100.000 i bo­nus til hver an­satt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - EINAR AARRE

Etter å ha tjent re­kord­sum­mer på pro­duk­sjon av laks og ør­ret, de­ler opp­dretts­el­ska­pet Ste­in­vik Fiske­farm ut 100.000 kro­ner i bo­nus til hver av de an­sat­te.

Si­den star­ten i 1986 har Ste­in­vik Fiske­farm i Eike­fjord i Flora kom­mu­ne ut­vik­let seg til å bli ett av de stør­re fritts­tå­en­de opp­dretts­sel­ska­pe­ne på Vest­lan­det med sju kon­se­sjo­ner i Sunn­fjord. Ald­ri har sel­ska­pet, som Alex Vass­bot­ten og fa­ren Inge Hel­ge Vass­bot­ten ei­er sam­men, tjent mer pen­ger.

I fjor økte salgs­inn­tek­te­ne til 477 mil­lio­ner kro­ner fra 315 mil­lio­ner kro­ner året før.

Sam­ti­dig økte over­skud­det med utro­li­ge 132 mil­lio­ner kro­ner sam­men­lig­net med året før, og end­te på 182 mil­lio­ner kro­ner før skatt. Det vi­ser års­regn­ska­pet for 2016.

Dag­lig leder Alex Vass­bot­ten leg­ger ikke skjul på at de høye pri­se­ne på laks og ør­ret er en vik­tig for­kla­ring, men me­ner re­sul­ta­tet ikke had­de vært mu­lig uten flin­ke an­sat­te.

– De står på 24 ti­mer i døg­net og i alt slags vær. Vi de­ler der­for ut 100.000 kro­ner i gjen­nom­snitt til hver av de an­sat­te i Flora og As­k­voll. Det er takk for inn­sat­sen som ga det gode års­re­sul­tat, sier Vass­bot­ten.

Det er 25 per­soner an­satt i Ste­in­vik Fiske­farm As. Sty­ret av­sat­te 150 mil­lio­ner ko­ner av over­skud­det som ut­byt­te til ei­er­ne.

ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE

Dag­lig leder Alex Vass­bot­ten i Ste­in­vik Fiske­farm gir alle de an­sat­te so­lid bo­nus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.