Stor va­ria­sjon i soft­is-pri­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - DAMARES STENBAKK

Soft­is er nes­ten sy­no­nymt med sma­ken av som­mer, men pri­sen va­rie­rer. Vi sjek­ket om folk i Kvad­ra­tu­ren sy­nes soft­isen er verdt pen­ge­ne.

Soft­is kos­ter rett i un­der­kant av 40 kro­ner hos de fles­te kios­ke­ne og ser­ve­rings­ste­de­ne i byen. Den bil­ligs­te kos­ter 20 kro­ner på Mcdo­nalds, mens den dy­res­te lig­ger på 50 kro­ner uten strø hos Got­tis i Mar­kens.

Sil­je Aamodt og Her­mann Sø­ren­sen fore­trek­ker is fra Snad­der­kios­ken, men sy­nes at pri­se­ne hos de fles­te is­kios­ke­ne i Kristiansand er sti­ve.

– Her gir de deg de størs­te ku­le­ne, så det går greit. Men det er fort­satt litt dyrt, jeg be­tal­te 49 kro­ner for det­te, sier Sil­je Aamond, som had­de valgt kuleis fram­for soft­is, da vi traff på hen­ne.

Sø­ren­sen me­ner isen er verdt pen­ge­ne, spe­si­elt soft­isen.

– Det er verdt pen­ge­ne, det er jo sma­ken av som­mer, for­tel­ler han mens han tar en bit av soft­isen.

– Det er verdt pen­ge­ne der og da, men i etter­tid ten­ker du at de pen­ge­ne kun­ne blitt brukt til noe an­net. Det er guns­ti­ge­re å dra inn­om Mcdo­nalds, kon­klu­de­rer Aamodt.

FÅR MYE FOR PEN­GE­NE

And­re som kjøl­te seg ned med en is ved By­stran­da, var Kris­tin Kjends­li og To­bias Kjends­li, som set­ter pris på kva­li­tet når

FAKTA

det kom­mer til is, uav­hen­gig av pri­sen.

– Jeg sy­nes pri­se­ne er greie, og man får så mye is for pen­ge­ne, fø­ler jeg.

– Det er kva­li­te­ten som tel­ler, og er det kva­li­tet kom­mer vi all­tid til­ba­ke, for­tel­ler hun.

VIL IKKE END­RE PRI­SEN

Snad­der­kios­ken tar 42 kro­ner for en Hen­nig Ol­sen-soft­is. Dag­lig leder og ei­er av kios­ken, Sis­sel Pet­ter­sen, me­ner selv de lig­ger på en over­kom­me­lig pris.

– Jeg fø­ler vi lig­ger der vi må lig­ge. Strøs­sel har all­tid vært in­klu­dert i pri­sen hos oss, noe som kun­de­ne våre set­ter pris på og er vant til her.

Pet­ter­sen sier at kios­ken ved By­stran­da sel­ger fle­re hund­re en­he­ter i lø­pet av en varm som­mer­dag.

– Etter vi fikk is­ba­ren her, har det vært at­trak­tivt. Vi sel­ger to­talt man­ge hund­re soft­is og milk­shake, i til­legg går det en del kule-is når sola skin­ner, fort­set­ter hun.

FOTO: DAMARES STENBAKK

Sil­je Aamodt og Her­mann Sø­ren­sen ny­ter en dei­lig is sam­men i sør­lands­sola. De har del­te me­nin­gen om pri­se­ne kios­ke­ne fø­rer på is.

FOTO: DAMARES STENBAKK

Lil­le To­bias Kjends­li ny­ter isen i sola ved Snad­der­kios­ken, sam­men med mam­ma Kris­tin Kjends­li. Hun me­ner man får det man be­ta­ler for - det er kva­li­tet som gjel­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.