Han er Uias topp­fors­ker

Han er Nor­ges sann­syn­lig­vis mest pro­duk­ti­ve sam­funns­vi­ter. Men Uia-pro­fes­sor og Eu-forsker Jarle Tron­dal er mer opp­tatt av kva­li­tet enn kvan­ti­tet.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Én av dem, sier Jarle Tron­dal (46) og ser pro­fes­so­ralt be­stemt ut.

Fædre­lands­ven­nen har kon­fron­tert ham med kva­li­fi­ser­te men­nes­kers ut­sagn om at han er Nor­ges mest­pub­li­se­ren­de sam­funns­fors­ker. Men det går han ikke med på, pro­fes­so­ren ved Fa­kul­tet for sam­funns­vi­ten­skap, Insti­tutt for stats­vi­ten­skap og le­del­ses­fag i H-byg­get ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der på Gim­le­moen i Kristiansand.

Fak­tum er imid­ler­tid at da nett­avi­sen til Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus, Khrono.no, ny­lig la ut en lis­te over hvil­ke fors­ke­re som had­de opp­nådd flest pub­li­ka­sjons­po­eng de fem sis­te åre­ne – en tid­vis om­stridt, men li­ke­vel sen­tral måle­stokk – så kom Tron­dal på 34. plass. Og alle foran ham ar­bei­der på and­re fag­felt enn sam­funns­vi­ten­skap.

UIO-RANGERING

– For det sis­te året iso­lert sett kom jeg på 29. plass. Det er nå så. Per­son­lig leg­ger jeg stør­re vekt på at jeg end­te på 10. plass på den lands­dek­ken­de forsk­nings­i­dek­sen som Uni­ver­si­te­tet i Oslo står bak. Den om­fat­ter 140.000 per­soner fra 138 in­sti­tu­sjo­ner og en halv mil­lion forsk­nings­bi­drag. En­da mer be­tyr det at sta­dig mer av det jeg pro­du­se­rer, pub­li­se­res i de al­ler bes­te tids­skrif­te­ne. De som vir­ke­lig le­ses og tas på al­vor. Da snak­ker vi om forsk­nings­for­mid­ling på topp­nivå, noe som står seg over tid. Lære­bø­ker og kro­nik­ker blir se­kun­dært i for- hold, mens un­der­vis­ning er noe som skjer der og da. Så er det tanke­kors at in­sti­tu­sjo­nen i bunn og grunn le­ver av munt­lig frem­leg­gel­se av kunn­skap i et au­di­to­ri­um, ly­der det en­ga­sjert fra Jarle Tron­dal.

Før han går vi­de­re på te­ma­et, vi­ser han stolt fram et sett med tromme­stik­ker.

– Jeg har et liv uten­om job­ben – spil­ler slag­verk i Rab­bersvi­gen Jazz­for­sam­ling! Ha! Men til­ba­ke til forsk­nin­gen. Et godt uni­ver­si­tet har folk med for­skjel­li­ge ta­len­ter: fors­ke­re, un­der­vi­se­re, ad­mi­ni­stra­to­rer og noen som skaf­fer pen­ger. Ut­ford­rin­gen er å få dem til å job­be sam­men, og ta seg råd til kva­li­ta­tiv forsk­ning over tid. Uten det snak­ker vi om en høy­sko­le, frem­hol­der pro­fes­so­ren, med til­løp til for­akt.

Hans egen stan­ding gjør ham etter­trak­tet. For ti­den vur­de­rer han to kon­kre­te jobb­til­bud. – Skal du slut­te ved UIA?

– Får se.

Skul­le han si opp, blir nok Step­hen Sei­ler lei seg. For det­te sier Uias vise­rek­tor for forsk­ning om sin stjerne­pro­fes­sor:

– En fan­tas­tisk forsker – pro­duk­tiv og med stor be­tyd­ning for sitt fag­felt.

HVOR­DAN EU VIRKER

Pro­fes­sor Tron­dals forsk­nings­felt er en­kelt ut­trykt hvor­dan EU virker. Det stu­de­rer han in­ten­sivt og skri­ver mas­se om. Til de gra­der at han blir litt opp­gitt i blik­ket når Fædre­lands­ven­nen øns­ker en kjapp ka­rak­te­ris­tikk av unio­nen. Men han sam­ler seg raskt.

– EU ikke bare over­le­ver alle kri­se­ne, men styr­ker seg på dem. Nor­ge er mer Eu-in­te­grert enn med­lems­lan­de­ne. EØS gir in­gen selv­for­svars­buf­fer. Vi skal ikke leng­re enn til Dan­mark for å se hvor­dan de får for­be­hold fra nye be­stem­mel­ser. Men ikke vi; vi kan el­ler tør ikke for­hand­le. El­lers er det vik­ti­ge­re enn noen gang at flanke­lan­de­ne mot øst er med i EU. I ti­der som dis­se, med Pu­tin og Trump, tren­ger vi fel­les are­na­er. Dess­uten ser vi hvor­dan sta­ter med sva­ke de­mo­kra­ti­er som kom­mer inn i EU, får de­mo­kra­ti­ene sine styr­ket – jevn­før Spa­nia og fle­re land i Øst-euro­pa. Ja, egent­lig ser vi en lang­som, fø­de­ral stats­dan­nel­se med han­del som ut­gangs­punkt. Da må det være fel­les reg­ler og en fel­les dom­stol. Ut­ford­rin­gen blir at te­kno­kra­ti­et eser ut på be­kost­ning av demo- kra­ti­et. Når det er sagt, er EU den enes­te ak­tø­ren jeg vet om med de­mo­kra­ti-am­bi­sjo­ner på bå­de over­stat­lig og stat­lig nivå, er noe av det som ly­der i kjapp rekke­føl­ge fra pro­fes­so­ren.

BREXIT-FORSK­NING

Jarle Tron­dal nek­ter å kom­me med noen lett­vin­te ut­sagn om Brexit. Men at han er opp­tatt av te­ma­et, er åpen­bart.

– Her på UIA har vi fått fi­nan­siert et forsk­nings­pro­sjekt på Brexit. Mid­le­ne kom­mer fra et Eu-forsk­nings­nett­verk i Stor­bri­tan­nia, og vi er de enes­te som har fått til­de­ling til Brexit-forsk­ning fra dem. Fak­tisk er Nor­ge le­den­de på Eu-forsk­ning. Sær­lig gjel­der det Are­na Sen­ter for euro­pa­forsk­ning ved UIO – jeg er an­satt der også. Men få nå med at det­te ikke er noe one man show. I til­legg til Are­nas res­sur­ser, er vi åtte-ni styk­ker her ved Insti­tutt for stats­vi­ten­skap og le­del­se som ut­gjør en fors­ker­grup­pe på euro­pe­isk in­te­gra­sjon. Og pro­duk­sjo­nen fore­går i nett­verk, na­tur­lig nok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.