Det kan bli tøft for nors­ke sel­ska­per med da­gens olje­pris.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - HILDE ØVREBEKK LEWIS

La­g­re som svøm­mer over av olje og økt kon­kur­ran­se fra ski­fer­olje i USA, kan føre til at olje­pri­sen blir lig­gen­de på 40-tal­let i lang tid fram­over, sier olje­ana­ly­ti­ker i Nor­dea Mar­kets, Thina Saltvedt.

Olje­pri­sen be­gyn­te å fal­le fra topp­ni­vå­et på 115,19 dol­lar per fat 20. juni 2014. Etter et halvt år var den hal­vert. Den gang var det var det in­gen som had­de klart å spå at ned­tu­ren skul­le bli så dyp som den ble.

– Jeg vil ikke være bas­tant. Men vi kan ri­si­ke­re at olje­pri­sen blir lig­gen­de på 40-tal­let i lang tid fram­over, sier olje­ana­ly­ti­ke­ren.

De sis­te må­ne­de­ne har olje­pri­sen lig­get på rundt 50 dol­lar per fat.

– Det blir tøft for nors­ke sel­ska­per med den pri­sen som er nå. Det kan bety at in­ves­te­rin­ger blir dyt­tet en­da len­ger ut i tid.

VENT OG SE

I ja­nu­ar 2016 nåd­de olje­pri­sen et bunnivå på 27 dol­lar per fat, før den va­rier­te mel­lom 43 og 52 dol­lar per fat hele som­mer­en. Opec klar­te ikke å bli eni­ge om å kut­te pro­duk­sjo­nen.

– Det var en vent og se-pe­rio­de. Jeg tror at på den ti­den had­de de al­ler fles­te ven­tet at pri­se­ne skul­le kom­me til å gå raskt opp igjen, som un­der fi­nans­kri­sen. Men det gjor­de de ikke, sier Saltvedt.

Hvis Opec had­de fort­satt med stra­te­gi­en om å be­hol­de mar­keds­an­de­ler, had­de pri­sen blitt lig­gen­de der den var. El­lers måt- te de bli eni­ge om kutt.

– Det var Russ­land som red­det dem ut etter at de had­de kilt seg fast, sier Saltvedt.

– På høs­ten kal­te Opec inn til et eks­tra­or­di­nært møte, der lan­de­ne ble eni­ge om en ny kutt­plan. Det kom vel­dig brått på. Det end­ret for­vent­nin­ge­ne i mar­ke­det, og ga et løft i olje­pri­sen en pe­rio­de.

Men olje­lag­re­ne rundt om i ver­den fly­ter frem­de­les over av olje.

– Se­song­dre­vet etter­spør­sel i tred­je kvar­tal vil nok bi­dra til å kut­te i olje­lag­re­ne. Men det er en ut­ford­ring å få de enor­me lag­re­ne ned. I til­legg plan­leg­ger Li­bya å øke sin pro­duk­sjon, sier Saltvedt.

SKI­FER­OLJE

Saltvedt sier at noe som har blitt mer ty­de­lig det sis­te året er hvor­dan ski­fer­olje­pro­du­sen­te­ne i USA sta­dig kla­rer å over­ras­ke.

– De har klart å kut­te kost­na­de- olje­ana­ly­ti­ker i Nor­dea Mar­kets ne mye mer enn vi had­de trodd, og de kla­rer å skru av og på pro­duk­sjo­nen mye ras­ke­re enn for­ven­tet, sier hun.

Ski­fer­olje ut­gjør 5 pro­sent av det to­ta­le olje­mar­ke­det. Saltvedt me­ner li­ke­vel at det er stort nok til at Opec mis­ter mye av kon­trol­len de har hatt.

– Det ska­per en helt an­nen si­tua­sjon for olje­sel­ska­pe­ne. Pri­se­ne vil lig­ge på et helt an­net nivå enn da Opec styr­te. Jo stør­re del ski­fer tar av mar­ke­det, dess la­ve­re blir pri­se­ne, sier olje­ana­ly­ti­ke­ren.

IN­GEN FLE­RE JOB­BER

❞ Se­song­dre­vet etter­spør­sel i tred­je kvar­tal vil nok bi­dra til å kut­te i olje-lag­re­ne. Men det er en ut­ford­ring å få de enor­me lag­re­ne ned. I til­legg plan­leg­ger Li­bya å øke sin pro­duk­sjon. THINA SALTVEDT,

Sam­men­lig­net med 2013 har rundt 20 pro­sent, el­ler 50.000, av job­be­ne i olje- og gass­næ­rin­gen for­svun­net.

Men selv om bun­nen er nådd og ting be­gyn­ner å ta seg opp noen ste­der, be­tyr ikke det nød­ven­dig­vis at ar­beids­plas­se­ne kom­mer til­ba­ke, me­ner Saltvedt.

– Hvis man skal være kost­nads­dyk­ti­ge her i nord, be­tyr det nye løs­nin­ger. Da kan det være snakk om nye un­der­vanns­ut­byg­gin­ger, el­ler om auto­ma­ti­se­ring.

Så langt har olje­sel­ska­pe­ne kun­net pres­se le­ve­ran­dø­re­ne for å få dem til å kut­te kost­na­der, men det er ikke en per­ma­nent løs­ning, iføl­ge Saltvedt.

– Det tvin­ger frem mer ef­fek­ti­ve løs­nin­ger. Da vil vi kom­me til å se et skil­le mel­lom de som kun har kut­tet de syk­lis­ke kost­na­de­ne og de som har en god le­del­se som kla­rer å dri­ve smart.

FOTO: NTB SCANPIX

– Jeg vil ikke være bas­tant. Men vi kan ri­si­ke­re at olje­pri­sen blir lig­gen­de på 40-tal­let i lang tid fram­over, sier olje­ana­ly­ti­ker i Nor­dea Mar­kets, Thina Saltvedt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.