Grønt øko­no­misk ar­gu­ment

Olje- og gass­pro­du­sen­ter har enor­me penge­sum­mer in­ves­tert i olje­re­ser­ver som ikke vil kun­ne sel­ges om må­le­ne i Pa­ris­av­ta­len skal kun­ne opp­nås.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - CHRIS­TI­AN BÆK LINDTOFT, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

Fem euro­pe­is­ke pen­sjons­sel­ska­per med in­ves­te­rin­ger i olje og gass hå­per sel­ska­pe­ne selv ser at olje og gass ikke vil være lønn­somt i leng­den.

Noen av ver­dens størs­te olje­og gass­pro­du­sen­ter har enor­me penge­sum­mer in­ves­tert i olje­re­ser­ver som ikke vil gi noe øko­no­misk av­kast­ning der­som mål­set­tin­ge­ne i klima­av­ta­len fra Pa­ris skal over­hol­des.

Det er kon­klu­sjo­nen i en om­fat­ten­de rapport som det dans­ke pen­sjons­sel­ska­pet PKA og fire and­re euro­pe­is­ke pen­sjons- sel­ska­per of­fent­lig­gjor­de i for­ri­ge uke.

For hvis Pa­ris-av­ta­lens mål om å hol­de ver­dens tem­pe­ra­tur­øk­ning un­der to gra­der cel­si­us frem mot år 2100 skal over­hol­des, vil etter­spør­se­len etter olje fal­le. Pen­sjons­sel­ska­pe­nes in­ter­es­se i å in­ves­te­re i sel­ska­per hvor sto­re ver­di­er er bun­det til olje som ikke kan sel­ges, vil der­med også fal­le.

OVERPRISET

– De olje­re­ser­ve­ne som kan være lønn­som­me å hen­te opp, lig­ger un­der en rea­lis­tisk salgs­pris. Vi kan se at 60 til 70 pro­sent av noen sel­ska­pers ver­di­er lig­ger i olje­re­ser­ver som ikke skal ut­vin­nes. I vir­ke­lig­he­ten er det der­for man­ge sel­ska­per som slett ikke er verdt så mye som de på­står, sier Pe­ter Dam­gaard, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PKA.

– Med dis­se tal­le­ne kan vi si til dem at «nå har dere et pro­blem, og nå har vi som in­ves­to­rer også et pro­blem. Hva gjør vi med det?»

Dam­gaard slår fast at «hele ut­gangs­punk­tet er at ol­jen ikke skal ut­vin­nes, etter­som vi skal nå to­gra­ders­må­let», men at det nå også ek­sis­te­rer et øko­no­misk ar­gu­ment for å la ol­jen lig­ge der den er.

– Sånn sett styr­ker det­te to­gra­ders­må­let. Rap­por­ten set­ter en eks­tra øko­no­misk strek un­der den grøn­ne pro­fi­len. Det er enormt vik­tig, for det er i vir­ke­lig­he­ten kun øko­no­mi som kan på­vir­ke de sto­re ame­ri­kans­ke sel­ska­pe­ne, sier Pe­ter Dam­gaard.

Det er den ide­el­le tanke­smi­en Car­bon Track­er som har ut­ar­bei­det rap­por­ten som ran­ge­rer ver­dens 69 størs­te børs­no­ter­te olje- og gassel­ska­per etter an­de­len av øko­no­mis­ke ak­ti­va plas­sert i olje­re­ser­ver. Re­ser­ver som alt­så ikke vil kun­ne om­set­tes med over­skudd der­som etter­spør­se­len fal­ler som føl­ge av Pa­ris-av­ta­lens mål.

– PEN­GE­NE BLIR I OL­JEN

Sam­men med de fire øv­ri­ge pen­sjons­sel­ska­pe­ne har dans­ke PKA mel­lom 500 og 600 mil­li­ar­der dans­ke kro­ner in­ves­tert i olje- og gassel­ska­per. Pe­ter Dam­gaard me­ner imid­ler­tid at olje- og gass­in­du­stri­en må for­be­re­de seg på et en­da stør­re øko­no­misk press. For­uten di­rek­tør­stil­lin­gen i PKA er Dam­gaard også for­mann for The Insti­tu­tio­nal In­ves­tor Group on Climate Chan­ge (IIGCC) – en euro­pe­isk sam­men­slut­ning av in­ves­to­rer som ar­bei­der med klima­dags­or­de­nen. Grup­pens 140 med­lem­mer sit­ter på ver­di­er til­sva­ren­de 150 tril­li­ar­der kro­ner

– Vi tar selv­føl­ge­lig rap­por­ten med oss til IIGCC og hå­per at man­ge and­re vil bru­ke det som et verk­tøy. Om det lyk­kes er jeg sik­ker på at de sto­re olje­sel­ska­pe­ne blir nødt til å for­hol­de seg vel­dig kon­kret til pro­blem­stil­lin­gen.

Iføl­ge Mi­kael Skou An­der­sen, pro­fes­sor i klima­po­li­tikk og øko­no­mi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet i Dan­mark, er det slett ikke sik­kert at pen­sjons­sel­ska­pe­ne vil kla­re å leg­ge et stort nok press på olje­gi­gan­te­ne. I ste­det for å hol­de in­ves­te­rin­ge­ne sine i olje og gass, me­ner Mi­kael Skou An­der­sen at pen­sjons­sel­ska­pe­ne hel­ler bur­de av­hen­de sine in­ves­te­rin­ger ved å trek­ke seg ut av sel­ska­pe­ne og hel­ler in­ves­te­re pen­ge­ne i det grøn­ne skif­tet.

– Jeg tror det blir vans­ke­lig å trek­ke sel­ska­pe­ne i en an­nen ret­ning med den­ne stra­te­gi­en. Ak­tivt ei­er­skap ford­rer jo at pen­sjons­sel­ska­pe­nes pen­ger fort­satt er in­ves­tert i olje- og gassel­ska­pe­ne. Det vil­le vært et bed­re og langt ster­ke­re sig­nal om de be- stem­te seg for å av­hen­de sine in­ves­te­rin­ger, sier Mi­kael Skou An­der­sen.

– IKKE ENTEN-EL­LER

Iføl­ge Pe­ter Dam­gaard fra PKA er det ikke ute­luk­ket å trek­ke pen­sjons­mil­li­ar­de­ne helt ut av sel­ska­pe­ne der­som den nye rap­por­ten ikke kla­rer å trek­ke sel­ska­pe­nes opp­merk­som­het vekk fra den ulønn­som­me ol­jen.

– Som in­ves­to­rer har vi nå bed­re mu­lig­het til å ta dia­lo­gen med sel­ska­pe­ne og for­sø­ke å på­vir­ke dem i en grøn­ne­re ret­ning. Det er en mu­lig­het vi mis­ter om vi av­hen­der in­ves­te­rin­ge­ne, sier Dam­gaard, og fort­set­ter:

– Men det­te er ikke en enten-el­ler-si­tua­sjon. Vi er blant dem som in­ves­te­rer mest i for­ny­ba­re energi­kil­der, og hvis man er en an­svar­lig in­ves­tor er man nødt til å ar­bei­de ak­tivt med nye energi­kil­der og sam­ti­dig for­hol­de seg til de ek­sis­te­ren­de. Men det er klart – om dia­lo­gen ikke virker så kan det ende med en av­hen­ding i de gjel­den­de sel­ska­pe­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Skal må­le­ne i Pa­ris­av­ta­len om å hol­de ver­dens tem­pe­ra­tur­øk­ning un­der to gra­der frem mot 2100 nås, vil etter­spør­se­len etter olje fal­le og in­ves­te­rin­ger i olje og gass vil ikke være lønn­somt, kon­klu­de­rer en dansk forsk­nings­rap­port.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.