Tryk­ke­ri-kon­sern in­ves­te­rer stort

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - STEIN HALVOR JUPSKÅS

Det som skal være lan­dets mest avan­ser­te trykk­pres­se, ble åp­net på Forus tors­dag.

Kai Han­sen Tryk­ke­ri – som også har virk­som­het i Kristiansand – sat­ser stort med kjøp av en Ro­land Evo­lu­tion 708, en ma­skin som får alle med en viss pei­ling på tryk­ke­ri til å bli blan­ke i blik­ket.

– Ma­ski­nen er den al­ler sis­te ge­ne­ra­sjon off­set­pres­se, en hef­tig sak spek­ket med elek­tro­nikk og hjelpe­mid­ler. Ma­ski­nen har en pris­lapp på 25 mil­lio­ner kro­ner.den er den førs­te i sitt slag i ver­den som ope­re­rer med rulle­ma­ting. I ste­det for å tryk­ke fra ark til ark, kan vi mate inn pa­pir­rull i ma­ski­nen og få ark ut i den and­re en­den, sier dag­lig leder Tor­finn Han­sen.

Tor­finn Han­sens far star­tet opp tryk­ke­ri­et som en en­manns­be­drift i Hil­le­våg for 46 år si­den. Da­gens be­drift på Forus vit­ner om en even­tyr­lig fram­gang, og det i en bran­sje der man­ge and­re har buk­ket un­der. Kon­ser­net har 70 an­sat­te, hvor­av 50 i tryk­ke­ri. – Hva er hem­me­lig­he­ten? – Kul­tur, men­nes­ker og kunn­skap er nøk­kel­or­de­ne. Føy­er man så til tek­no­lo­gi, be­gyn­ner man å nær­me seg sva­ret. Vi me­ner den­ne in­ves­te­rin­gen vil tryg­ge vår drift fram­over. I den­ne bran­sjen er det slik at man må ha en viss stør­rel­se for å over­le­ve. De små grei­er ikke å føl­ge med på tek­no­lo­gi­en. Ved å bli best i Nor­ge, el­ler for den saks skyld best i ver­den, hå­per vi å kun­ne hen­te hjem igjen opp­drag som til nå har gått til lav­kost­land, sier Han­sen.

– Man­ge har spådd at print er på vei ut?

– Jeg er over­be­vist om at det tryk­te ord har frem­ti­den for seg, kom­bi­nert med mo­der­ne tek­no­lo­gi. Bå­de min ge­ne­ra­sjon og den nes­te vil lese på pa­pir, sier Tor­finn Han­sen.

FOTO: MARIE VON KROGH

Stav­an­gers ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø ble brie­fet om det nye tek­nis­ke vid­un­de­ret av dag­lig leder Tor­finn Han­sen. I for­grun­nen tryk­ker Anders Carl­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.