har som for­svars­mi­nis­ter ført Sau­diAra­bia inn i kri­gen i Je­men, bå­de med sitt fly­vå­pen og med sol­da­ter. Og som USA og and­re land som var en­ga­sjert i Af­gha­ni­stan­kri­gen har Mo­ham­med bin Sal­man sett at det var let­te­re å gå inn i Je­men-kon­flik­ten enn det er å trek­ke seg ut av den.

ØNS­KER REFORM

Som leder av et eget øko­no­misk råd har unge Sal­man også tatt an­svar for den opp­sikts­vek­ken­de pla­nen som skal gjø­re Saudi-ara­bia uav­hen­gig av olje al­le­re­de i 2030. Bak­grun­nen er alar­me­ren­de: Olje­pri­sen er i dag så lav at konge­døm­met ri­si­ke­rer å gå kon­kurs i lø­pet av få år om de ikke kla­rer å om­stil­le sin øko­no­mi.

Mo­ham­med bin Sal­man har gitt ut­trykk for et øns­ke om å gjen­nom­føre re­for­mer i lan­det. Han øns­ker å slan­ke lan­dets by­rå­kra­ti, og der­med spar­ke man­ge av lan­dets by­rå­kra­ter. Han øns­ker å pri­va­ti­se­re fle­re stat­li­ge sel­ska­per, og der­med gi opp den kon­ge­li­ge kon­trol­len over dis­se.

Han øns­ker også å in­volve­re kvin­ner i stats­ap­pa­ra­tet – noe som in­ne­bæ­rer en kon­flikt med lan­dets geist­li­ge. Han vil sen­de hjem gjeste­ar­bei­de­re som ar­bei­der ved de man­ge sto­re bygge­pro­sjek­te­ne i lan­det, slik at saudis­ke bor­ge­re vil bli nødt til å over­ta ar- bei­det. Han vil in­ves­te­re i an­net enn olje og sel­ge de­ler av ver­dens størs­te olje­sel­skap, Aramco, og der­med svek­ke sin egen ster­ke olje­in­du­stri og in­vi­te­re til in­ves­te­rin­ger fra ut­lan­det.

MODIG UNG MANN

Det er mo­di­ge trekk fra den unge Sal­man. Og det er modig av kon­gen å gi en så ung sønn sjan­sen og all mak­ten, mens and­re prin­ser og and­re gre­ner av den saudis­ke konge­fa­mi­li­en utvil­somt fø­ler seg forbi­gått.

For tre år si­den kjen­te saudi­ara­ber­ne knapt til Mo­ham­med bin Sal­man. At han har klart å til­eg­ne seg så mye makt på så kort tid vil uten tvil ut­lø­se mis­un­nel­se og kan­skje til og med ska­pe fien­der og gro­bunn for på­stan­der el­ler ryk­ter om at han er makt­syk.

Saudisk tv rap­por­te­rer at 31 av de 34 med­lem­me­ne av den kon­ge­li­ge lo­ja­li­tets­kom­mi­sjo­nen sto bak val­get av Mo­ham­med bin Sal­man. Om det er rik­tig er det opp­sikts­vek­ken­de at noen har vå­get å stem­me imot. Det er også opp­sikts­vek­ken­de at en stat­lig tv-ka­nal i det hele tatt rap­por­te­rer om de for­skjel­li­ge hold­nin­ge­ne til val­get, med mind­re hen­sik­ten er å de­mon­stre­re et snev av åpen­het el­ler de­mo­kra­ti.

Men nå har alt­så den svek­ke­de, 81 år gam­le kong Sal­man be­stemt. Hans 50 år yng­re sønn, Mo­ham­med bin Sal­man, får of­fi­si­elt tit­te­len han en stund har ven­tet på.

FOTO: NTB SCANPIX

Gut­ter i Taif le­ker foran en enorm pla­kat med ho­ved­per­sone­ne i Saudi Ara­bias makt­eli­te. I midt­en er kong Sal­man. Til høy­re den ny­ut­nevn­te kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man (31 år) og til ven­st­re prins Mo­ham­med bin Nay­ef. Nå har alt­så kon­gen valgt sin sønn fram­for Nay­ef.

FOTO: NTB SCANPIX

Saudi Ara­bias nye kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man (til høy­re) hil­ser på et med­lem av konge­fa­mi­li­en un­der se­re­mo­ni­en i Mek­ka, da han ble ut­nevnt til tron­føl­ger ons­dag den­ne uken.

FOTO: NTB SCANPIX

Mo­ham­med bin Sal­man, som bå­de er stats­mi­nis­ter og for­svars­mi­nis­ter, reis­te i mai til Mosk­va. Her hil­ser han på Vla­di­mir Pu­tin.

FOTO: NTB SCANPIX

Det var et ty­de­lig sig­nal da da­væ­ren­de vise­kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man i mai ble sendt for å hil­se på USAS pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.